Revaloració de les pensions - Complements per mínims.

Quines particularitats té la revaloració de les pensions del SOVI quan concorren amb una altra de viduïtat del sistema?

  • La pensió del SOVI absorbirà totalment o parcialment el complement mínim que pogués tenir la pensió de viduïtat del sistema.
  • La suma de la pensió de viduïtat i la del SOVI no pot ser superior al doble de la pensió mínima de viduïtat dels beneficiaris amb 65 o més anys, vigent en cada moment, en còmput anual. En cas de superar-se el límit indicat, es minorarà la quantia de la pensió SOVI en l'import necessari.

Quin tipus de pensions o conceptes d'aquestes no estan subjectes al límit màxim de pensió establert?

Als efectes d'aplicar el límit màxim de pensió establert a la Llei de pressupostos generals de l'estat, no es computen:

Es considera l'edat teòrica o la real per a l'accés als complements per mínims?

Com a norma general, és necessari acreditar l'edat real establerta en cada cas. No obstant això, en els col·lectius que hagin previst coeficients reductors de l'edat de jubilació en funció de l'activitat realitzada, als efectes de determinació del dret als complements per mínims, s'entendrà que s'ha complert l'edat de 65 anys quan, per aplicació d'aquests coeficients, resulti una edat igual o superior a 65 anys. La mateixa norma s'aplicarà en els supòsits de jubilació especial als 64 anys.

En les pensions d'incapacitat permanent, als efectes dels complements per mínims, el requisit d'edat s'aplicarà d'aquesta manera:

  • Còmput dels 65 anys per a les pensions IP total: es tindrà en compte l'edat teòrica.
  • Còmput dels 60 anys per a les pensions d'IP total qualificada: es considera l'edat real.

Es pot renunciar expressament als complements per mínims per a accedir a una altra prestació econòmica pròpia o aliena a la Seguretat Social?

Sí, en els supòsits d'opció a favor d'un subsidi per desocupació, així com per a accedir a una pensió no contributiva per invalidesa en grau igual o superior al 75%.

Quan se suprimeixen o absorbeixen els complements per mínims per reconeixement d'una nova pensió que té caràcter de concurrent amb la de la Seguretat Social?

Si es tracta de concurrència amb una pensió contributiva del sistema, la supressió dels efectes econòmics dels mínims reconeguts es realitzarà des del dia primer del mes següent a la data de la resolució de la prestació concurrent, o si escau, de la resolució per la qual s'incrementa l'import de l'altra pensió.

En els casos en què la pensió fos aliena a les gestionades per les entitats gestores (INSS i ISM), els efectes seran des del dia primer del mes següent a la data de resolució de la prestació aliena que figuri en el Registre de Prestacions Públiques.

Quina repercussió té, en els complements per mínims, la variació dels ingressos del pensionista en l'exercici actual, si aquests excedixen del límit establit?

La supressió dels mínims amb efectes de l'1 de gener, amb independència que s'hagi presentat o no la declaració d'ingressos en el primer trimestre de l'any.

Als efectes dels complements per mínims, quins ingressos derivats del treball es consideren en el cas de realització d'activitats empresarials, professionals o agrícoles?

Es computaran els corresponents als seus rendiments nets, de manera que hi quedin excloses les despeses deduïbles d'aquestes activitats d'acord amb a la legislació fiscal.

En els supòsits en què existissin rendiments procedents de fons de pensions, quan aquests es percebin en forma de capital, i sempre que hagin transcorregut més de dos anys des de la primera aportació al fons, únicament es computarà el 60% del capital percebut.

Complementary Content
${loading}