Concepte d'empresari

És empresari, encara que la seua activitat no estiga motivada per ànim de lucre, en tota persona física o jurídica, pública o privada, a què presten els seus servicis, amb la consideració de treballadors per compte aliè o assimilats, les persones comprengudes en qualsevol règim dels que integren el Sistema de la Seguretat Social.

Tenen expressament el caràcter d'empresaris respecte dels treballadors que s'especifiquen, els següents:

  • El Club o entitat esportiva amb la què els esportistes professionals estiguen subjectes a la relació laboral especial.
  • L'organitzador d'espectacles públics respecte dels artistes.
  • L'organitzador d'espectacles taurins respecte dels professionals taurins.
  • Les Diòcesis i els organismes supradiocesans respecte dels clergues.
  • El Departament Ministerial, organisme o dependència de qui rep els havers pel personal espanyol contractat al servici de l'Administració Espanyola en l'estranger.
  • El titular de la llar familiar en el Règim Especial per a Empleats de Llar.
  • El navilier, armador o propietari d'instal·lacions marítim pesqueres en el Règim Especial dels Treballadors del Mar.
Complementary Content
${loading}