Direcció General d'Ordenació de la Seguretat Social

|C/ Jorge Juan, 59 - 28001 - MADRID.

Telèfon: 91 363 29 00.

Fax: 91 363 29 65.

Què és la Direcció General d'Ordenació de la Seguretat Social?

La Direcció General d'Ordenació de la Seguretat Social (DGOSS) és un òrgan directiu que depèn de la Secretaria d'Estat de la Seguretat Social, al qual li correspon, entre altres coses, el desenvolupament de les funcions d'ordenació jurídica i econòmic financeres de la Seguretat Social, la planificació i realització d'estudis econòmic-financers i demogràfics, l'elaboració de l'avantprojecte de pressupostos de la Seguretat Social, el seguiment econòmic i pressupostari de les Entitats Gestores i Servicis Comuns, i el coneixement i avaluació de la gestió i situació econòmic-financera de les mútues d'accidents de treball i malalties professionals.

Quines funcions té?

 • El desenvolupament de les funcions economicofinanceres de la Seguretat Social que corresponen al Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social, du a terme la planificació i realitza els estudis economicofinancers i demogràfics requerits.
 • L'elaboració dels informes econòmics preceptius amb relació a les disposicions que incidisquen en el finançament i en la despesa de la Seguretat Social.
 • El disseny, desenvolupament i manteniment del sistema estadístic de la Seguretat Social, sense perjuí de les competències atribuïdes, en l'àmbit estadisticocomptable, a la Intervenció General de la Seguretat Social.
 • L'elaboració de l'avantprojecte de pressupostos de la Seguretat Social, de conformitat amb la política de protecció social establida pel Govern, així com establir la coordinació amb altres departaments en matèria pressupostària de la Seguretat Social.
 • La realització del seguiment en l'ordre econòmic i pressupostari de les Entitats Gestores, Servicis Comuns i entitats col·laboradores de la Seguretat Social.
 • La tramitació de les modificacions pressupostàries corresponents a Entitats Gestores, Servicis Comuns i mútues d'accidents de treball i malalties professionals de la Seguretat Social.
 • El coneixement dels estats de la comptabilitat de les mútues d'accidents de treball i malalties professionals de la Seguretat Social, de manera que puga conèixer-se a cada moment la seua situació econòmica i financera.
 • El coneixement i avaluació de la gestió i de la situació econòmica i financera de les Mútues d'Accidents de Treball i Malalties Professionals de la Seguretat Social i dels Centres i Entitats Mancomunats, formulant les iniciatives i propostes pertinents o adoptant les mesures que legalment corresponguin en els casos de deficiències o de desequilibris posats de manifest.
 • La coordinació i tutela de la gestió de les mútues d'accidents de treball i malalties professionals de la Seguretat Social i de les empreses col·laboradores.
 • L'ordenació de la prevenció de riscos laborals a càrrec de quotes de Seguretat Social.
 • L'elaboració de la Memòria econòmica-financera i de gestió de les Mútues d'Accidents de Treball i Malalties Professionals de la Seguretat Social i dels informes corresponents a les Entitats Col·laboradores en la gestió de la Seguretat Social.
 • La realització de les funcions d'ordenació jurídica del sistema de la Seguretat Social, elaborant i interpretant les normes i disposicions que afecten aquest sistema.
 • L'elaboració, tramitació i, si és el cas, resolució de les propostes de sancions que s'originen per infraccions en matèria de Seguretat Social.
  La coordinació d'actuacions i l'elaboració de propostes a fi de la integració en la Seguretat Social de les contingències i prestacions cobertes per Entitats Substitutòries o excloses d'ella respecte de determinats col·lectius.
 • El seguiment i l'elaboració de propostes normatives respecte de les contingències i prestacions dispensades per les Entitats Alternatives.
 • La participació en activitats relacionades amb l'àmbit internacional, tant en grups de treball de protecció social, com en l'elaboració dels informes requerits per diversos organismes internacionals o derivats de la pertinença d'Espanya als organismes esmentats, sense perjuí de les competències de la Secretaria General Tècnica respecte d'això.
 • La recepció i anàlisi de la documentació sobre les malalties professionals i la seua explotació estadística. Administració del sistema CEPROSS (comunicació de malalties professionals de la Seguretat Social), de les bases de dades de contingències professionals i del sistema PANOTRATSS (patologies no traumàtiques d'accidents de treball del sistema de Seguretat Social).
 • La gestió i seguiment del programa FIPROS (Foment de la investigació de la protecció social).
  L'elaboració, publicació i distribució de la Mostra Contínua de Vides Laborals.
 • Gestió del sistema de reducció de les cotitzacions per contingències professionals a les empreses que hagen contribuït especialment a la disminució i prevenció de la sinistralitat laboral.
 • L'avaluació de la gestió econòmica de les mútues d'accidents de treball i malalties professionals de la Seguretat Social i de les empreses col·laboradores.
Complementary Content
${loading}