Outros

Como obter bolsas a menores?

As bolsas a menores non entran dentro das competencias da Seguridade Social. A autoridade competente sobre este asunto é a Axencia Estatal Tributaria.

Como solicitar datos estatísticos particularizados á Tesouraría da Seguridade Social?

Dende a entrada en vigor da Lei 19/2013, do 9 de decembro, de transparencia, acceso á información pública e bo goberno, as peticións de información á Tesouraría Xeral da Seguridade Social son tramitadas pola Unidade de Información da Transparencia (UIT) Singular da Seguridade Social. Para iso, a súa solicitude débese realizar a través do Portal da Transparencia ou ben presentando nos rexistros administrativos o impreso que se pode descargar na mesma web, sendo datos imprescindibles para iso o DNI do solicitante e o seu enderezo de correo electrónico.

Complementary Content
${loading}