Reintegro de prestacións indebidamente percibidas

Que acontece coas débedas pendentes de reintegro orixinadas por cobro indebido de prestacións, cando se extingue a pensión por falecemento do seu titular?

Seguirase o procedemento xeral, polo que debe ser declarado por resolución ou acordo da entidade ou organismo competente, procedéndose a revisar os actos nos que se declarase con anterioridade, comunicándose aos obrigados ao reintegro e demais interesados.

Cando a resolución sexa firme por esgotamento da vía administrativa, remíteselle á TXSS  para que inste aos suxeitos responsables do pago o importe que haxa que reintegrar mediante a correspondente reclamación de débeda.

Non se lle remitirán á TXSS para a súa reclamación as resolucións definitivas en vía administrativa nas que se declare a procedencia de reintegros cuxa contía non exceda do 20% do IPREM  mensual, ao tratarse de responsabilidade por sucesión "mortis causa".

Cando prescribe a obriga de reintegrar os importes das prestacións indebidamente percibidas polo seu titular?

A obriga de reintegro do importe das prestacións indebidamente percibidas prescribe aos catro anos, contados a partir da data do seu cobro, ou desde que foi posible exercitar a acción para esixir a súa devolución, con independencia da causa que orixinou a percepción indebida, incluídos os supostos de revisión das prestacións por erro imputable á entidade xestora.

En que casos se aplica o procedemento xeral establecido para o reintegro dunha débeda contraída por un pensionista polo cobramento indebido de pensións?

Cando non sexa posible aplicar o procedemento especial, mediante o cal a entidade xestora efectúa os descontos sobre as prestacións que aboa, e tamén cando, ao aplicarse este,  non fose posible efectuar as deducións necesarias para cancelar a débeda no prazo máximo previsto por falecemento do debedor, por extinción da prestación que aquel estivese a percibir ou por calquera outra causa.

Complementary Content
${loading}