Gerència d'Informàtica de la Seguretat Social

|C/ Dr. Tolosa Latour, s/n - 28041 - MADRID.

Telèfon: 91 390 28 00.

Què és la Gerència d'Informàtica de la Seguretat Social?

La Gerència d'Informàtica de la Seguretat Social és un servici comú per a la gestió i administració de les tecnologies de la informació i les comunicacions en el sistema de la Seguretat Social, amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d'obrar per al compliment de les seues finalitats, dependent del Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social i adscrita a la Secretaria d'Estat de la Seguretat Social, amb rang de Subdirecció General.

Correspon al Gerent d'Informàtica de la Seguretat Social la direcció del servici comú, tot i que les actuacions de la Gerència d'Informàtica de la Seguretat Social s'ajustaran a les directrius establides pel Consell General de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions de la Seguretat Social, sens perjuí de les funcions que la normativa vigent atribuïx a la Comissió Ministerial d'Administració Digital del Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social.

La Gerència d'Informàtica de la Seguretat Social exercirà les competències establides en l'article 5 del Reial Decret 508/2000, de 14 d'abril, a través del Centre Informàtic Comptable de la Seguretat Social.

Al pressupost de gastos de la Gerència d'Informàtica haurà de figurar de manera diferenciada la consignació pressupostària de les partides específiques del Centre Informàtic Comptable de la Seguretat Social i, alhora, s'imputaran totes les adquisicions informàtiques corresponents als òrgans, les Entitats Gestores i els Servicis Comuns de què depén funcionalment. Fins que no es faça efectiva l'oportuna separació pressupostària, el seu pressupost s'integrarà en el de la Tresoreria General de la Seguretat Social, amb la deguda separació funcional.

Quines competències té?

  • L'elaboració i proposició a les Entitats Gestores, Tresoreria General de la Seguretat Social i Intervenció General de la Seguretat Social dels plans directius de sistemes de tecnologies de la informació i de les telecomunicacions, per a la seua presentació posterior davant el Consell general de tecnologies de la informació i les comunicacions de la Seguretat Social.
  • La proposta de creació, desenrotllament i modificació dels sistemes d'informació.
  • L'avaluació, auditoria i inventari dels sistemes d'informació vigents i la proposta de modificacions, a fi de garantir-ne la perfecta coordinació en l'esquema general d'actuació.
  • L'aprovació de les normes de caràcter tècnic i metodològic que garantixen l'homogeneïtat, la compatibilitat, la interrelació i la transmissibilitat de tots els sistemes d'informació, presents i futurs, sense perjuí de les competències de la Subsecretaria al respecte.
  • La creació, la custòdia i l'administració de les bases de dades corporatives del sistema, així com els sistemes de seguretat i de confidencialitat.
  • El manteniment i l'actualització dels mitjans telemàtics utilitzats per a la transmissió d'informació, així com els corresponents sistemes informàtics.
  • El manteniment de l'inventari de recursos de la totalitat dels sistemes d'informació.
  • La formalització de contractes administratius necessaris per al compliment de les finalitats, els expedients de modificació de les relacions de llocs de treball de caràcter informàtic i els plans de formació en tecnologies de la informació i les comunicacions.
  • Aquelles altres que li siguen encarregades o que se li encarreguen en el futur.
Complementary Content
${loading}