MINISTERIO
DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL

Seguretat Social

Escut d'Espanya i logotip del Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social amb un enllaç amb la seua pàgina web. Enllaç en una nova finestra. Logotip de la Seguretat Social amb enllaç a la pàgina d'inici
Informació lingüística
Buscador avançat

Treballadors

Estàs en: Inici » Treballadors » Treballadors del mar » Protecció per cessament d'activitat

Protecció per cessament d'activitat


Pot enllaçar a la secció Tràmits i Gestions per a vore una versió simplificada

Què és la prestació per cessació d'activitat dels treballadors autònoms?

D'acord amb la Llei 32/2010, de 5 d'agost, els treballadors autònoms disposen d'un sistema  específic de protecció per cessació d'activitat.

Esta protecció comprén l'abonament d'una prestació econòmica mensual per cessació d'activitat i la cotització a la Seguretat Social per contingències comunes.

La prestació econòmica per cessació d'activitat es complementa amb accions de formació i inserció laboral per a facilitar la seua reincorporació al mercat de treball,  gestionades pels Servicis Públics de Faena de les Comunitats Autònomes o per l'Institut Social de la Marina.

Quins requisits ha de complir per a accedir a la prestació per cessació d'activitat?


Ser treballador autònom comprés en el Règim Especial dels Treballadors per Compte Propi o Autònoms (RETA), i queden inclosos els treballadors del Sistema Especial per a Treballadors per Compte Propi Agraris (SETA), que inicien la cotització per cessació d'activitat a partir de l'1 de gener de 2012 i als treballadors autònoms econòmicament dependents (TRADE), o bé ser Treballador per Compte Propi o armador assimilat inclòs al Règim Especial  dels Treballadors del Mar i, a més, haurà de:

 • Estar afiliat i en situació d'alta en la Seguretat Social, tindre cobertes les contingències professionals i estar al corrent en el pagament de les quotes de la Seguretat Social.
 • Tindre un període mínim de cotització per cessació d'activitat de dotze mesos continuats i immediatament anteriors a la cessació, i el mes en què es produïsca el fet causant de la cessació d'activitat és computable.
 • Que la cessació en l'activitat desenrotllada pel treballador siga deguda a motius econòmics, tècnics, productius o organitzatius, causes de força major, pèrdua de llicència administrativa, violència de gènere, divorci o acord de separació matrimonial i siga degudament justificada.
 • Subscriure el compromís d'activitat per al manteniment de la prestació per a fer les activitats formatives, d'orientació professional i de promoció de l'activitat emprenedora a les quals el puga convocar el Servici Públic de Faena corresponent, així com a l'efecte de complir les obligacions dels articles 17.1 g) i h) de la Llei 32/2010, de 5 d'agost.
 • No haver arribat a l'edat ordinària de jubilació, llevat que no tinga acreditat el període de cotització requerit per a això.
 • Que no tinga lloc cap de les incompatibilitats previstes en la Llei 32/2010, de 5 d'agost.

On ha de presentar la sol·licitud i en quin termini?


La sol·licitud de prestació per cessació d'activitat es presentarà davant de la Mútua amb què el treballador tinga cobertes les contingències professionals o davant del Servici Públic de Faena Estatal si estan cobertes per l'INSS o davant de l'Institut Social de la Marina si és l'entitat que cobrix les contingències professionals esmentades.


La sol·licitud es podrà presentar fins a l'últim dia del mes següent a aquell en què es va produir la cessació d'activitat.


La sol·licitud haurà d'anar acompanyada de la documentació acreditativa requerida.


Durada de la prestació


Amb caràcter general, el període de gaudi de la prestació es calcularà en funció de l'edat i els períodes cotitzats pel treballador dins dels 48 mesos anteriors a la situació legal de cessació d'activitat, tal com es mostra a la taula següent:

PERÍODE DE COTITZACIÓ I DURADA DE LA PRESTACIÓ
Mesos cotitzats Durada per a menors de 60 anys Durada per a majors de 60 anys
De 12 a 17 mesos 2 mesos 2 mesos
De 18 a 23 mesos 3 mesos 4 mesos
De 24 a 29 mesos 4 mesos 6 mesos
De 30 a 35 mesos 5 mesos 8 mesos
De 36 a 42 mesos 6 mesos 10 mesos
De 43 a 47 mesos 8 mesos 12 mesos
Amb 48 mesos 12 mesos 12 mesos

Quantia de la prestació

La quantia de la prestació serà del 70% de la base reguladora, calculada segons la mitjana de les bases per les quals el treballador haja cotitzat durant els 12 mesos anteriors a la situació legal de cessació d'activitat.

