Paternitat

Resultados de la búsqueda

La pàgina a la que intenta accedir no està disponible en l'idioma seleccionat. Disculpeu les molèsties.
Idiomes disponibles: Castellano

La pàgina a la que intenta accedir no està disponible en l'idioma seleccionat. Disculpeu les molèsties.
Idiomes disponibles: Castellano

Qui pot ser beneficiari?

Els treballadors inclosos en el règim general i en els règims especials de la Seguretat Social, independentment del seu sexe, que gaudisquen dels períodes de descans establits legalment per naixement de fill, adopció i acolliment familiar, tant preadoptiu com permanent o simple, sempre que reunisquen els requisits exigits.

En el supòsit de part, la suspensió correspon exclusivament a l'altre progenitor. En els casos d'adopció o acolliment, la suspensió només correspondrà a un dels progenitors, a elecció dels interessats; no obstant això, quan un dels progenitors gaudisca totalment del descans maternal, el dret a la suspensió per paternitat únicament podrà ser exercit per l'altre.

Quin període mínim de cotització s'exigeix per a tenir dret a la prestació?

El període mínim de cotització exigit és de 180 dies dins els 7 anys immediatament anteriors a la data d'inici de la suspensió o, alternativament, de 360 dies al llarg de la vida laboral abans de la data esmentada.

Com es calcula el període mínim de cotització en el supòsit de treballador a temps parcial?

El període de 7 anys, en els quals han d'estar compresos els 180 dies de cotització exigits amb caràcter general, s'ampliarà en la mateixa proporció en què es reduïsca la jornada efectivament treballada respecte de la jornada habitual en l'activitat corresponent.

Quina és la seua duració?

Els treballadors per compte d'altri als quals siga aplicable l'|ET tindran dret a la suspensió del contracte durant 4 setmanes ininterrompudes, ampliables en 2 dies més per cada fill a partir del segon en el supòsit de part, adopció o acolliment múltiples, i podran gaudir d'esta suspensió en règim de jornada completa o en règim de jornada parcial d'un mínim del 50%, previ acord entre l'empresari i el treballador.

4 setmanes ininterrompudes, pel naixement, l'acolliment o l'adopció d'un fill o més, per a les persones integrades en el règim general de la Seguretat Social a les quals siga aplicable l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic.

Quant als treballadors per compte propi inclosos en els diferents règims especials del sistema de la Seguretat Social, es consideren situacions protegides els períodes de cessació en l'activitat que siguen coincidents, pel que fa a la seua duració i a la seua distribució, amb els períodes de descans laboral establits per als treballadors per compte d'altri. Així mateix, podran gaudir dels descansos a temps parcial, a l'efecte dels quals, la percepció dels subsidis i la reducció de l'activitat només es podrà efectuar en el percentatge del 50%.

Quan s'inicia el descans per paternitat?

Com a regla general, els treballadors per compte d'altri inclosos a l'ET podran exercir este dret o bé des de l'acabament del permís retribuït previst legalment o convencionalment (mínim 2 dies), pel naixement, l'adopció o l'acolliment, i fins que finalitze la suspensió del contracte per maternitat; o bé immediatament després de l'acabament de l'esmentada suspensió per maternitat.

Per als treballadors per compte propi dels règims especials, el període de descans es podrà iniciar a partir de la data del naixement, de la decisió administrativa o judicial d'acolliment o de la resolució judicial per la qual es constituïx l'adopció, i fins que finalitze la suspensió del contracte per maternitat; o bé immediatament després de l'acabament de l'esmentada suspensió per maternitat.

Pel que fa als treballadors inclosos a l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, el període de descans s'exercirà a partir de la data del naixement, de la decisió administrativa o judicial d'acolliment o de la resolució judicial per la qual es constituïx l'adopció, llevat que la legislació aplicable preveja el moment del gaudi del permís en altres termes.

Si la mare no treballa, quan s'inicia el descans per paternitat?

En els casos de part, si la mare no treballa, es presumix que els períodes de descans per maternitat  han existit, a l'efecte del temps de què disposa l'altre progenitor per al gaudi del permís de paternitat, i s'actua de la mateixa manera que en el supòsit general.

Si la mare exercix una activitat professional que no dóna lloc a la seua inclusió en el sistema de la Seguretat Social, ni en una mutualitat de previsió social alternativa, quan es pot iniciar el descans per paternitat?

En estos casos, l'altre progenitor,  si reunix els requisits i gaudix dels períodes de descans corresponents, tindrà dret a:

  • Primer, a la paternitat.
  • A continuació, la maternitat.

Quin és el seu import?

La prestació econòmica per paternitat consistirà en un subsidi equivalent al 100% de la base reguladora que estiga establida per a la prestació per incapacitat temporal derivada de contingències comunes, i es prendrà com a referència la data d'inici del període de descans.

Del seu import es deduiran, si escau,  les corresponents cotitzacions socials i les retencions per l'IRPF.

Es pot continuar percebent la prestació per paternitat si s'extingeix el contracte de treball?

Si el treballador està gaudint del permís de paternitat i durant esta situació s'extingix el seu contracte de treball, d'acord amb el que establix l'article 222.2 de la LGSS:

  • Continuarà percebent la prestació per paternitat fins que s'extingisca esta situació i després passarà a la situació legal de desocupació i a percebre, si reunix els requisits necessaris, la prestació corresponent.
  • En este cas, no es descomptarà del període de percepció de la prestació per desocupació de nivell contributiu el temps que haja romàs en situació de paternitat.

Si la paternitat s'inicia estant en desocupació i percebent aquesta prestació, es pot percebre prestació per paternitat?

Quan el treballador estiga percebent la prestació per desocupació contributiva i passe a la situació de paternitat:

  • Se li suspendrà la prestació per desocupació i la cotització a la Seguretat Social i passarà a percebre la prestació per paternitat en la quantia que corresponga (100% de la base reguladora), la qual serà gestionada directament per la seua Entitat gestora (INSS  o ISM).
  • Extingida la prestació de paternitat, es reprendrà la prestació per desocupació pel període que restava per percebre i la quantia que corresponia en el moment de la suspensió.

El treballador es pot reincorporar al treball abans d'haver finalitzat la prestació?

Si el treballador beneficiari de la prestació es reincorpora voluntàriament a la faena abans de complir el termini màxim de durada del període de descans per paternitat, es produïx l'extinció de la prestació.

És compatible el subsidi de paternitat amb el de maternitat?

La paternitat és incompatible amb la maternitat, per naixement, adopció o acolliment, quan hi haja un sol progenitor, o quan, havent-hi dos progenitors, el sol·licitant haja gaudit totalment del descans maternal en els casos d'adopció o acolliment.

Serà compatible en els supòsits següents:

  • Amb el període a què haguera tingut dret l'altre progenitor pel fet d'haver-se reconegut a la mare biològica el subsidi no contributiu per maternitat. 
  • Quan hi haja gaudi compartit de la maternitat. 
  • Amb el subsidi per maternitat íntegre de l'altre progenitor, en el supòsit en què la mare exercisca una activitat professional que no done lloc a la seua inclusió en el sistema de la Seguretat Social ni en una mutualitat de previsió social alternativa.
  • Amb el subsidi per maternitat íntegre de l'altre progenitor en el supòsit de defunció de la mare.
Complementary Content
${loading}