Afiliació de treballadors

Com canviar les dades personals en els registres de la Seguretat Social?

Per modificar les vostres dades personals, us haureu d'adreçar a l'Administració de la Tresoreria General de la Seguretat Social més propera. Cal que presenteu el DNI   i documentació acreditativa de les vostres al·legacions o també podeu sol·licitar per telèfon, trucant al 901 50 20 50, el formulari d'actualització de dades que duu impresa la Direcció Provincial de la Tresoreria General de la Seguretat  Social que us correspon i amb el segell de franqueig pagat perquè, un cop emplenat i signat, es dipositi a una bústia de correus. Aquesta Direcció Provincial efectuarà el canvi sol·licitat.

Com obtenir l’Informe de Vida Laboral?

L'Informe de vida laboral es pot obtenir, fins i tot des de l'estranger, a través dels mitjans següents:

 1. Podeu sol·licitar-lo a través de la Seu Electrònica, mitjançant les vies següents:

  1. Via SMS, si prèviament heu facilitat a la Tresoreria General de la Seguretat Social un número de telèfon mòbil. En aquest cas i prèvia sol·licitud d'un codi que rebreu via SMS, podreu obtenir, imprimir i/o consultar l'informe de vida laboral en el mateix moment de la petició, a través del vostre ordinador.


  2. Sense certificat digital, en aquest supòsit:

   • Les dades del Número de la Seguretat Social, del DNI i del domicili han de coincidir amb les de la base de dades de la Seguretat Social perquè s'enviï l'informe al vostre domicili a Espanya, que consti en la nostra base de dades.
   • Feta la petició, s'enviarà un missatge a l'adreça electrònica que ens faciliteu en què se us informarà de l'estat de la petició.
   • Transcorregudes 24 hores des de la recepció del correu esmentat, podreu conèixer l'estat de la petició a través del servei "Consulta d'estat de sol·licitud d'informes".
  3. Usuari + Contrasenya (Cl@ve permanent), sempre que disposeu d'un usuari actiu i una contrasenya en vigor. Per activar l'usuari i generar la contrasenya haureu de disposar d'un Codi d'Activació que s'obté de manera presencial en qualsevol Oficina de Registre Cl@ve i podreu obtenir, imprimir i/o consultar l'informe de vida laboral en el mateix moment de la petició, a través del vostre ordinador.

  4. Amb certificat digital  també el podeu obtenir directament des del vostre ordinador.

 2. Trucant al 901 50 20 50, sempre que a la nostra base de dades tingueu un domicili a Espanya.

Com rectificar errors a l'Informe de Vida laboral?

Si observeu alguna incidència o error en la informació subministrada a l'informe de vida laboral i si disposeu d'un certificat digital o d'Usuari/Contrasenya (Cl@ve permanent), podreu sol·licitar la rectificació de qualsevol error detectat a l'informe mitjançant el servei de Sol·licitud de rectificació d'informe de vida laboral de la Seu Electrònica.

Si voleu, us podeu posar en contacte amb l'Administració de la Seguretat Social més propera per notificar l'error, juntament amb la documentació que acrediti el dret al·legat, per tal que, si s'escau, es facin les modificacions pertinents.

Es pot compatibilitzar el treball per compte propi i d’altri?

Si es realitzen activitats per compte d'altri i per compte propi simultàniament, que es puguin enquadrar en dos Règims diferents de la Seguretat Social, s'ha de constar d'alta i cotitzar en ambdós Règims.

En primer lloc, es determinarà si és pertinent enquadrar la situació del treballador en el Règim Especial de Treballadors Autònoms. L'article 2n del Decret 2530/1970, de 20 d'Agost, regulador del Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA), defineix el treballador per compte propi o autònom com aquell que realitza de forma habitual, personal i directa, una activitat econòmica a títol lucratiu, sense subjecció per la dita activitat a un contracte de feina i encara que utilitzi el servei remunerat d'altres persones. En qualsevol cas, serà l'Administració de la Tresoreria General de la Seguretat Social que correspongui la que, a la vista de la documentació concreta, indiqui si escau o no l'enquadrament al RETA. 
  
