Dirección Xeral de Ordenación da Seguridade Social

|C/ Jorge Juan, 59 - 28001 - MADRID.

Teléfono: 91 363 29 00.

Fax: 91 363 29 65.

Que é a Dirección Xeral de Ordenación  da Seguridade Social?

A Dirección Xeral de Ordenación da Seguridade Social (DGOSS) é un órgano directivo dependente da Secretaría de Estado da Seguridade Social, á cal lle corresponde entre outras o desenvolvemento das funcións de ordenación xurídica e económico financeiras da Seguridade Social, planificación e realización de estudos económico-financeiros e demográficos, elaboración do anteproxecto de orzamentos da Seguridade Social, o seguimento económico e orzamentario das Entidades Xestoras e Servizos Comúns, coñecemento e avaliación da xestión e situación económico-financeira das Mutuas de accidentes de traballo e enfermidades profesionais.

Que funcións ten?

 • O desenvolvemento das funcións económico-financeiras da Seguridade Social que corresponden ao Ministerio de Emprego e Seguridade Social, levando a cabo a súa planificación e realizando os estudos económico-financeiros e demográficos requiridos.
 • A elaboración dos informes económicos preceptivos en relación coas disposicións que incidan no financiamento e no gasto da Seguridade Social.
 • O deseño, desenvolvemento e mantemento do sistema estatístico da Seguridade Social, sen prexuízo das competencias atribuídas no ámbito estatístico-contable á Intervención Xeral da Seguridade Social.
 • A elaboración do anteproxecto de orzamentos da Seguridade Social, consonte a política de protección social establecida polo Goberno, así como a coordinación con outros departamentos en materia orzamentaria da Seguridade Social.
 • A realización do seguimento na orde económica e orzamentaria das entidades xestoras, servizos comúns e entidades colaboradoras da Seguridade Social.
 • A tramitación das modificacións orzamentarias correspondentes a entidades xestoras, servizos comúns e mutuas de accidentes de traballo e enfermidades profesionais da Seguridade Social.
 • O coñecemento dos estados da contabilidade das mutuas de accidentes de traballo e enfermidades profesionais da Seguridade Social, de maneira que poida coñecerse en todo momento a súa situación económica e financeira.
 • O coñecemento e avaliación da xestión e da situación económica e financeira das Mutuas de Accidentes de Traballo e Enfermidades Profesionais da Seguridade Social e dos Centros e Entidades Mancomunados, formulando as iniciativas e propostas pertinentes ou adoptando as medidas que legalmente correspondan nos supostos de deficiencias ou de desequilibrios postos de manifesto.
 • A coordinación e tutela da xestión das mutuas de accidentes de traballo e enfermidades profesionais da Seguridade Social e das empresas colaboradoras.
 • A ordenación da prevención de riscos laborais con cargo a cotas de Seguridade Social.
 • A elaboración da Memoria económico- financeira e de xestión das Mutuas de Accidentes de Traballo e Enfermidades Profesionais da Seguridade Social e dos informes correspondentes ás Entidades Colaboradoras na xestión da Seguridade Social.
 • A realización das funcións de ordenación xurídica do sistema da Seguridade Social, elaborando e interpretando as normas e disposicións que afecten a este sistema.
 • A elaboración, tramitación e, de ser o caso, resolución das propostas de sancións que se orixinen por infraccións en materia de Seguridade Social.
  A coordinación de actuacións e a elaboración de propostas en orde á integración na Seguridade Social das continxencias e prestacións cubertas por Entidades Substitutivas ou excluídas da mesma respecto de determinados colectivos.
 • O seguimento e a elaboración de propostas normativas respecto das continxencias e prestacións dispensadas polas Entidades Alternativas.
 • A participación en actividades relacionadas co ámbito internacional, tanto en grupos de traballo de protección social, como na elaboración dos informes requiridos por diversos organismos internacionais ou derivados da pertenza de España a estes organismos, sen prexuízo das competencias da Secretaría Xeral Técnica ao respecto.
 • A recepción e análise da documentación relativa ás enfermidades profesionais e a súa explotación estatística. Administración do sistema CEPROSS (comunicación de enfermidades profesionais da Seguridade Social), das bases de datos de continxencias profesionais e do sistema PANOTRATSS (patoloxías non traumáticas de accidentes de traballo do sistema de Seguridade Social).
 • A xestión e seguimento do programa FIPROS (Fomento da investigación da protección social).
  A elaboración, publicación e distribución da Mostra Continua de Vidas Laborais.
 • Xestión do sistema de redución das cotizacións por continxencias profesionais ás empresas que contribuísen especialmente á diminución e prevención da sinistralidade laboral.
 • A avaliación da xestión económica das mutuas de accidentes de traballo e enfermidades profesionais da Seguridade Social e das empresas colaboradoras.
Complementary Content
${loading}