MINISTERIO
DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL

Seguretat Social

Escut d'Espanya i logotip del Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social amb un enllaç amb la seua pàgina web. Enllaç en una nova finestra. Logotip de la Seguretat Social amb enllaç a la pàgina d'inici
Informació lingüística
Buscador avançat

Treballadors

Causants / Beneficiaris
 • Es considera "fill o menor  a càrrec en règim d'acolliment familiar permanent o guarda amb finalitats d'adopció" aquell que convisca i depenga econòmicament del beneficiari.

S'entén, excepte prova en contra, que hi ha dependència econòmica quan el fill o menor acollit conviu amb el beneficiari. No trenca la convivència la separació transitòria per raó d'estudis, treball dels progenitors, adoptants o acollidors, tractament mèdic, rehabilitació o altres causes similars.

El causant no perdrà la condició de fill o menor a càrrec pel mer fet de fer un treball lucratiu, per compte d'altres o propi, sempre que continue convivint amb el beneficiari de la prestació i que els ingressos percebuts per aquell en concepte de rendiments del treball no superen el 100% del SMI  vigent en cada moment, en còmput anual.

 • Es considera que el fill o menor  "no està a càrrec" del beneficiari:
  • Si les rendes percebudes pel seu treball o per una prestació substitutiva del salari superen el 100% d'allò SMI citat abans.
  • Si és perceptor d'una pensió contributiva a càrrec d'un règim públic de protecció social espanyol o estranger que no siga la pensió d'orfandat o la pensió a favor de familiars, néts i germans.


Tindran dret a l'assignació econòmica per fill o menor a càrrec els progenitors o adoptants, sempre que:

 • Residisquen legalment en territori espanyol. Es considera que es complix esta condició en el supòsit de treballadors traslladats per la seua empresa fora del territori espanyol, però que es troben en situació assimilada a la de l'alta i que cotitzen en el règim de la Seguretat Social espanyol corresponent.

  No es considera interrompuda la residència per absències del territori espanyol inferiors a 90 dies al llarg de cada any natural ni quan l'absència siga motivada per causes de malaltia degudament justificades.  

 • Tinguen al seu càrrec fills o menors en règim d'acolliment familiar permanent o guarda amb finalitats d'adopció, menors de 18 anys o més grans amb un grau de discapacitat igual o superior al 65% i residents en territori espanyol. Es considera complit este requisit respecte dels fills o menors a càrrec que acompanyen en els seus desplaçaments els treballadors traslladats per la seua empresa fora del territori nacional.

 • No tinguen dret a prestacions d'esta mateixa naturalesa en qualsevol altre règim públic de protecció social.

 • No perceben  ingressos anuals de cap naturalesa superiors a 11.576,83 euros. Esta quantia s'incrementa en un 15% per cada fill o menor acollit a càrrec, a partir del segon, inclòs este fill. No s'exigix cap límit d'ingressos per al reconeixement de la condició de beneficiari de l'assignació per fill o menor acollit a càrrec amb discapacitat.

  Quan es tracti de famílies nombroses, els ingressos anuals no seran superiors a 17.423,84 euros, en els supòsits en què concorrin 3 fills a càrrec, i s'incrementaran en 2.822,18 euros per cada fill a càrrec a partir del quart, inclòs aquest fill.

  En el supòsit de convivència dels progenitors o dels adoptants, si la suma d'ingressos dels dos supera el límit indicat, no es reconeix la condició de beneficiari a cap d'ells. S'aplicarà la mateixa regla en els supòsits en què l'acolliment familiar permanent o la guarda amb finalitats d'adopció s'haja constituït per dos persones que formen una mateixa unitat familiar.

 • No obstant això, també poden ser beneficiaris els que perceben ingressos anuals, per qualsevol naturalesa, que superant els imports indicats en els paràgrafs anteriors, siguen inferiors a la quantia que resulte de sumar a esta xifra el producte de multiplicar l'import anual de l'assignació per fill o menor acollit pel nombre de fills o menors a càrrec dels beneficiaris. • Els orfes de pare i mare o adoptats, menors de 18 anys o amb un grau de discapacitat igual o superior al 65%
 • Aquells que no siguen orfes i hagen sigut abandonats pels seus pares o adoptants, sempre que no es troben en règim d'acolliment familiar permanent o guarda amb finalitats d'adopció i complisquen els requisits d'edat o discapacitat del punt anterior.

  Quan es tracte de menors sense discapacitat, orfes o abandonats, serà requisit indispensable que els seus ingressos anuals, incloses les pensions d'orfandat o les pensions en favor de familiars, no superen el límit d'ingressos establit.
 • Els fills amb discapacitat majors de 18 anys que no hagen sigut incapacitats judicialment  i conserven la seua capacitat d'obrar (el que es presumix quan no s'acredita eixa incapacitació judicial) són beneficiaris de les assignacions que, a raó d'ells, correspondrien als seus progenitors o adoptants, prèvia presentació de sol·licitud a este efecte i amb audiència d'estos.


