Formalització del document d'associació i de la cobertura de la prestació econòmica per incapacitat temporal

L'empresari, en el moment de sol·licitar la inscripció, ha de fer constar, a la sol·licitud mateixa, o a una declaració annexa, l'entitat gestora i/o l'entitat o entitats col·laboradores per les quals opta tant per a la protecció de les contingències de feina i malalties professionals com per a la cobertura de la prestació econòmica per incapacitat temporal derivada de contingències comunes.

Els documents formalitzats mantindran la seva vigència pel període d'un any; en tot cas, el seu venciment ha de coincidir amb el darrer dia del mes i s'entendran prorrogats per períodes de la mateixa durada, tret de denúncia en contra.

Complementary Content
${loading}