MINISTERIO
DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL

Seguretat Social

Escut d'Espanya i logotip del Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social amb un enllaç amb la seua pàgina web. Enllaç en una nova finestra. Logotip de la Seguretat Social amb enllaç a la pàgina d'inici
Informació lingüística
Buscador avançat

Treballadors

Estàs en: Inici » Treballadors » Prestacions / Pensions de Treballadors  » Maternitat » Règim General » Naixement del dret/Durada

Naixement del dret/Durada

La durada del subsidi serà equivalent a la dels períodes de descans o permisos que es gaudisquen, d'acord amb allò previst en l'Iart. 48.4 de l'IET i en art. 49 a) i b) de l'EBEP .

Els períodes de descans podran ser gaudits per un o per ambdós progenitors,  adoptants o acollidors, en règim de jornada completa o a temps parcial, en els termes legalment establits.

Quan el subsidi siga compartit, s'abonarà a cada beneficiari durant la part dels períodes de descans que hagen sigut gaudides efectivament per cada un d'ells. La percepció del subsidi podrà efectuar-se, en aquests casos, de manera simultània o successiva amb el de l'altre progenitor.

 Se tendrá derecho al subsidio a partir del mismo día en que dé comienzo el período de descanso correspondiente:

 • En caso de maternidad, desde el mismo día de la fecha del parto o la del inicio del descanso, de ser ésta anterior.
 • Ante el fallecimiento de la madre, la efectividad del derecho a esta prestación para el padre comenzará desde la fecha del inicio de la suspensión laboral.
 • En los casos de opción de la madre para que el padre disfrute de hasta 10 semanas, la efectividad del derecho al subsidio se inicia desde la fecha del comienzo del descanso del padre, cuya fecha coincidirá con la elegida al ejercitar la opción.
 • En los casos de adopción y acogimiento, a elección del trabajador, bien a partir de la fecha de la resolución judicial por la que se constituye la adopción, bien a partir de la decisión administrativa de guarda con fines de adopción o de acogimiento..
 • En los supuestos de adopción internacional, cuando sea necesario el desplazamiento previo de los padres al país de origen del adoptado, podrá iniciarse el subsidio hasta 4 semanas antes de la resolución por la que se constituya la adopción.


Amb caràcter general, el subsidi tindrà una duració de 16 setmanes ininterrompudes, excepte en el cas d'hospitalització, que s'ampliarà en determinats supòsits:

 • En cas de part múltiple, s'amplia en 2 setmanes més per cada fill, a partir del segon.
 • En cas de discapacitat del fill, quan esta es valore en un grau superior o igual al 33%, 2 setmanes addicionals. En cas que ambdós progenitors treballen, el període addicional de percepció del subsidi es distribuirà a opció dels interessats, els quals el podran gaudir simultàniament o successivament i sempre de manera ininterrompuda.

  Quedarà acreditada esta incapacitat si, per aplicació de l'escala de valoració dels graus i nivells de dependència específica per a menors de 3 anys, la valoració és, com a mínim, del grau 1 moderat, d'acord amb el que establix el RD 174/2011, d'11 de febrer, pel qual s'aprova el barem de valoració de la situació de dependència establit per la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l'autonomia personal i l'atenció a les persones en situació de dependència.

  Quan el grau de discapacitat no haja sigut determinat, si es tracta d'acabats de nàixer, n'hi haurà prou amb un informe del Servici Públic de Salut (SPS) o amb un informe del metge d'un hospital públic o privat, avalat en este cas pel SPS, en què es faça constar la discapacitat o la seua possible existència.
 • En els casos de part prematur i en aquells casos en què l'acabat de nàixer necessite, per alguna condició clínica, hospitalització després del part i únicament en cas de maternitat biològica, el descans es podrà interrompre o ampliar en els termes següents:
  • Es podran interrompre el període de descans i la percepció del subsidi a petició del beneficiari una vegada completat el període de descans obligatori per a la mare de 6 setmanes posteriors al part.  Es podrà reprendre a partir de la data de l'alta hospitalària, pel període que reste per gaudir. L'ampliació per ingrés hospitalari tindrà lloc encara que el descans s'haja interromput.

   Si la mare mor, l'altre progenitor podrà interrompre el gaudi del permís fins i tot durant les 6 setmanes següents al part.