En quant a la cotització, la normativa actual en matèria de Seguretat Social no preveu cap descompte en la cotització si, donada la seva activitat laboral, ha d'estar inclòs simultàneament en els Règims General i de Treballadors Autònoms.

La doble cotització o pluriactivitat podrà donar dret al rèdit de prestacions per cada un dels règims en què estigui donat d'alta, sempre que s'acreditin les corresponents cotitzacions superposades i es compleixin els requisits exigits per cada règim per obtenir-ne el dret.


 

Qui està inclòs al Règim Especial de la Mar?

 • Els treballadors per compte d'altri, retribuïts a sou o a la part, empleats en qualsevol de les activitats següents:

  • Marina mercant
  • Pesca marítima en qualsevol de les seves modalitats.
  • Extracció d'altres productes del mar.
  • Trànsit interior de ports i embarcacions esportives i de lleure.
  • Treballadors de caràcter administratiu, tècnic i subalterns de les empreses anteriors.
  • Treball d'estibadors portuaris.
  • Servei auxiliar sanitari i de fonda i cuina prestat als emigrants espanyols a bord de les embarcacions que els transporten.
  • Personal al servei de les confraries de pescadors i les seves federacions, i de cooperatives del mar.
  • Qualsevol altra activitat maritimopesquera la inclusió de la qual en aquest règim estigui determinada pel Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social.
 • Els armadors d'embarcacions de més de 10 tones o que portin enrolats més de cinc tripulants, si figuren en el rol i perceben com a retribucions per la seva feina una participació en l'"import menor" o un sou com a tripulant, queden assimilats a treballadors per compte d'altri, excepte pel que fa a l'atur.

 • Treballadors per compte propi que realitzen de forma habitual, personal i directa, alguna de les activitats que s'enumeren seguidament, sempre que sigui el seu mitjà fonamental de vida:

  • Armadors d'embarcacions que no excedeixin de 10 tones de registre brut, no portin més de cinc persones enrolades incloent-hi l'armador, i en les quals aquest estigui enrolat com a tècnic o tripulant.
  • Els que es dediquen a l'extracció de productes del mar.
  • Els xarxaires que no realitzin les seves tasques per compte d'una empresa pesquera determinada.

 • També s'hi poden incloure el cònjuge i els familiars, fins al segon grau de consanguinitat, afinitat o adopció del treballador autònom, si treballen, conviuen i en depenen econòmicament, excepte si s'aporta prova que són treballadors per compte d'altri.

Com conèixer el número d'afiliació a la Seguretat Social i obtenir un duplicat del Document d'Afiliació?

El podeu conèixer a través de la Seu Electrònica, mitjançant el Servei Duplicació de Document d'Afiliació

 • Via SMS si prèviament heu facilitat a la Tresoreria General de la Seguretat Social un número de telèfon mòbil. En aquest cas, i prèvia sol·licitud d'un codi que rebreu via SMS, podreu obtenir, imprimir i/o consultar aquest duplicat en què consta el vostre número d'afiliació a la Seguretat Social en el mateix moment de la petició, a través del vostre ordinador.
 • Usuari + contrasenya (Cl@ve permanent)
 • Amb certificat digital

Finalment, també podeu conèixer el número d'afiliació a la Seguretat Social si us adreceu a qualsevol Administració de la Seguretat Social, la qual us facilitarà el número i un duplicat del document d'afiliació.

Com adherir-se a un conveni col·lectiu?

Els convenis col·lectius no són competència de la Seguretat Social, sino de l'autoritat laboral que correspongui en funció de l'àmbit territorial d'aplicació del conveni de què es tracti, és a dir, la Direcció General de Treball si es tracta d'un conveni d'àmbit estatal o l'organisme competent en l'àmbit de la Comunitat Autònoma en qüestió si és que s'aplica en una determinada Comunitat Autònoma.

Com fer tràmits relacionats amb la targeta sanitària de la Seguretat Social?

Per a qualsevol tema relacionat amb la targeta sanitària de la Seguretat Social, us haureu d'adreçar a l'ambulatori o centre d'atenció primària que us hagi assignat l'organisme corresponent encarregat de prestar l'assistència primària a la vostra comunitat autònoma. Això no obstant, aquesta informació no entra dins l'àmbit de la nostra web.

Complementary Content
${loading}