Afiliació de treballadors

Com canviar les dades personals en els registres de la Seguretat Social?

Per a canviar les seues dades personals, s'ha de dirigir a l'Administració de la Tresoreria General de la Seguretat Social més propera. Per a això, caldrà presentar el seu DNI   i documentació acreditativa de les seues al·legacions o també pot sol·licitar per telèfon, telefonant al 901 50 20 50, el formulari d'actualització de dades que porta impresa la Direcció Provincial de la Tresoreria General de la Seguretat  Social que li corresponga, amb el segell de franqueig pagat per a que, una vegada omplit i signat, es diposite a la bústia de correus. Esta Direcció Provincial efectuarà el canvi sol·licitat.

Com obtenir l’Informe de Vida Laboral?

L'Informe de vida laboral es pot obtindre, fins i tot des de l'estranger, a través dels mitjans següents:

 1. Pot sol·licitar-lo a través de la Seu Electrònica, mitjançant les vies següents:

  1. Via SMS, si prèviament ha facilitat a la Tresoreria General de la Seguretat Social un número de telèfon mòbil. En este cas i prèvia sol·licitud d'un codi que rebrà per SMS, podrà obtindre, imprimir i/o consultar l'informe de vida laboral en el mateix moment de la petició, a través de l'ordinador.


  2. Sense certificat digital, en este supòsit:

   • Les dades del Número de la Seguretat Social, del DNI i del domicili han de coincidir amb les de la base de dades de la Seguretat Social perquè s'envie l'informe al seu domicili a Espanya, que conste en la nostra base de dades.
   • Quan s'haja realitzat la petició, li enviarem un missatge a l'adreça de correu electrònic que ens facilite amb la informació de l'estat d'esta.
   • Quan transcórreguen 24 hores de la recepció del correu, podrà conéixer l'estat de la seua petició a través del servici "Consulta d'estat de sol·licitud d'informes".
  3. Usuari + Contrasenya (Cl@ve permanent), sempre que dispose d'un usuari actiu i una contrasenya en vigor. Per a activar l'usuari i generar la contrasenya haurà de disposar d'un Codi d'Activació que s'obté de manera presencial en qualsevol Oficina de Registre Cl@ve  i podrà obtindre, imprimir i/o consultar l'informe de vida laboral en el mateix moment de la petició, a través de l'ordinador.

  4. Amb certificat digital  també el podeu obtenir directament des del vostre ordinador.

 2. Telefonant al 901 50 20 50, sempre que en la nostra base de dades tinga un domicili a Espanya.

Com rectificar errors en l'Informe de Vida laboral?

Si observa alguna incidència o error en la informació subministrada a l'informe de vida laboral i si disposa d'un certificat digital o d'Usuari/Contrasenya (Cl@ve permanent), podrà sol·licitar la rectificació de qualsevol error detectat a l'informe mitjançant el servici de Sol·licitud de rectificació d'informe de vida laboral de la Seu Electrònica.

Si vol, es pot posar en contacte amb l'Administració de la Seguretat Social més propera per a notificar l'error, juntament amb la documentació que acredite el dret al·legat, per tal que, si escau, es facen les modificacions pertinents.

Es pot compatibilitzar el treball per compte propi i d’altri?

Si es realitzen activitats per compte d'altri i per compte propi simultàniament, que es puguen enquadrar en dos Règims diferents de la Seguretat Social, s'ha de figurar d'alta i cotitzar en els dos Règims.

En primer lloc, s'ha de determinar si és procedent enquadrar la situació del treballador en el Règim Especial de Treballadors Autònoms. L'article 2n del Dret 2530/1970, de 20 d'agost, regulador del Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA), definix al treballador per compte propi o autònom com aquell que realitza de forma habitual, personal i directa, una activitat econòmica a títol lucratiu, sense subjecció per aquesta a contracte de treball i encara que utilitze el servici remunerat d'altres persones. En qualsevol cas, serà l'Administració de la Tresoreria General de la Seguretat Social que li corresponga la que, després de veure la documentació concreta, indique si procedix o no el seu enquadrament en el RETA. 
  
Pel que fa a la cotització, la normativa actual en matèria de Seguretat Social no preveu cap descompte en la cotització si per raó de la seua activitat laboral ha d'estar inclòs simultàniament en els Règims General i de Treballadors Autònoms.

