Intervenció General de la Seguretat Social

|C/ Valenzuela, 5 – 28014 – MADRID.

Telèfon: 91 363 26 05.

Fax: 91 363 26 90.

Què és la Intervenció General de la Seguretat Social?

La Intervenció General de la Seguretat Social, amb rang orgànic de direcció general i sota la dependència funcional de la Intervenció General de l'Administració de l'Estat, és l'òrgan de control intern i de direcció i gestió de la comptabilitat de les entitats que integren el sistema de la Seguretat Social.

La Intervenció General de la Seguretat Social desenvolupa les seves funcions de conformitat amb allò que disposa la seva normativa específica i amb l'estructura que s'hi estableix.

Quines competències i funcions té?

La Intervenció General de la Seguretat Social té sota la seva responsabilitat les funcions i competències que s'indiquen tot seguit:

  • El control intern mitjançant l'exercici de la funció interventora i les actuacions de control financer, d'acord amb el que s'estableix en el Reial decret 706/1997, de 16 de maig, pel qual es desenvolupa el règim de control intern de la Intervenció General de la Seguretat Social.
  • La direcció de la comptabilitat pública en l'àmbit de la Seguretat Social, d'acord amb el que s'estableix a l'article 151 del text refós de la Llei general pressupostària, aprovat pel Reial decret legislatiu 1091/1988, de 23 de setembre, segons la redacció indicada a l'article 74 de la Llei 13/1996, de 30 de desembre, sense perjudici de les competències atribuïdes en matèria comptable a la Intervenció General de l'Administració de l'Estat i la gestió comptable de les entitats gestores i els serveis comuns de la Seguretat Social, d'acord amb allò que preveu aquest reial decret.
  • L'assessorament dels òrgans de gestió derivat de les funcions de control que duu a terme.
  • La Intervenció General de la Seguretat Social, com a òrgan de referència superior de totes les intervencions delegades en les entitats gestores i serveis comuns de la Seguretat Social, s'ocupa de coordinar-les i, en aquest sentit, els fa arribar les instruccions necessàries perquè puguin exercir seves funcions, a més de resoldre les consultes que li plantegin.

A més a més, la Intervenció General de la Seguretat Social assumeix les funcions següents:

  • La participació amb veu i vot en els òrgans col·legiats en què, d'acord amb la normativa vigent, ha de tenir representació.
  • Informar de les normes per les quals s'ha de regir l'elaboració del pressupost de la Seguretat Social i que hagin de ser dictades pels òrgans de direcció i tutela de les diferents entitats que la integren.
  • Enviar cada trimestre a les comissions de pressupostos del Congrés dels Diputats i del Senat, informació sobre l'execució dels pressupostos de les entitats que integren el sistema de Seguretat Social.
  • L'exercici de totes les funcions i competències que li atribueixi la normativa vigent.
Complementary Content
${loading}