Cartas de servizos

As Cartas de Servizos son documentos escritos que constitúen un instrumento a través do cal a Tesourería Xeral da Seguridade Social, o Instituto Nacional da Seguridade Social e o Instituto Social da Mariña informan aos cidadáns sobre os servizos que teñen encomendados e sobre os compromisos de calidade nas súas prestacións, así como dos dereitos dos cidadáns e usuarios en relación con estes servizos.

O Real Decreto 951/2005, do 29 de xullo, polo que se establece o marco xeral para a mellora da calidade na Administración Xeral do Estado, regula os aspectos básicos de medidas dirixidas ao impulso da calidade, e entre as que se atopan as Cartas de Servizos como factores de mellora de calidade respondendo ás necesidades da sociedade en xeral e dos cidadáns en particular. Nestes documentos, a Seguridade Social manifesta publicamente os seus compromisos na xestión dos servizos que presta de acordo cos principios de transparencia e responsabilidade, facilitando a participación e a información dos cidadáns.

Complementary Content
${loading}