Institut Social de la Marina (ISM)

|C/ Génova, 24 - 28004 - MADRID.

Telèfon: 91 700 66 00.

Què és l'Institut Social de la Marina?

L'Institut Social de la Marina és una entitat de dret públic d'àmbit nacional amb personalitat jurídica pròpia, que actua sota la tutela i direcció del Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social, adscrita a la Secretaria d'Estat de la Seguretat Social.

Quines competències té?

  • La gestió, l'administració i el reconeixement del dret a les prestacions del règim especial de la Seguretat Social dels treballadors del mar.
  • En col·laboració amb la Tresoreria General, la inscripció d'empreses, l'afiliació, les altes i baixes de treballadors, la recaptació i el control de les cotitzacions. 
  • L'assistència sanitària dels treballadors del mar i dels seus beneficiaris dins del territori nacional. - L'assistència sanitària dels treballadors del mar embarcats i a l'estranger utilitzant recursos propis, com ara el Centre Radiomèdic, el banc de dades, els centres a l'estranger, els vaixells sanitaris i d'altres que puguin introduir-se en el futur, o acordant l'evacuació i la repatriació de treballadors malalts o accidentats. 
  • La informació sanitària als treballadors del mar, l'educació i la distribució de la Guia sanitària a bord, els reconeixements mèdics abans de l'embarcament, la inspecció i el control dels mitjans sanitaris a bord i de les condicions higièniques de les embarcacions, i també totes les funcions de medicina preventiva i educació sanitària que se li deleguin. 
  • La formació i la promoció professional dels treballadors del mar, i també vetllar pel seu benestar a bord o als ports (nacionals o estrangers) i pel de les seves famílies en compliment de la Recomanació 138 de l'Organització Internacional del Treball.
  • En compliment del Conveni núm. 9 de l'Organització Internacional del Treball, promoure, en col·laboració amb l'Institut d'Ocupació, Servei Públic d'Ocupació Estatal, les actuacions que són competència d'aquest servei, quan es tracti dels treballadors del mar, tant pel que fa a la gestió de les prestacions de desocupació com de la col·locació de la gent del mar.
  • Elaborar estudis, informar o proposar projectes de normes o programes i participar en l'elaboració de convenis internacionals que afecten el sector maritimopesquer.
Complementary Content
${loading}