La quantia màxima serà el 175% de l'Indicador Públic de Renda d'Efectes Múltiples (IPREM), excepte quan el treballador tinga un fill o més al seu càrrec i, en este cas, la quantia serà respectivament del 200% o del 225% d'eixe indicador.

La quantia mínima variarà entre el 107% i el 80%, depenent de si el treballador autònom té fills al seu càrrec o no.

No serà aplicable la quantia mínima als autònoms que cotitzen per una base inferior a la mínima.

Gestió de la prestació

La prestació serà gestionada per la Mútua amb què el treballador tinga coberta la contingència professional o pel Servici Públic de Faena Estatal si estan cobertes per l'INSS o per l'Institut Social de la Marina si és l'entitat que cobrix les contingències professionals esmentades.

El treballador començarà a gaudir de la prestació a partir del primer dia del mes següent a aquell en què es va produir la cessació d'activitat, si presenta la sol·licitud en termini.

Obligacions del treballador autònom:

 • Cotitzar per les aportacions corresponents a la protecció per cessació d'activitat.
 • Sol·licitar a l'Entitat Gestora corresponent la protecció per cessació d'activitat.
 • Proporcionar la documentació necessària per al reconeixement de la prestació.
 • No treballar per compte d'altri o propi durant el gaudi de la prestació.
 • Sol·licitar la baixa en la prestació quan es produïsquen situacions de suspensió o extinció o es deixen de reunir els requisits.
 • Complir les exigències del compromís d'activitat.
 • Reintegrar les prestacions indegudament percebudes.
 • Comparéixer davant de l'òrgan gestor i estar a disposició del Servici Públic de Faena de la Comunitat Autònoma corresponent.
 • Participar en accions específiques de motivació, informació, orientació o formació professional.

Suspensió i extinció de la prestació

La prestació se suspendrà per la imposició d'alguna sanció per infracció lleu o greu, pel fet de complir condemna de privació de llibertat, pel fet de treballar per compte propi o d'altri durant un temps inferior a 12 mesos, i per trasllat de residència a l'Estranger per un període continuat inferior a 12 mesos per a la recerca o realització de faena.

La prestació s'extingirà per esgotament del termini de durada de la prestació, per la realització d'un treball per compte d'altri o propi durant un temps igual o superior a 12 mesos, per imposició de sanció i per les altres causes recollides en la Llei 32/2010, de 5 d'agost.

DocumentDescàrrega del fitxerFormatDimensionsData
Fullet informatiu. Protecció per cessament d'activitat Obrir el document:Folleto informativo. Protección por cese de actividad en Castellà. El document s'obrirà en una finestra nova. | Obrir el document:Folleto informativo en Català. El document s'obrirà en una finestra nova. | Obrir el document:Folleto informativo en Galego. El document s'obrirà en una finestra nova. | Obrir el document:Folleto informativo en Basc. El document s'obrirà en una finestra nova. | Obrir el document:Folleto informativo en Valencià. El document s'obrirà en una finestra nova. PDF 1963 Kb 15/12/2016

                              

DocumentDescàrrega del fitxerFormatDimensionsData
model sol·licitud Obrir el document:modelo solicitud en Castellà. El document s'obrirà en una finestra nova. PDF 653 Kb 11/10/2016
Carpeta informativa Obrir el document:Carpeta informativa en Castellà. El document s'obrirà en una finestra nova. PDF 1305 Kb 01/09/2016
Model d'invitació al pagament de quotes Obrir el document:Modelo de invitación al pago cuotas en Castellà. El document s'obrirà en una finestra nova. PDF 137 Kb 01/09/2016
Declaració jurada Obrir el document:Declaración jurada en Castellà. El document s'obrirà en una finestra nova. PDF 614 Kb 01/09/2016

                              
Informació sobre documents PDF:

Per a poder visualitzar correctament els arxius PDF és necessari que tinga instal lat el programa Acrobat Reader Adobe


Copyright © Seguridad Social 2018. Tots els drets reservats. Avis lega