Institut Nacional de la Seguretat Social

|C/ Padre Damián, 4 i 6 - 28036 - MADRID.

Telèfon: 91 568 83 00.

Fax: 91 564 04 84.

Què és l'Institut Nacional de la Seguretat Social?

És una Entitat Gestora de la Seguretat Social, amb personalitat jurídica pròpia, adscrita al Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social a través de la SESS que té encomanada la gestió i l'administració de les prestacions econòmiques del sistema de la Seguretat Social, a excepció d'aquelles la gestió de les quals estiga atribuïda a l'IMSERSO o servicis competents de les Comunitats Autònomes, així com el reconeixement del dret a l'assistència sanitària, independentment que la legislació aplicable tinga naturalesa nacional o internacional.

Quines competències té?

 • El reconeixement i el control del dret a les prestacions econòmiques del Sistema de la Seguretat Social, en la seua modalitat contributiva (sense perjuí de les competències atribuïdes al SPEE en matèria de prestacions de desocupació i a l'ISMen relació amb el Règim Especial dels Treballadors del Mar):
  • Jubilació.
  • Incapacitat permanent.
  • Mort i supervivència (viudetat, orfandat, en favor de familiars i auxili per defunció).
  • Incapacitat temporal.
  • Maternitat i Paternitat.
  • Risc durant l'embaràs i risc durant la lactància natural.
  • Cura de menors afectats per càncer o una altra malaltia greu.
  • Indemnitzacions econòmiques derivades de lesions permanents no invalidants.
  • Assegurança escolar.
 • El reconeixement i el control de les prestacions familiars (per fill o menor acollit a càrrec; naixement o adopció de fill, en supòsits de famílies nombroses, monoparentals i en els casos de mares discapacitades; i per part múltiple) de modalitat no contributiva.
 • El reconeixement i el control de la condició de persona assegurada i beneficiària, ja siga com a titular, familiar o assimilat, a l'efecte de la seua cobertura sanitària.
 • En l'àmbit internacional, la participació, en la mesura i amb l'abast que el Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social li atribuïsca, en la negociació i l'execució dels Convenis Internacionals de Seguretat Social, així com la pertinença a associacions i Organismes internacionals.
 • La gestió del Fons Especial de Mutualitats de Funcionaris de la Seguretat Social.
 • La gestió i el funcionament del Registre de Prestacions Socials Públiques.
 • La gestió de les prestacions econòmiques i socials de la síndrome tòxica.
 • La gestió ordinària dels recursos humans, en la mesura i amb l'abast que determine el Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social.
 • La gestió ordinària dels mitjans materials assignats a la missió.
 • La realització d'altres funcions que li siguen atribuïdes legalment o reglamentàriament o que li siguen encomanades pel Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social.
Complementary Content
${loading}