   No s'interromprà el subsidi si durant el període de percepció s'extingix el contracte o es produïx la cessació de l'activitat.
  • Si l'hospitalització té una duració superior a 7 dies, s'ampliarà la duració en el nombre de dies que l'acabat de nàixer romanga hospitalitzat després del part, amb un màxim de 13 setmanes addicionals.

   Esta ampliació tindrà lloc encara que el beneficiari haja decidit interrompre el gaudi d'este permís, d'acord amb el que s'indica en el punt anterior.

   El gaudi d'este període addicional correspondrà a la mare o, segons ella decidisca, a l'altre progenitor si complix els requisits necessaris i gaudix del descans.
 • Per a les persones incloses a l'EBEP,s'ampliarà la duració del permís en el nombre de dies que l'acabat de nàixer estiga hospitalitzat, amb un màxim de 13 setmanes addicionals, independentment de la duració mínima del període d'hospitalització i de la causa.

  Pel que fa a l'ampliació del període de descans, en els casos en què l'acabat de nàixer haja de romandre hospitalitzat després del part, es tindran en compte els internaments hospitalaris iniciats durant els 30 dies naturals posteriors al part.

  A la duració prevista en els supòsits de part múltiple s'acumularà la duració addicional de dos setmanes per discapacitat de cada fill, així com el període d'ampliació que corresponga en casos d'hospitalització de l'acabat de nàixer després del part. No obstant això, no serà procedent acumular els períodes d'hospitalització de cada fill quan estos períodes hagen sigut simultanis.
 • En els supòsits de defunció del fill i de naixements que es produïsquen després de més de 180 dies de vida fetal, encara que el fetus no complisca les condicions establides en l'article 30 del Codi Civil per a adquirir la personalitat, la duració de la prestació econòmica no es reduirà, llevat que, una vegada finalitzades les 6 setmanes posteriors al part, la mare sol·licite la reincorporació al seu lloc de treball. En eixe cas, quedarà sense efecte l'opció exercida per la mare en favor de l'altre progenitor.
Opció a favor de l'altre progenitor: 

El període de descans podrà ser gaudit únicament per la mare o, segons ella decidisca, també per l'altre progenitor en cas que treballen els dos, sense perjuí de les 6 setmanes immediatament posteriors al part de descans obligatori per a la mare.

 • En cas que treballen els dos progenitors, l'altre progenitor podrà percebre el subsidi, sempre que la mare, a l'inici del període de descans, haja optat perquè aquell gaudisca d'una part determinada i ininterrompuda del període de descans posterior al part, bé de manera simultània o successiva amb el de la mare.

  L'altre progenitor podrà continuar gaudint del període de descans per maternitat concedit inicialment, encara que, en el moment en què s'haja de reincorporar a la faena, la mare estiga en situació d'incapacitat temporal.
 • La mare podrà revocar esta opció si es produïxen fets que facen inviable l'aplicació d'esta opció, com ara l'absència, la malaltia o un accident de l'altre progenitor, l'abandonament de la família, la separació, la violència de gènere o altres causes paregudes.
 • En els casos de part, quan els dos progenitors compartisquen els períodes de descans, no serà procedent el reconeixement d'un subsidi per risc durant la lactància natural, mentres no s'hagen exhaurit totalment estos períodes, independentment del progenitor que els gaudisca.

  A este efecte, quedarà anul·lada l'opció exercida per la mare a favor de l'altre progenitor i la mare haurà de reprendre el gaudi de la part que quede del permís per maternitat quan, ja incorporada, s'aprecie l'existència del risc durant la lactància natural que done lloc a la suspensió de la relació laboral.
 • En els supòsits de pluriocupació o pluriactivitat de la mare, l'opció que faça per al gaudi de part del descans a favor de l'altre progenitor haurà de coincidir, pel que fa al nombre de dies cedits, en les dos faenes o activitats.
 • En cas de gaudi simultani dels períodes de descans, la suma de tots no podrà superar les 16 setmanes o les que pertoquen en els casos d'ampliació.
 • Si, una vegada començat l'efectiu gaudi per part de l'altre progenitor, este progenitor mor abans d'haver-lo completat, la mare podrà fer ús de la part del període de descans que quede fins a arribar a la duració màxima, encara que ja s'haja reincorporat al treball.


