Suspensió i Extinció

Resultados de la búsqueda

La pàgina a la que intenta accedir no està disponible en l'idioma seleccionat. Disculpeu les molèsties.
Idiomes disponibles: Castellano

La pàgina a la que intenta accedir no està disponible en l'idioma seleccionat. Disculpeu les molèsties.
Idiomes disponibles: Castellano

Es pot interrompre/suspendre/anul·lar la prestació de maternitat?

Es pot suspendre:

  • En els casos de parts prematurs i en aquells altres supòsits en què el nounat necessiti hospitalització després del part, es podrà interrompre el gaudi del permís de maternitat i la percepció del subsidi corresponent, a petició del beneficiari, una vegada completat el període de descans obligatori per a la mare de sis setmanes després del part. El permís es podrà reprendre a partir de la data de l'alta hospitalària del menor, pel període que quedi per gaudir. En cas de defunció de la mare, l'altre progenitor podrà interrompre el gaudi del permís fins i tot durant les sis setmanes següents al part.
    No obstant això,  no s'interromprà la percepció del subsidi per maternitat si durant el període de percepció s'extingeix el contracte de treball del beneficiari o es produeix  el cessament de l'activitat.
  • Quan hagi transcorregut el període de quatre setmanes, en els supòsits d'adopció internacional en què hagi estat necessari el desplaçament previ dels adoptants al país d'origen de l'adoptat i encara no hagi recaigut la resolució judicial o administrativa corresponent, l'entitat gestora podrà suspendre cautelarment la percepció de la prestació fins al moment en què es produeixi.

L'entitat gestora la pot anul·lar o suspendre:

  • Quan el beneficiari hagi actuat fraudulentament per obtenir o conservar el subsidi o quan el beneficiari treballi per compte propi o d'altri durant els períodes de descans corresponents, excepte si es tracta de la percepció d'un subsidi per maternitat en règim de jornada a temps parcial o en els supòsits de pluriocupació i pluriactivitat. Els períodes de percepció del subsidi es correspondran amb els períodes de descans que, en aquests casos, seran els no ocupats per la jornada a temps parcial o pels llocs de treball o activitats que no donen lloc al subsidi.

Quines són les conseqüències per al beneficiari del subsidi de maternitat si es reincorpora voluntàriament a la feina?

  • Quan el període de descans sigui gaudit exclusivament per un dels progenitors, es produeix l'extinció del dret a la prestació per la reincorporació voluntària al treball del beneficiari del subsidi abans del compliment del termini màxim de durada del període de descans.

 

  • Quan el període de descans sigui gaudit "successivament o simultàniament" pels dos progenitors, la reincorporació voluntària al treball d'un d'ells o dels dos, abans del compliment del termini màxim de durada, produeix l'extinció. La part que resta per completar l'esmentat termini màxim incrementarà la durada del subsidi a què té dret l'altre beneficiari, excepte en cas de defunció dels fills o menors acollits, i sempre que  no s'hagi reincorporat al treball.

 

  • En supòsits de maternitat biològica, no és possible la reincorporació de la mare en el lloc de treball, ni a temps parcial ni a jornada completa, fins que hagin transcorregut les 6 setmanes posteriors al part establertes com de descans obligatori.

Pot recuperar la mare el dret que va cedir a l'altre progenitor en la percepció de la prestació de maternitat?

  • L'opció exercida per la mare, en cas de part, es podrà revocar si esdevenen fets que en facin inviable l'aplicació, com ara absència, malaltia o accident de l'altre progenitor, abandó de família, separació, violència de gènere o altres causes anàlogues.

 

  • També en cas de defunció de l'altre progenitor.
Complementary Content
${loading}