Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social

Què és el Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social?

El Ministeri d' Ocupació i Seguretat Social és el departament que s'encarrega de proposar i executar la política del Govern en matèria d'ocupació i de Seguretat Social, i també de desenvolupar la política del Govern en matèria d'estrangeria, immigració i emigració.

Quines competències té?

  • Per dur a terme les funcions que té assignades legalment, el titular del departament compta amb un gabinet d'assistència immediata amb nivell orgànic de direcció general i els òrgans superiors i directius següents: Secretaria d'Estat d'Ocupació, Secretaria d'Estat de la Seguretat Social, Secretaria General d'Immigració i Emigració i Sotssecretaria d'Ocupació i Seguretat Social.
  • També s'hi troben adscrits o depenen de la Secretaria d'Estat de la Seguretat Social o de les secretaries generals corresponents, els òrgans de direcció, els organismes autònoms, les entitats gestores i els serveis comuns de la Seguretat Social.
Complementary Content
${loading}