La doble cotització o pluriactivitat podrà donar dret a la meritació de prestacions per cadascun dels Règims en els quals es trobe donat d'alta, quan s'acrediten les corresponents cotitzacions superposades i sempre que es complisquen els requisits exigits per cada Règim per a aconseguir el dret a estes.


 

Quins s'inclouen en el Règim Especial del Mar?

 • Treballadors per compte alié, retribuïts a salari o a la part, empleats en qualsevol de les activitats següents:

  • Marina Mercant
  • Pesca marítima en qualsevol de les seues modalitats.
  • Extracció d'altres productes de la mar.
  • Trànsit interior de ports i embarcacions esportives i d'esbargiment.
  • Treballadors de caràcter Administratiu, tècnic i subalterns de les empreses anteriors.
  • Treball d'estibadors portuaris
  • Servici auxiliar sanitari i de fonda i cuina prestat als emigrants espanyols a bord de les embarcacions que els transporten.
  • Personal al servici de las Cofraries de Pescadors i les seues Federacions i de cooperatives de la mar.
  • Qualsevol altra activitat marítimopesquera la inclusió de la qual en aquest Règim siga determinada pel Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social.
 • Els naviliers d'embarcacions de més de 10 tones o que porten enrolats més de cinc tripulants, si figuren en el rol i perceben com a retribucions pel seu treball una participació en el "Monte Menor" o un salari com a tripulant, queden assimilats a treballadors per compte alié, excepte a efectes de desocupació.

 • Treballadors per compte propi que realitze de forma habitual, personal i directa, alguna de les activitats que s'enumeren a continuació, sempre que aquesta constituïsca el seu mitjà fonamental vida:

  • Naviliers d'embarcacions que no excedisquen de 10 tones de registre brut, no porten més de cinc persones enrolades, inclòs el navilier, i en les quals aquest vaja enrolat com a tècnic o tripulant.
  • Els que es dediquen a l'extracció de productes de la mar.
  • Els teixidors de xarxes que no realitzen les seues faenes per compte d'una empresa pesquera determinada.

 • També es poden incloure el cònjuge i els familiars fins el segon grau de consanguinitat, afinitat o adopció del treballador autònom, si treballen, conviuen i depenen econòmicament d'ell, llevat que hi haja prova que són treballadors per compte alié.

Com conéixer el número d'afiliació a la Seguretat Social i obtindre un duplicat del Document d'Afiliació?

El pot conéixer a través de la Seu Electrònica, mitjançant el Servici Duplicació de Document d'Afiliació

 • Per SMS si prèviament ha facilitat a la Tresoreria General de la Seguretat Social un número de telèfon mòbil. En este cas, i prèvia sol·licitud d'un codi que rebrà per SMS, podrà obtindre, imprimir i/o consultar este duplicat en què consta el seu número d'afiliació a la Seguretat Social en el mateix moment de la petició, a través de l'ordinador.
 • Usuari + contrasenya (Cl@ve permanent)
 • Amb certificat digital

Finalment, també pot conéixer el número d'afiliació a la Seguretat Social si es dirigix a qualsevol Administració de la Seguretat Social, la qual li facilitarà el número i un duplicat del document d'afiliació.

Com adherir-se a un conveni col·lectiu?

Els Convenis Col·lectius no entren dins de les competències de la Seguretat Social, sinó que competixen a l'autoritat laboral que correspongui en funció de l'àmbit territorial d'aplicació del conveni del qual es tracte, és a dir, la Direcció General de Treball si és un conveni d'àmbit estatal o l'organisme competent en l'àmbit de la Comunitat Autònoma del qual es tracte si és d'aplicació en una determinada Comunitat Autònoma.

Com realitzar tràmits relacionats amb la targeta sanitària de la Seguretat Social?

Per a qualsevol tema relacionat amb la targeta sanitària de la Seguretat Social, haurà de dirigir-se a l'ambulatori o centre d'atenció primària que li haja assignat l'organisme corresponent encarregat de prestar assistència sanitària en la seua Comunitat Autònoma. No obstant això, aquesta informació no competix a l'àmbit de la nostra web.

Complementary Content
${loading}