Haurdunaldiaren arriskuagatiko

Langabezian den emakumezko langile batek badu prestaziorako eskubiderik?

Prestazio horren onuraduna izateko, langileak  Gizarte Segurantzaren erregimen batean afiliatuta eta alta emanda egon behar du.

Horren ondorioz, langabezian dagoen langileak (altarekin parekatutako egoera da hori) ezingo du prestazioa jaso.

Haurdunaldiko arriskuaren prestazioa ez da lanarekin bateragarria?

Ez. Jardueren aniztasuneko edo enplegu-aniztasuneko kasuetan, diru-laguntza jasotzea bateragarria da egiten ari den jarduerekin jarraitzearekin, bai eta kontratua eten ondoren beste jarduera batzuekin hastearekin ere, haurdunaldiko arriskurik eragiten ez badute.

Hau da, beste lan batzuk egiten  jarraitu daiteke, norberaren kontura nahiz besteren kontura, bateragarriak badira egoerarekin. Hala ere, enpresa edo jarduera berean berriz lanean hasiko balitz, bere egoerarekin bateragarria den lan bat egiteko, prestazioa iraungiko litzateke.

Zein da haurdunaldiaren arriskuagatiko prestazioaren gehieneko epea?

Ez dago zehaztuta gehienezko iraupen-aldi bat. Langilearen eta/edo fetuaren segurtasuna edo osasuna babesteko behar den aldian ordainduko da, eta amatasunagatik lan-kontratuaren etenaldia hasten den egunean edo haren bezperan hasiko da, edota emakume langilea berriz aurreko lanpostura edo bere egoerarekin bateragarria den beste lanpostu batera itzultzen denean.

Hortaz, prestazioaren iraupena arriskua egoteak berak baino ez du mugatuko.

Nor da arriskua den ziurtagiria luzatzen duena?

Lanpostuaren baldintzak langilearengan edo haurrarengan eragin negatiboa izan dezakeenaren mediku-ziurtagiria, oro har, INSSren, ISMren edo  Gizarte Segurantzako Mutualitate Laguntzailearen zerbitzu medikoek igorriko dute, segun eta laneko arriskuak zein Erakundek estaltzen dituen.

Prozedura interesatuak eskatuta hasiko da, Osasun Zerbitzu Publikoko medikuari eskatutako txosten baten bidez. Txosten horrek haurdunaldia eta erditzearen balizko data ziurtatu beharko ditu.

Horrez gain, besteren konturako langileek egiten duten jarduerari eta lanpostuaren baldintzei buruzko enpresaren ziurtagiri bat erantsiko dute, eta norberaren konturako langileek, egiten duten jarduerari buruzko aitorpena, bai eta jarduera horretan bere egoerarekin bateragarria ez den lan edo funtziorik, interesatuak egiteko modukorik, ez dagoenaren aitorpena ere.

Norbere konturako langileen kasuan, noiz sortzen da prestazioarako eskubidea?

Diru-laguntza jasotzeko eskubidea erakunde kudeatzailearen edo eskumena duen erakunde laguntzaile baten zerbitzu medikoek arriskuaren mediku-ziurtagiria eman eta hurrengo egunean sortuko da; hala ere, efektu ekonomikoak dagokion lan-jarduera benetan eteten den unean hasiko dira, edozein kasutan.

RETAko langileek, behartuta daudenek, jarduera-egoeraren aitorpena aurkeztuko dute.

Zer gertatzen da enpresak kontratua zerbitzu medikoek arrisku ziurtagiria eman baino lehen eteten badu?

Besteren konturako langileen kasuan, eskubidea lan kontratua eteten den egunean bertan jartzen da martxan, baina  enpresak haurdunaldiko arriskua duen langileari kontratua beranduago eten diola aitortu beharko du, INSS-eko edo mutualitateko zerbitzu medikoak arriskuagatiko ziurtagiri medikoa eman ondoren.

Aldi baterako ezintasunagatiko laguntza jaso al daiteke haurdunaldiko arrisku egoeran?

Enplegu-aniztasun edo jardueren aniztasun kasuetan, haurdunaldiko arrisku-egoerak langileak egindako jarduera bati edo gehiagori eragiten badio, baina ez denei, aldi baterako ezintasuna eskuratu ahal izango luke egiten jarraitzen duen jardueretan, arriskutzat jo ez direnetan.

Jarduera-aniztasun egoeran, emakumezko langilea hainbat erregimenetan dela, subsidiorako eskubidea izan dezake hauetako bakoitzean?

Arrisku-egoerak egindako jarduera guztiei eragiten badie, langileak diru-laguntza jasotzeko eskubidea izango du erregimen bakoitzean, betiere bakoitzean eskatzen diren baldintzak betetzen baditu.

Arrisku-egoerak langileak egindako jarduera bati edo bat baino gehiagori eragiten badio, baina ez denei, arrisku hori dagoen jarduerei dagokien erregimenean baino ez du izango diru-laguntza jasotzeko eskubidea. Kasu horretan, diru-laguntza bateragarria izango da langilea aurrez egiten ari zen lanarekin jarraitzearekin, edo egiten has daitekeen jarduerekin, baldin eta ez badute haurdunaldiko arriskurik eragiten.

Complementary Content
${loading}