 • 16 setmanes ininterrompudes, ampliables en: 
  • 2 setmanes més per cada menor, a partir del segon, en el supòsit d'adopció o acolliment múltiples.
  • En el cas de discapacitat del menor adoptat o acollit, quan aquesta es valore en un grau superior o igual al 33%, 2 setmanes addicionals. En el cas que ambdós progenitors treballen, el període addicional de percepció del subsidi es distribuirà a opció dels interessats, que el podran gaudir simultàniament o successiva i sempre de manera ininterrompuda.
 • Aquests períodes podran gaudir-se en règim de jornada completa o a temps parcial, amb l'acord previ entre els empresaris i els treballadors afectats.
 • En el cas que els dos progenitors treballen, els períodes de descans es distribuiran a opció dels interessats i els podran gaudir de forma simultània o successiva, sempre que es tracte de períodes ininterromputs i amb els límits de durada establits.
Si, una vegada iniciat el gaudiment efectiu mort el beneficiari del subsidi abans d'haver-lo completat,l'altre adoptant o acollidor supervivent podrà fer ús de la part del període de descans que restara fins a arribar a la durada màxima, sempre que reunisca els requisits exigits i gaudisca del descans o permís corresponent.
 • En el cas de defunció del fill adoptat o del menor acollit, no es veurà reduïda la durada de la prestació econòmica, llevat que els adoptants o acollidors sol·liciten reincorporar-se al seu lloc de treball. En aquest cas, si el període de descans estava distribuït entre ambdós adoptants o acollidors, la part no consumida per un d'ells no s'acumularà al període que gaudix l'altre.

 Els períodes de suspensió del contracte de treball per maternitat, adopció o acolliment o per paternitat es podran gaudir en règim de jornada completa o a temps parcial. Perquè es puguen gaudir a temps parcial, tant el permís de maternitat com el de paternitat:

 • És imprescindible l'acord previ entre l'empresari i el treballador afectat. En cas de paternitat, la jornada realitzada a temps parcial no podrà ser inferior al 50% de la corresponent a un treballador a temps complet.
 • L'acord es pot dur a terme tant a l'inici del descans corresponent com en un moment posterior i es pot estendre a tot el període de descans o només a una part, sense perjuí del que disposa el paràgraf segon del punt següent.
 • El dret al permís de maternitat, en règim de jornada a temps parcial, el podrà exercir qualsevol dels progenitors, adoptants o acollidors i, en qualsevol dels casos, en gaudi simultani o successiu del període de descans. En cas de part, la mare no podrà fer ús d'esta modalitat de permís durant les 6 setmanes immediatament posteriors al part, ja que són de descans obligatori.

El gaudi a temps parcial del permís de maternitat i de paternitat s'ha d'ajustar a les regles següents:

 • El període durant el qual es gaudisca del permís s'ampliarà proporcionalment en funció de la jornada de treball que es realitze.
 • El gaudi del permís serà ininterromput. Una vegada acordat, només es podrà modificar mitjançant un nou acord entre l'empresari i el treballador afectat, a iniciativa d'este i per causes relacionades amb la seua salut o la del menor.
 • Durant el període de gaudi del permís de maternitat o paternitat a temps parcial, els treballadors no podran fer hores extraordinàries, excepte les necessàries per a previndre o reparar sinistres i altres danys extraordinaris i urgents.
 • El temps en què el treballador preste servicis parcialment tindrà la consideració de treball efectiu i es mantindrà suspesa la relació laboral durant el temps restant. No seran aplicables en este cas les regles establides per al contracte a temps parcial en l'|art. 12 de l'|ET i en les seues normes de desplegament.
 • Si el treballador és beneficiari de la prestació per desocupació de nivell contributiu i la compatibilitza amb treball a temps parcial, quan passe a les situacions de maternitat o paternitat, tant si se'n gaudix en règim de jornada completa com de jornada parcial, se suspendrà la prestació per desocupació en els termes establits en l'art. 284 del Text Refós de  la LGSS .
 • Els permisos de maternitat i de paternitat a temps parcial són incompatibles:
  • Amb el gaudi simultani per part dels mateixos treballadors dels drets previstos en els apartats 4 i 4.bis de l'art. 37 de l'ET i de la reducció de jornada per guarda legal prevista en l'apartat 5 de l'article esmentat.
  • Amb l'exercici del dret a l'excedència per a tindre cura de familiars regulat a l'art. 46.3 d'esta llei.

Copyright © Seguridad Social 2018. Tots els drets reservats. Avis lega