En els casos de convivència familiar:

Si en els dos progenitors o adoptants o en aquells que hagen adoptat el menor concorren les circumstàncies necessàries per a ser beneficiaris per un mateix causant, serà beneficiari:

 • Un d'ells, de comú acord. Es suposa que existix acord comú quan un dels pares sol·licita la prestació.
 • Si no hi ha acord, cosa que s'haurà de comunicar de forma expressa a l'INSS , s'aplicaran les regles que, quant a la pàtria potestat i guarda, establix el Codi Civil. En este cas, l'INSS  dictarà una resolució que suspendrà l'abonament fins que no existisca una resolució judicial oportuna, previ reconeixement, si escau, del dret de percebre la prestació.

En els casos de separació judicial, nul·litat o divorci:

Serà beneficiari qui tingua al seu càrrec el fill o menor en règim d'acolliment familiar permanent o guarda amb finalitats d'adopció , encara que es tracte d'una persona diferent d'aquella que tenia reconeguda la prestació abans de produir-se la separació judicial, la nul·litat o el divorci, sempre que els seus ingressos no superen els límits d'ingressos anuals establits per a ser beneficiari.

Si els dos progenitors, adoptants o acollidors del menor reunixen els requisits necessaris per a ser beneficiaris per un mateix causant, serà beneficiari:

 • Un dels dos, d'acord comú. Es suposa que existix acord comú quan la prestació la sol·licite un dels pares.
 • A falta d'acord i de previsió judicial expressa, el beneficiari serà qui reba la custòdia del fill o menor.
 • Si s'haguera acordat per resolució judicial l'exercici compartit de la guarda i custòdia, la prestació es repartirà en proporció al temps fixat per cada un d'ells en la custòdia del fill o menor, prèvia sol·licitud. 

Les disposicions d'este apartat s'aplicaran en els casos de ruptura d'una unitat familiar basada en una relació d'afectivitat anàloga a la matrimonial.

En els casos d'orfes de pare i mare o d'adoptant i de qui, en cas de no ser orfe, haga sigut abandonat pels  seus pares:

 • L'assignació es farà efectiva als representants legals o als que tinguen al seu càrrec el menor o persona amb discapacitat "incapacitada judicialment" mentres complisquen amb l'obligació de mantindre'l i educar-lo.
 • En altre cas, s'abonarà al mateix orfe o abandonat.


 • Per a acreditar el requisit relatiu al límit d'ingressos es tindran en compte els rendiments del treball, del capital, de les activitats econòmiques i dels guanys patrimonials en els mateixos termes computats a l'apartat 1 de l'article 59 de la LGSS  per al reconeixement dels complements per a mínims de les pensions, d'acord amb les regles següents:
  • A partir de l'1 de gener de 2013, els rendiments procedents del treball (a este efecte, tenen la consideració de rendiments del treball les prestacions de Seguretat Social, els havers passius i la resta de Mutualitats de previsió social, com ara jubilació, incapacitat, viudetat i d'altres) o de la realització d'activitats econòmiques es computaran en el seu valor net (rendiment net). Disposició  transitòria 14a del Text Refós de  la LGSS introduïda per la disposició final 7a.huit de la Llei 27/2011, d'1 d'agost, que modifica l'art. 14 del RD 1335/2005, d'11 de novembre, pel qual es regulen les prestacions familiars de la Seguretat Social.
  • Quan es tracte de rendiments del capital mobiliari, els ingressos es computaran en el seu valor íntegre.
  • En el supòsit de rendiments del capital immobiliari, els ingressos es computaran en el seu valor íntegre, exclosos els gastos deduïbles, d'acord amb la legislació fiscal.
  • Dels guanys patrimonials es computaran, únicament, els guanys nets, amb saldo positiu, derivats de la venda de béns mobles (accions, fons d'inversió...) o de béns immobles.
  • No es computaran les rendes exemptes a què fan referència els paràgrafs a), b), c), d), e), i), j), n), o), q), r), s), t), x) i z) de l'article 7 del text refós de la Llei de l'IRPF , així com les prestacions familiars recollides al paràgraf h) d'este article, ni l'import del complement per tercera persona, en el supòsit de pensions de gran invalidesa.
 • Per al còmput dels ingressos, es tindran en compte els obtinguts pels beneficiaris durant l'exercici anterior al naixement o a l'adopció (prestació de pagament únic) o de la data de presentació de la sol·licitud (assignació econòmica per fill o menor acollit a càrrec).
 • En el cas de menors, abandonats o orfes de pare i mare, sempre que no es troben en règim d'acolliment familiar permanent o guarda amb finalitats d'adopció, es computaran exclusivament els ingressos que perceben.
 • En els casos de convivència dels dos progenitors, adoptants o acollidors, els ingressos anuals dels dos es computen conjuntament. A este efecte, es pressuposa la convivència entre el cònjuges, mentres no es demostre el contrari, i no es reputarà en cap cas com a falta de convivència la separació transitòria i circumstancial per motius laborals o altres causes anàlogues.
 • En els casos de convivència amb un sol progenitor o adoptant, a causa de la defunció d'un d'ells o d'una nul·litat matrimonial, separació judicial o divorci, no es tindran en compte els ingressos dels fills a càrrec que perceba el beneficiari com a representant legal d'estos fills i que provinguen de la pensió d'orfandat i de la pensió a favor de familiars de néts i germans del causant.


Copyright © Seguridad Social 2018. Tots els drets reservats. Avis lega