Seguro escolar

Están comprometidos no campo de aplicación do seguro escolar os estudantes estranxeiros?

Si, sempre que cumpran os requisitos xerais esixidos e se trate de:

 • Nacionais de países da Unión Europea, do Espazo Económico Europeo (Islandia, Liechtenstein e Noruega) e Suíza.
 • Refuxiados e apátridas que residan no territorio dos países anteriores.
 • Todos os estudantes estranxeiros residentes nas mesmas condicións ca os españois.

A partir de que curso académico comeza a protección do Seguro Escolar?

A partir de 3º de ESO .

Que período mínimo de cotización se esixe para obter a protección de seguro escolar?

Esíxese que o estudante reúna un período mínimo dun ano desde que se matriculou por vez primeira en calquera centro de ensinanza dos comprendidos no seguro.

Non se esixe este requisito nos supostos seguintes:

 • Prestacións derivadas de accidente escolar, infortunio familiar por falecemento do cabeza de familia e tocoloxía. 
 • Alumnos que cursasen o ano anterior 2º da ESO, educación especial ou continuasen os seus estudos no estranxeiro.

Para recibir asistencia sanitaria a través da protección do seguro escolar, esíxese presentar a solicitude con anterioridade?

Si. Con carácter xeral, será necesaria a presentación da solicitude ou calquera outro documento nese sentido ante o INSS .

Non obstante, cando se produza como consecuencia dunha urxencia debidamente xustificada, o interesado disporá dun prazo de cinco anos para solicitar o reintegro de gastos por esa asistencia de acordo co previsto no artigo 43 da LXSS .

Que condicións debe reunir unha viaxe de estudos para estar protexida polo seguro escolar?

Para os efectos da protección do accidente escolar, considérase viaxe de estudos:

 • As viaxes organizadas ou autorizadas polo centro escolar de calquera natureza (educativa, deportiva, |etc. ). Exclúese a realización de actividades que non garden ningunha relación cos obxectivos da viaxe.
 • Asimílanse ao concepto "fin de carreira" as viaxes que se realicen ao finalizar un ciclo ou o último curso dun centro escolar.

A que contía ascende a prestación económica de infortunio familiar a través do seguro escolar?

 • Familias non numerosas: 86,55 euros.
 • Familia numerosa de categoría xeral: 103,85 euros.
 • Familia numerosa de categoría especial: 129,82 euros.

Estas cantidades anuais aboaranse durante os anos que lle falten ao estudante para acabar o seu ciclo académico -e sen repetir curso-.

No suposto de que se produza un cambio de carreira unha vez concedida esta prestación, poderá seguir percibíndoa, aínda que co límite de anos de escolaridade que lle correspondese á primeira.

A partir de cando se aboa a prestación económica de infortunio familiar?

En caso de recoñecemento inicial, repórtase desde o día primeiro do mes seguinte a aquel no que se produza o feito causante.

En caso de prórroga, recoñecerase desde o mes do inicio do curso seguinte á finalización da prestación inicial.

Que requisitos se esixen para a concesión da prórroga por infortunio familiar?

Esíxese a persistencia da situación económica que motivou a concesión inicial. En caso de falecemento do cabeza de familia, os ingresos familiares non poderán superar a cantidade de 6.010,12 euros por cada membro da unidade familiar, tendo en conta todos os membros da unidade familiar que convivan co estudante, ademais dos ingresos de todos eles.

Así mesmo, comprobarase que houbo aproveitamento académico.

E incompatible o gozo simultáneo da asistencia sanitaria a través do seguro escolar e outro réxime de seguridade social?

Si. En xeral, as prestacións xeradas polo seguro escolar  son incompatibles con calquera outra de idéntico contido e derivadas dun risco análogo. Non obstante, hai que facer as seguintes precisións:

 • Cando o estudante é titular do dereito á asistencia sanitaria: recibiraa a través do réxime de Seguridade Social correspondente.
 • Cando o estudante é beneficiario dun titular: recibiraa a través do Seguro Escolar.

Procede o reintegro íntegro dos gastos sanitarios ocasionados ao estudante?

Si, no suposto de que a asistencia sanitaria -médica e farmacéutica- cumpra os seguintes requisitos:

 • Sexa derivada dun accidente escolar e de carácter urxente.
 • Sexa dispensada nun centro non concertado dunha provincia onde non exista ningún centro autorizado ou concertado do seguro escolar.

A asistencia médica do seguro escolar inclúe os tratamentos neuropsiquiátricos e psicolóxicos?

Dentro das enfermidades protexidas polo seguro escolar está a neuropsiquiatría que inclúe o tratamento en réxime de internamento ou ambulatorio dos procesos neuropsiquiátricos que, pola súa gravidade, afecten a continuidade dos estudos, excluídos os denominados trastornos do desenvolvemento psicolóxico e do comportamento e das emocións, de comezo habitual na infancia e adolescencia.

As sesións de psicoterapia realizadas por psicólogos inclúense sempre que sexan prescritas por un psiquiatra.

Que gastos inclúe o seguro escolar en caso de parto?

En caso de parto, o seguro escolar inclúe as visitas ao tocólogo previas ao parto, os honorarios médicos (tocólogo, enfermeiro, anestesista e comadroa), ademais dos gastos derivados do internamento no sanatorio (quirófano, aloxamento e manutención) e farmacéuticos, de acordo coas tarifas establecidas polo seguro escolar.

Non inclúe os gastos de atención ao bebé.

Complementary Content
${loading}