Nacemento do dereito / Duración do período do descanso

Resultados de la búsqueda

A páxina á que intenta acceder non está dispoñible no idioma seleccionado. Desculpe as molestias.
Idiomas dispoñibles: Castellano

A páxina á que intenta acceder non está dispoñible no idioma seleccionado. Desculpe as molestias.
Idiomas dispoñibles: Castellano

Maternidade biolóxica. Cando se inicia o dereito á prestación de maternidade?

A partir da data do parto ou a do inicio do descanso, de ser esta anterior  (a nai poderá adiantar o descanso ata en 10 semanas á data prevista para o parto que conste no informe  de maternidade do Servizo Público de Saúde).

Adopción ou acollemento. Cando se entende iniciada a prestación de maternidade?

Como norma xeral, iníciase a partir da resolución xudicial pola que se constitúe a adopción ou ben a partir da decisión administrativa ou xudicial de acollemento, provisional ou definitivo, sen que en ningún caso un mesmo menor poida dar dereito a varios períodos de suspensión.

Nos supostos de adopción internacional, cando sexa necesario o desprazamento previo dos proxenitores ao país de orixe do adoptado, o período de suspensión poderá iniciarse ata catro semanas antes da resolución pola que se constitúe a adopción. Se transcorrido o devandito período non tivese recaído a correspondente resolución xudicial ou administrativa, a entidade xestora poderá suspender preventivamente a percepción da prestación ata o momento en que aquela se produza.

Non obstante, naqueles casos en que se tivese recoñecido o subsidio e non culminase a adopción ou o acollemento internacional, os interesados non virán obrigados a devolver as prestacións percibidas ata o momento da denegación, ou, se é o caso, ata o momento en que se tivese suspendido o seu aboamento.

Maternidade biolóxica. Canto dura o período de descanso?

Con carácter xeral, o subsidio por maternidade terá unha duración de 16 semanas ininterrompidas que, nos casos de parto múltiple, se ampliará en 2 semanas por cada fillo a partir do segundo.

Á duración prevista acumularase, se é o caso, a duración adicional de 2 semanas por discapacidade de cada fillo, así como o período de ampliación que corresponda, ata un máximo de 13 semanas, en casos de hospitalización do acabado de nacer a continuación do parto. Non obstante, en supostos de parto múltiple, non procederá acumular os períodos de hospitalización de cada un dos fillos cando os devanditos períodos fosen simultáneos.

Nos casos de parto prematuro e naqueles en que, por calquera outra causa, o acabado de nacer deba permanecer hospitalizado a continuación do parto por un período superior a 7 días, o período de descanso poderá computarse, a instancia da nai ou, no seu defecto, do outro proxenitor, a partir da data da alta hospitalaria, excluíndose do devandito cómputo as 6 semanas inmediatamente posteriores ao parto que son de descanso obrigatorio para a nai.

No suposto de falecemento do fillo, a duración da prestación económica non se verá reducida, agás que, unha vez finalizadas as 6 semanas posteriores ao parto, a nai solicitase reincorporarse ao seu posto de traballo. Neste último caso, quedará sen efecto a opción exercida pola nai en favor do outro proxenitor.

Se ambos os dous proxenitores traballan e reúnen os requisitos para iso, a opción da nai, poderán compartir, de xeito simultáneo ou sucesivo, o período de descanso.


Adopción ou acollemento. Canto dura o período de descanso?

Con carácter xeral, o subsidio por maternidade terá unha duración de 16 semanas ininterrompidas que, nos casos de acollemento ou adopción múltiple, se ampliará en 2 semanas por cada fillo a partir do segundo.

Á duración prevista acumularase, se é o caso, a duración adicional de 2 semanas por discapacidade de cada fillo.

No caso do falecemento dos fillos adoptados ou dos menores acollidos, tampouco se verá reducida a duración da prestación económica, agás que os adoptantes ou acolledores soliciten reincorporarse ao seu posto de traballo.

En caso de que ambos os dous proxenitores traballen, o período de suspensión distribuirase a opción dos interesados, que poderán gozalo de forma simultánea ou sucesiva, sempre con períodos ininterrompidos e cos límites sinalados.

Que acontece se o fillo nace morto ou falece durante o período de descanso maternal?

No suposto de falecemento do fillo, a duración da prestación económica non se verá reducida, agás que, unha vez finalizadas as 6 semanas posteriores ao parto, a nai solicitase reincorporarse ao seu posto de traballo. Neste último caso, quedará sen efecto a opción exercida pola nai en favor do outro proxenitor.

O disposto no parágrafo anterior será de aplicación aínda cando o feto non reúna as condicións establecidas no artigo 30 do Código Civil para adquirir a personalidade, sempre que tivese permanecido no seo materno durante, polo menos, 180 días.

Complementary Content
${loading}