Inscripció de l'empresari i Codi de Compte de Cotització

La inscripció és l'acte administratiu mitjançant el qual la Tresoreria General de la Seguretat Social assigna un nombre a l'empresari per a la seva identificació i control de les seves obligacions pel que fa al respectiu Règim del Sistema de la Seguretat Social. Aquest nombre es considera com a primer i principal Codi de Compte de Cotització. La sol·licitud es farà en el model TA.6

Al Codi de Compte de Cotització Principal es vincularan tots els altres que se li puguin assignar a un empresari. És important assenyalar que l'empresari ha de sol·licitar un Codi de Compte de Cotització (model TA.7) a cada una de les províncies on exerceix activitat, i també en determinats supòsits en què sigui necessari identificar col·lectius de treballadors amb peculiaritats de cotització.

Per acabar la vostra sol·licitud, us podeu dirigir a l'Administració de la Tresoreria General de la Seguretat Socialmés propera al vostre domicili d'activitat. Si disposeu d'un certificat digital, podeu tramitar la sol·licitud que correspongui dels serveis corresponents situats a "Empreses", en funció que es tracti d'un empresari individual o d'un empresari col·lectiu.

Complementary Content
${loading}