Reintegrament de prestacions indegudament percebudes

Què passa amb els deutes pendents de reintegrament provocats pel cobrament indegut de prestacions un cop s'extingeix la pensió per defunció del titular?

Cal seguir el procediment general, segons el qual s'ha de declarar per resolució o acord de l'entitat o l'organisme competent, i s'han de revisar els documents en què s'hagi declarat anteriorment i comunicar-ho a les parts obligades a fer efectiu el reintegrament i a la resta de parts interessades.

Quan la resolució sigui ferma, un cop esgotada la via administrativa, s'ha de remetre a la TGSS per tal que insti les persones responsables del pagament de l'import a reintegrar-lo amb la reclamació de deute corresponent.

No es trametran a la TGSS per tal de reclamar-les les resolucions definitives de la via administrativa en què es declari la procedència de reintegraments amb un import que no superi el 20% de l'IPREM mensual, ja que es tractaria de responsabilitat per successió "mortis causa".

Quan prescriu l'obligació de reintegrar els imports de les prestacions indegudament percebudes pel seu titular?

L'obligació de reintegrament de l'import de les prestacions indegudament percebudes prescriu al cap de 4 anys, comptats a partir de la data del seu cobrament, o des que es va poder exercitar l'acció per exigir la seva devolució, amb independència de la causa que va originar la percepció indeguda, inclosos els supòsits de revisió de les prestacions per error imputable a l'Entitat gestora.

En quins casos s'aplica el procediment general establit per al reintegrament d'un deute contret por un pensionista pel cobrament de l'indegut de pensions?

Quan no sigui possible aplicar el procediment especial, mitjançant el qual l'entitat gestora efectua els descomptes sobre les prestacions que abona, i quan, un cop aplicat aquest,  no fos possible efectuar les deduccions necessàries per cancel·lar el deute en el termini màxim previst per defunció del deutor, per extinció de la prestació que aquell percebés o per qualsevol altra causa.

Complementary Content
${loading}