Obrigas do Empresario

O empresario que por primeira vez vaia ocupar persoas incluídas no ámbito do Sistema da Seguridade Social, deberá solicitar da Tesourería Xeral da Seguridade Social, a través das súas Direccións Provinciais ou das correspondentes Administracións, a súa inscrición na Seguridade Social. Se dispón de certificado dixital pode presentar a súa solicitude a través do Rexistro Electrónico de Solicitudes da Sede Electrónica ou ben tramitala directamente a través dos servizos dispoñibles para "Empresas e Profesionais".Está obrigado a comunicar, dentro dos prazos establecidos para o efecto, as altas, as baixas e as variacións de datos dos traballadores que vaian iniciar unha actividade laboral ao seu servizo ou que cesen nesta.

O empresario está igualmente obrigado a manter de alta os seus traballadores en tanto non se extinga a relación laboral, cesando a prestación de servizos, e a efectuar o ingreso das cotas correspondentes nos prazos establecidos.

Complementary Content
${loading}