Recàrrecs per mora

Quins són els recàrrecs per ingressos fora de termini?

La falta de presentació dels documents de cotització, així com del pagament del deute fora de termini reglamentari d'ingrés, determinarà l'aplicació del recàrrec i la meritació dels interessos de demora en els termes fixats en la Llei general de la Seguretat Social. L'esmentat recàrrec i els interessos de demora quan siguin exigibles, s'ingressaran conjuntament amb els deutes sobre els quals recaiguin.

Quan l'ingrés fora del termini reglamentari sigui imputable a un error de l'Administració, sense que actuï en qualitat d'empresari, no s'aplicarà cap recàrrec ni meritarà interessos.

Segons el que estableixen els articles 27 i 28 de la Llei general de Seguretat Social, i els articles 10 i 11 del Reglament general de recaptació de la Seguretat Social, aprovat pel Reial decret 1415/2004, d'11 de juny, els recàrrecs i els interessos de demora a aplicar per falta d'ingrés en termini reglamentari dels diferents recursos són els següents:

Recàrrecs sobre quotes

Quan els subjectes responsables del pagament han presentat els documents de cotització dins el termini reglamentari:

  • Recàrrec del 20% del deute, si s'abonen les quotes degudes després del venciment del termini esmentat.

Quan els subjectes responsables del pagament no hagin presentat els documents de cotització dins el termini reglamentari:

  • Recàrrec del 20% del deute, si s'abonen les quotes degudes abans de l'acabament del termini d'ingrés establert en la reclamació de deute o acta de liquidació.
  • Recàrrec del 35% del deute, si s'abonen les quotes degudes a partir de l'acabament del termini d'ingrés esmentat.

Recàrrecs sobre recursos diferents de quotes

Els deutes que tinguin caràcter d'ingressos de Dret públic i l'objecte dels quals estigui constituït per recursos diferents de quotes, quan no s'abonin dins el termini reglamentari que tinguin establert, s'incrementaran amb el recàrrec següent:

  • Recàrrec del 20% del deute, si s'abonen les quotes degudes a partir de l'últim dia del mes següent a la recepció de la reclamació de deute.

Es pot sol·licitar una condonació de recàrrec per mora a la Seguretat Social?

La possibilitat que l'Administració de la Seguretat Social apliqui la condonació de recàrrecs ha quedat eliminada pel Reial decret 1415/2004, d'11 de juny, que no va reproduir l'apartat 3er de l'|art. 59 de l'anterior Reglament de recaptació aprovat pel Reial decret 1637/1995 en aquesta matèria.

Complementary Content
${loading}