Assistència sanitària

Resultados de la búsqueda

La pàgina a la que intenta accedir no està disponible en l'idioma seleccionat. Disculpeu les molèsties.
Idiomes disponibles: Castellano

La pàgina a la que intenta accedir no està disponible en l'idioma seleccionat. Disculpeu les molèsties.
Idiomes disponibles: Castellano

Qui pot percebre l'assistència sanitària de la Seguretat Social?

Tenen dret a la prestació d'assistència sanitària de la Seguretat Social, entre d'altres:

 • Com a assegurats, els treballadors (afiliats i en situació d'alta o en situació assimilada a la de l'alta), els pensionistes i perceptors de prestacions periòdiques, incloent-hi els perceptors de la prestació o subsidi de desocupació i qui ha esgotat la prestació i el subsidi per desocupació i es trobin en situació de desocupació.
 • Els familiars o assimilats a càrrec dels anteriors:
  • El cònjuge o persona amb anàloga relació d'afectivitat, que es trobi inscrit oficialment.
  • L'excònjuge a càrrec de l'assegurat, amb dret a pensió compensatòria.
  • Els descendents i persones assimilades a càrrec d'aquest, menors de 26 anys o que tinguin una discapacitat en grau igual o superior al 65% i els acollits de fet.
  Tots han de complir els requisits següents:
  • Conviure amb el titular (llevat dels separats i divorciats) i estar al seu càrrec (llevat del cònjuge i parella de fet).
  • No percebre rendes superiors al doble de l'IPREM.
  • No tenir dret a aquesta prestació per títol diferent.
 • Persones de nacionalitat espanyola o nacionals d'algun Estat membre de la Unió Europea, de l'Espai Econòmic Europeu o de Suïssa que resideixin a Espanya i els estrangers titulars d'una autorització en vigor per residir al territori espanyol.
 • Persones que tinguin subscrit un conveni especial.

La persona inclosa com a beneficiària a la cartilla de la Seguretat Social d'un treballador té dret a les mateixes prestacions sanitàries que el titular?

En general, les prestacions sanitàries tenen el mateix contingut tant per a l'assegurat (treballadors i pensionistes) com per als beneficiaris a càrrec seu, llevat que la contingència determinant hagi estat un accident de treball o una malaltia professional, situació en què l'assistència és més completa (cirurgia plàstica i reparadora, etc.).

Treballador divorciat, que conviu amb la seva parella sense estar casats. Pot incloure-la com a beneficiària en la seva cartilla de la Seguretat Social si la seva exdona segueix constant-hi perquè no treballa?

Amb caràcter general i sempre que es compleixin els requisits exigits, té dret a l'assistència sanitària la persona que, sense ser cònjuge de l'assegurat, tingui una relació anàloga d'afectivitat i que es trobi inscrita oficialment.

La inclusió com a beneficiària d'aquesta persona no modifica el dret a l'assistència sanitària del possible excònjuge.

Complementary Content
${loading}