Instituto Social da Mariña (ISM)

|C/ Génova, 24 - 28004 - MADRID.

Teléfono: 91 700 66 00.

Que é o Instituto Social da Mariña?

O Instituto Social da Mariña é unha entidade de dereito público con personalidade xurídica propia, de ámbito nacional, que actúa baixo a dirección e tutela do Ministerio de Emprego e Seguridade Social, adscrita á Secretaría de Estado da Seguridade Social.

Que competencias ten?

  • A xestión, administración e recoñecemento do dereito ás prestacións do réxime especial da Seguridade Social dos traballadores do mar.
  • En colaboración coa Tesourería Xeral, a inscrición de empresas, afiliación, altas e baixas de traballadores, recadación e control de cotizacións. 
  • A asistencia sanitaria dos traballadores do mar e dos seus beneficiarios dentro do territorio nacional. A asistencia sanitaria dos traballadores do mar a bordo e no estranxeiro, utilizando os seus propios medios, tales como centro radio-médico, banco de datos, centros no estranxeiro, buques sanitarios e outros que poidan implantarse, ou acordando a evacuación e repatriación de traballadores enfermos ou accidentados. 
  • A información sanitaria aos traballadores do mar, a educación e distribución da Guía sanitaria a bordo, a práctica dos recoñecementos médicos previos ao embarque, a inspección e control dos medios sanitarios a bordo e das condicións hixiénicas das embarcacións e calquera outra función de medicina preventiva e educación sanitaria que lle poida ser delegada. 
  • A formación e promoción profesional dos traballadores do mar, así como a atención ao seu benestar a bordo ou en portos (nacionais ou estranxeiros) e ao das súas familias, en cumprimento da recomendación 138 da Organización Internacional do Traballo.
  • En cumprimento do Convenio nº 9 da Organización Internacional do Traballo, a promoción –en colaboración co Instituto de Emprego, Servizo Público de Emprego Estatal– das accións que competen a este cando se refiran aos traballadores do mar, tanto na xestión das prestacións de desemprego como no relativo á colocación da xente do mar.
  • A realización de estudos, a conformación ou proposta de proxectos de normas ou programas e a participación na elaboración de convenios internacionais que afecten ao sector marítimo-pesqueiro.
Complementary Content
${loading}