MINISTERIO
DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL

Seguretat Social

Escut d'Espanya i logotip del Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social amb un enllaç amb la seua pàgina web. Enllaç en una nova finestra. Logotip de la Seguretat Social amb enllaç a la pàgina d'inici
Informació lingüística
Buscador avançat

Treballadors

Estàs en: Inici » Treballadors » Prestacions / Pensions de Treballadors  » Mort i supervivència » Règim General » Indemnitzacions per AT o EP

Indemnitzacions per AT o EP


En cas de mort causada per accident laboral o malaltia professional, es concedix a determinats beneficiaris, a més de la corresponent pensió, una indemnització a un tant alçat.

                               • El cònjuge, el supervivent de la parella de fet, l'excònjuge divorciat, separat o amb matrimoni declarat nul, beneficiaris de la pensió de viudetat.

 • Els orfes, beneficiaris de la pensió d'orfandat.


 • El pare i/o la mare que estiguen a càrrec del difunt, sempre que no existisquen altres familiars amb dret a pensió per mort i supervivència, ni que ells mateixos tinguen dret a ella en ocasió de la mort del causant.


 • Cònjuge, parella de fet o excònjuge divorciat, separat o amb nul·litat matrimonial:

 

  • Sis mensualitats de la base reguladora  de la pensió de viudetat.
  • En el cas de concórrer més d'un beneficiari, la distribució de la indemnització es farà de la mateixa manera que la pensió de viudetat, inclosa la garantia del 40% de la indemnització a favor del cònjuge sobrevivent o de qui, sense ser-ho, convisquera amb el causant i fora beneficiari de pensió de viudetat.
  • Si es tracta d'un sol beneficiari amb matrimoni declarat nul, la quantia de la indemnització serà proporcional al temps conviscut en matrimoni amb el difunt.
  • Orfes:

   • Una mensualitat de la base reguladora  de la pensió d'orfandat.
   • Més la quantitat que resulte de distribuir entre els òrfens les sis mensualitats de la base reguladora de la pensió, quan no existisca cònjuge, parella de fet o excònjuge amb dret a indemnització. A partir del 22-06-06, s'entén que es compleix aquesta condició quan no existisca cònjuge en aquells supòsits en què no hi haguera hagut matrimoni entre els progenitors de l'orfe.
  • Pare i/o mare:

   • Nou mensualitats de la base reguladora, si es tracta d'un ascendent.
   • Dotze mensualitats de la base reguladora, si es tracta d'ambdós ascendents.

  Com a excepció, en els casos de defunció de pensionistes per incapacitat permanet derivada de contingències professionals, el càlcul de la indemnització s'efectuarà sobre la quantia de la pensió que estiguera percebent el causant en el moment de la defunció. 

     • La indemnització del cònjuge i dels fills és compatible amb les pensions de viudetat i orfandat que se'ls reconeguen.
  • La indemnització dels ascendents és incompatible amb qualsevol de les pensions de mort i supervivència que pogueren correspondre'ls a ells o a altres familiars.

                                  Copyright © Seguridad Social 2018. Tots els drets reservats. Avis lega