Institut Social de la Marina (ISM)

|C/ Génova, 24 - 28004 - MADRID.

Telèfon: 91 700 66 00.

Què és l'Institut Social de la Marina?

L'Institut Social de la Marina és una entitat de dret públic amb personalitat jurídica pròpia, d'àmbit nacional, que actua sota la direcció i tutela del Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social, adscrita a la Secretaria d'Estat de la Seguretat Social.

Quines competències té?

  • La gestió, l'administració i el reconeixement del dret a les prestacions del Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors del Mar
  • En col·laboració amb la Tresoreria General, la inscripció d'empreses, l'afiliació, les altes i les baixes de treballadors, la recaptació i el control de les cotitzacions 
  • L'assistència sanitària dels treballadors del mar i dels seus beneficiaris dins del territori nacional - L'assistència sanitària dels treballadors del mar embarcats i a l'estranger utilitzant recursos propis, com ara el Centre Radiomèdic, el Banc de Dades, els centres a l'estranger, els vaixells sanitaris i d'altres que es puguen introduir en el futur, o acordant l'evacuació i la repatriació de treballadors malalts o accidentats 
  • La divulgació d'informació sanitària entre els treballadors del mar, l'educació i la distribució de la Guia Sanitària a Bord, els reconeixements mèdics abans de l'embarcament, la inspecció i el control dels mitjans sanitaris a bord i de les condicions higièniques de les embarcacions, com també totes les funcions de medicina preventiva i educació sanitària que se li encomanen 
  • La formació i la promoció professional dels treballadors del mar, com també vetlar pel seu benestar a bord o als ports (nacionals o estrangers) i pel de les seues famílies en compliment de la Recomanació 138 de l'Organització Internacional del Treball
  • En compliment del Conveni núm. 9 de l'Organització Internacional del Treball promoure, en col·laboració amb l'Institut d'Ocupació, el Servici Públic d'Ocupació Estatal, les actuacions que són competència d'aquest servici quan es tracte dels treballadors del mar, tant pel que fa a la gestió de les prestacions de desocupació com de la col·locació de la gent del mar.
  • Elaborar estudis, informar o proposar projectes de normes o programes i participar en l'elaboració de convenis internacionals que afecten el sector maritimopesquer
Complementary Content
${loading}