Intervenció General de la Seguretat Social

|C/ Valenzuela, 5 – 28014 – MADRID.

Telèfon: 91 363 26 05.

Fax: 91 363 26 90.

Què és la Intervenció General de la Seguretat Social?

La Intervenció General de la Seguretat Social, amb rang orgànic de direcció general i baix la dependència funcional de la Intervenció General de l'Administració de l'Estat, és l'òrgan de control intern i de direcció i gestió de la comptabilitat de les entitats que integren el sistema de la Seguretat Social.

La Intervenció General de la Seguretat Social desenvoluparà les seues funcions d'acord amb allò que es disposa en la seua normativa específica i amb l'estructura establerta en esta.

Quines competències i funcions té?

La Intervenció General de la Seguretat Social tindrà al seu càrrec l'exercici de les funcions i competències sobre:

  • El control intern, mitjançant l'exercici de la funció interventora i les actuacions de control financer d'acord amb allò establit en el Reial Decret 706/1997, de 16 de maig, pel que es desenvolupa el règim de control intern exercit per la Intervenció General de la Seguretat Social
  • La Direcció de la comptabilitat pública en l'àmbit de la Seguretat Social, d'acord amb allò previst en l'article 151 del text refós de la Llei General Pressupostària, aprovat per Reial Decret legislatiu 1091/1988, de 23 de setembre, segons la redacció donada, per l'article 74 de la Llei 13/1996, de 30 de desembre, sense perjuí de les competències que en matèria contable s'atribueixen a la Intervenció General de l'Administració de l'Estat, i la gestió contable de les Entitats Gestores i Servicis Comuns de la Seguretat Social, de conformitat amb allò previst en el present Reial Document.
  • L'assessorament dels òrgans de gestió derivats de les seues funcions de control.
  • La Intervenció General de la Seguretat Social, com direcció superior de totes les Intervencions Delegades en les Entitats Gestores i Servicis Comuns de la Seguretat Social, exercirà la coordinació de les mateixes, i se'ls cursaran les instruccions precises per al desenvolupament de les seues funcions que estime procedent i resoldran les consultes que li foren formulades.

Correspondrà igualment a la Intervenció General de la Seguretat Social:

  • La participació amb veu i bot en els òrgans col·legiats en què, d'acord amb la normativa vigent, haja de tindre representació.
  • Informar les normes per què haja de regir-se l'elaboració del Pressupost de la Seguretat Social i que hagen de ser dictades pels òrgans de direcció i tutela de les diverses entitats que l'integren.
  • Remetre trimestralment a les Comissions de Pressupostos del Congrés dels Diputats i del Senat informació sobre l'execució dels pressupostos de les entitats que integren el sistema de Seguretat Social.
  • L'exercici de qualsevol altra funció i competències que l'atribuïsca la normativa vigent.
Complementary Content
${loading}