Xerencia de Informática da Seguridade Social

|C/ Dr. Tolosa Latour, s/n - 28041 - MADRID.

Teléfono: 913 902 800.

Que é a Xerencia de Informática da Seguridade Social?

A Xerencia de Informática da Seguridade Social é un servizo común para a xestión e administración das tecnoloxías da información e as comunicacións no sistema de Seguridade Social, con personalidade xurídica propia e plena capacidade de obrar para o cumprimento dos seus fins, dependente do Ministerio de Emprego e Seguridade Social e adscrita á Secretaría de Estado da Seguridade Social, con rango de Subdirección Xeral.

Correspóndelle ao Xerente de Informática da Seguridade Social a dirección do servizo común, se ben as actuación da Xerencia de Informática da Seguridade Social axustaranse ás directrices establecidas polo Consello Xeral de Tecnoloxías da Información e as Comunicacións da Seguridade Social, sen prexuízo das funcións que a normativa vixente atribúe á Comisión Ministerial de Administración Dixital do Ministerio de Emprego e Seguridade Social.

A Xerencia de Informática da Seguridade Social exercerá as competencias establecidas no artigo 5 do Real Decreto 508/2000, do 14 de abril, a través do Centro Informático Contable da Seguridade Social.

No orzamento de gastos da Xerencia de Informática, figurará de forma diferenciada a consignación orzamentaria das partidas específicas do Centro Informático Contable da Seguridade Social, e ao mesmo tempo imputaranse todas as adquisicións informáticas correspondentes aos órganos, Entidades Xestoras e Servizos Comúns dos que depende  funcionalmente. Ata que se leve a cabo a oportuna separación orzamentaria, o seu orzamento integrarase no da Tesouraría Xeral da Seguridade Social, coa debida separación funcional.

Que competencias ten?

  • A elaboración e proposición ás Entidades Xestoras, Tesouraría Xeral da Seguridade Social e Intervención Xeral da Seguridade Social dos plans directivos de sistemas de tecnoloxías da información e das telecomunicacións, para a súa posterior presentación ante o Consello xeral de tecnoloxías da información e as comunicacións da Seguridade Social.
  • A proposta de creación, desenvolvemento e modificación dos sistemas de información.
  • A avaliación, auditoría e inventario dos sistemas de información vixentes e a proposta de modificacións a estes, co fin de garantir a súa perfecta coordinación no esquema xeral de actuación.
  • A aprobación das normas de carácter técnico e metodolóxico que garantan a homoxeneidade, compatibilidade, interrelación e transmisibilidade de todos os sistemas de información, presentes e futuros, sen prexuízo das competencias da Subsecretaría ao respecto.
  • A creación, custodia e administración das bases de datos corporativas do sistema, así como os sistemas de seguridade e de confidencialidade.
  • O mantemento e actualización dos medios telemáticos utilizados para a transmisión de información, así como os correspondentes sistemas informáticos.
  • O mantemento do inventario de recursos da totalidade dos sistemas de información.
  • A formalización de contratos administrativos necesarios para o cumprimento dos seus fins, os expedientes de modificación das relacións de postos de traballo de carácter informático e os plans de formación en tecnoloxías da información e as comunicacións.
  • Aquelas outras que lle estean encomendadas ou se lle encomenden no futuro.
Complementary Content
${loading}