MINISTERIO
DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL

Seguretat Social

Escut d'Espanya i logotip del Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social amb un enllaç amb la seua pàgina web. Enllaç en una nova finestra. Logotip de la Seguretat Social amb enllaç a la pàgina d'inici
Informació lingüística
Buscador avançat

Treballadors

Extinció / Incompatibilitats
L'assignació econòmica s'extingeix per:

 • La mort del causant. Si el que mor és el beneficiari, la titularitat del dret passaria al progenitor supervivent, si té el causant al seu càrrec.

 • El compliment de l'edat de 18 anys, llevat de quan es tracte de causant major de l'edat esmentada afectat d'una discapacitat igual o superior al 65%.

 • La desaparició o supressió de la discapacitat per millora del causant.

 • El cessament de la dependència econòmica del causante respecte al beneficiari.

 • La superació, en l'any anterior, dels límits d'ingressos legalment establerts per al manteniment del dret. 


 1. Quan concórreguen en els dos progenitors o adoptants o, si escau, en els acollidors les circumstàncies necessàries per a tindre la condició de beneficiaris de les prestacions familiars, el dret a percebre la prestació només podrà ser reconegut a favor d'un d'ells.

 2. Les prestacions familiars seran incompatibles amb la percepció, per part dels progenitors o adoptants o, si escau, dels acollidors, de qualsevol altra prestació anàloga establida en els altres règims públics de protecció social.

  En el supòsit que un dels progenitors o adoptants estiga inclòs, a raó de l'activitat exercida o per la seua condició de pensionista, en un règim públic de la Seguretat Social, la prestació corresponent serà reconeguda pel règim esmentat, sempre que reunisca els requisits necessaris per a ser beneficiari d'esta prestació.

  Quan els beneficiaris puguen tindre dret a la mateixa prestació per un mateix subjecte causant en diversos règims públics de protecció social, hauran d'optar per un d'estos règims.

 3. La percepció de les assignacions econòmiques per fill amb discapacitat a càrrec major de 18 anys és incompatible amb la condició, per part del fill, de pensionista de jubilació o invalidesa en la modalitat no contributiva i amb la condició de beneficiari de les pensions assistencials regulades en la Llei 45/1960, de 21 de juliol, o dels subsidis de garantia d'ingressos mínims i d'ajuda per tercera persona, a què es referix la disposició transitòria única del text refós de la Llei General de drets de les persones amb discapacitat i de la seua inclusió social, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre.

  En estos supòsits, s'haurà d'exercir l'opció a favor d'alguna de les prestacions declarades incompatibles. Si els beneficiaris de les prestacions incompatibles són diferents, l'opció es formularà previ acord dels dos. A falta d'acord, prevaldrà el dret a la pensió d'invalidesa o jubilació no contributiva o, si escau, a la pensió regulada en la Llei 45/1960, o als subsidis de garantia d'ingressos mínims i d'ajuda per tercera persona, a què es referix la disposició transitòria única del text refós de la Llei General de drets de les persones amb discapacitat i de la seua inclusió social, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre.


Copyright © Seguridad Social 2018. Tots els drets reservats. Avis lega