Formalització del document d'associació i de la cobertura de la prestació econòmica per incapacitat temporal

L'empresari, en el moment de sol·licitar la inscripció ha de fer constar, a la sol·licitud, o en declaració annexa, l'entitat gestora i/o l'entitat o entitats col·laboradores per les que opta tant per a la protecció de les contingències de treball i malalties professionals com per a la cobertura de la prestació econòmica per incapacitat temporal derivada de contingències comunes.

Els documents formalitzats mantindran la seua vigència pel període d'un any, i hauran de coincidir, en tot cas el seu venciment amb l'últim dia del mes i s'entendran prorrogats per períodes d'igual durada, llevat denúncia en contrari.

Complementary Content
${loading}