MINISTERIO
DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL

Seguretat Social

Escut d'Espanya i logotip del Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social amb un enllaç amb la seua pàgina web. Enllaç en una nova finestra. Logotip de la Seguretat Social amb enllaç a la pàgina d'inici
Informació lingüística
Buscador avançat

Treballadors

Quanties


*Nota: Amb efecte a partir de l'1-01-2011, la quantia de l'assignació econòmica per fill o menor acollit a càrrec menor de 18 anys sense discapacitat serà, en còmput anual, de 291 euros (|art. 7 RDL 8/2010, de 20 de maig).
 • 291,00 euros anuals (24,25 euros mensuals) quan els ingressos del beneficiari no superen el límit d'11.605,77 euros anuals més un 15% per cada fill o menor acollit a càrrec a partir del segon.

  Si es tracta de famílies nombroses, el límit serà de 17.467,40 euros, en els supòsits en què concórreguen 3 fills a càrrec, i s'incrementarà en 2.829,24 euros per cada fill a càrrec a partir del quart, inclusivament.

 • Quantia inferior i variable, quan els ingressos del beneficiari superen el límit establit, però són inferiors a la quantia que resulta de sumar a eixa xifra el producte de multiplicar l'import anual de l'assignació per fill o menor a càrrec pel nombre de fills o menors a càrrec del beneficiari.

  La quantia anual de l'assignació serà igual a la diferència entre els ingressos rebuts i la xifra resultant d'aplicar les disposicions de l'apartat anterior.

  La diferència es distribuïx entre els fills o menors acollits a càrrec i les mensualitats en què es tinga dret a la prestació en cada exercici econòmic.

  No es reconeixerà cap assignació econòmica quan la diferència siga inferior a 24,25 euros anuals per cada fill o menor a càrrec.
FAMÍLIES NO NOMBROSES
FILLS A CÀRREC (n) LÍMIT MÍNIM (Lm) Ingressos < = Lm (1) ASSIGNACIÓ ÍNTEGRA ANUAL (A)(1) LÍMIT MÀXIM (LM) Ingressos > Lm < LM (2) ASSIGNACIÓ ANUAL PER DIFERÈNCIES (D) (3) (4) NIVELL MÀXIM INGRESSOS (5)
1 11.605,77 291,00 11.896,77 11.896,77 -I >= 24,25 11.872,52
2 13.346,64 582,00 13.928,64 13.928,64 -I >= 48,50 13.880,14
3 15.087,51 873,00 15.960,51 15.960,51 -I >= 72,75 15.887,76
4 16.828,38 1.164,00 17.992,38 17.992,38 -I >= 97,00 17.895,38
5 18.569,25 1.455,00 20.024,25    20.024,25 -I >= 121,25 19.903,00
6 20.310,12 1.746,00 22.056,12    22.056,12 -I >= 145,50 21.910,62
7 22.050,99 2.037,00 24.087,99    24.087,99 -I >= 169,75 23.918,24
8 23.791,86 2.328,00 26.119,86     26.119,86 - I >= 194,00 25.925,86
9 25.532,73 2.619,00 28.151,73     28.151,73 -I >= 218,25 27.933,48
10 27.273,60 2.910,00 30.183,60      30.183,60 -I >= 242,50 29.941,10
n Lm  =
11.605,77 + 1.740,87
(n - 1)
A  = 291,00 n  LM  = Lm  + A  D = LM - I  sempre que D > = 24,25 euros/any/fill Nivell màxim =
LM  -  (24,25 n )


FAMÍLIES NOMBROSES
FILLS A CÀRREC (n) LÍMIT MÍNIM (Lm) Ingressos < = Lm (1) ASSIGNACIÓ ÍNTEGRA ANUAL (A)(1) LÍMIT MÀXIM (LM)Ingressos > Lm < LM (2) ASSIGNACIÓ ANUAL PER DIFERÈNCIES (D) (3) (4) NIVELL MÀXIM INGRESSOS (5)
3 17.467,40 873,00 18.340,40 18.340,40 - I > = 72,75 18.267,65
4 20.296,64 1.164,00 21.460,64 21.460,64 - I > = 97,00 21.363,64
5 23.125,88 1.455,00 24.580,88   24.580,88 - I > = 121,25 24.459,63
6 25.955,12 1.746,00 27.701,12   27.701,12 - I > = 145,50 27.555,62
7 28.784,36 2.037,00 30.821,36   30.821,36 - I > = 169,75 30.651,61
8 31.613,60 2.328,00 33.941,60   33.941,60 - I > = 194,00 33.747,60
9 34.442,84 2.619,00 37.061,84   37.061,84 - I > = 218,25 36.843,59
10 37.272,08 2.910,00 40.182,08   40.182,08 -  I> = 242,50 39.939,58
n Lm  = 17.467,40 + 2.829,24 (n-3) A= 291,00 n LM = Lm + A D  = LM  - I, sempre que D >= 24,25 euros/any/fill Nivell màxim =
LM -  (24,25 n )

REGLES D'APLICACIÓ:

 • (1) Es rebrà l'assignació anual íntegra (A) si els ingressos anuals (I) són inferiors o iguals al límit mínim (Lm) en funció dels causants totals.
 • (2) Límit màxim computable (LM) per a comprovar si és procedent l'assignació per diferències (D). Límit màxim (LM) és el límit mínim (Lm) més 291 euros per cada causant menor de 18 anys sense discapacitat.
 • (3) Es percebrà una assignació anual (D) igual a la diferència entre el límit màxim (LM) i els ingressos (I), sempre que esta diferència supere o siga igual a 24,25 euros/any per causant.
 • (4) L'assignació anyal per diferències (D), es distribuirà entre els causants.
 • (5) Si els ingressos anuals (I) són superiors a estos imports, no es percebrà cap assignació.


 • 1.000,00 euros anuals per fill (250,00 euros trimestrals). No s'exigix en estos casos límit de recursos econòmics perquè es tracta d'una persona amb discapacitat.


 • 4.426,80 euros anuals per fill (368,90 euros mensuals). No s'exigix en estos casos límit de recursos econòmics perquè es tracta d'una persona amb discapacitat.Fills amb 18 anys o més afectats per un grau de discapacitat igual o superior al 75% i que, com a conseqüència de pèrdues anatòmiques o funcionals, necessiten el concurs d'una altra persona per a fer els actes vitals més elementals, com ara vestir-se, desplaçar-se, menjar o d'anàlegs:

 • 6.640,80 euros anuals per fill (553,40 euros mensuals). No s'exigix en estos casos límit de recursos econòmics perquè es tracta d'una persona amb discapacitat.


Copyright © Seguridad Social 2018. Tots els drets reservats. Avis lega