Forma e prazos de comunicar a inscrición

O empresario que por primeira vez vaia contratar traballadores, deberá solicitar a súa INSCRICIÓN como empresa antes do inicio de actividade, na Administración da Tesourería Xeral da Seguridade Social máis próxima ao seu domicilio. Se dispón dun certificado dixital, pode presentar a súa solicitude accedendo ao trámite "Inscrición do empresario" a través da Sede Electrónica ou ben tramitar directamente a súa solicitude a través dos correspondentes servizos dispoñibles para "Empresas" Documentación que hai que presentar:

 1. Se é empresario individual:
  1. Modelo oficial de solicitude.
  2. Documento de identificación do titular da empresa, empresario individual ou titular do fogar familiar. 
  3. Documento emitido polo Ministerio de Economía e Facenda asignando o Número de Identificación Fiscal no que conste a Actividade Económica da Empresa (non se require este documento para o Sistema Especial de Empregados do Fogar).
 2. Empresario colectivo e Sociedades Españolas:
  • Os documentos 1, 2 e 3 indicados no parágrafo anterior .
  • Escritura de Constitución debidamente rexistrada ou certificado do Rexistro correspondente (Libro de Actas no caso de Comunidades de Propietarios).
  • Fotocopia do DNI de quen asina a solicitude de inscrición.
   Documento que acredite os poderes do asinante, se non están especificados na escritura.
 3. Empresario colectivo e Sociedades Estranxeiras:
  • Se establecen centro de traballo en España:
   • Os documentos indicados no parágrafo anterior nos casos de sucursais e empresas que trasladan o seu domicilio a España.
  • Se non establecen centro de traballo en España:
   • Os documentos 1, 2 e 3 indicados con carácter xeral e fotocopia das escrituras de constitución da empresa estranxeira con certificado de estar inscrita no rexistro correspondente ou o equivalente esixido pola súa lexislación para empresas da Unión Europea.
   • Os documentos 1, 2 e 3 indicados con carácter xeral e certificado expedido polo cónsul español da súa autorización e constitución legal no seu país (no caso de terceiros países).
   • Nomeamento ou poder de representación dun representante legal con domicilio en España.
Complementary Content
${loading}