MINISTERIO
DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL

Seguretat Social

Escut d'Espanya i logotip del Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social amb un enllaç amb la seua pàgina web. Enllaç en una nova finestra. Logotip de la Seguretat Social amb enllaç a la pàgina d'inici
Informació lingüística
Buscador avançat

Treballadors

Estàs en: Inici » Treballadors » Prestacions / Pensions de Treballadors  » Maternitat » Règim General » Gestió / Sol·licituds

Gestió / Sol·licituds • La gestió de la prestació correspon a l' Institut Nacional de Seguretat Social (INSS) o a l'Institut Social de la Marina (ISM), si es tracta de treballadors inclosos en el camp d'aplicació del Règim Especial del Mar. 
 • La determinació del grau de discapacitat,  està atribuïda als òrgans competents de les Comunitats Autònomes i a les Direccions provincials de l'Institut de Majors i Servicis Socials (IMSERSO) en Ceuta i Melilla.
 • La determinació de les dificultats d'inserció social i familiar dels menors majors de 6 anys, en els casos d'adopció i acolliment i tutela, està atribuïda a l'entitat pública competent en matèria de protecció de menors.
 • Per a la consideració de la família nombrosa, s'estarà a allò disposat en la Llei 40/2003, de 18 de novembre, de Protecció de les Famílies Nombroses.


 • L'entitat gestora abonarà directament el subsidi a cada beneficiari, si fora el cas, durant els períodes gaudits efectivament per la mare i el pare, efectuant el pagament per períodes vençuts.
 • El subsidi especial per part, adopció i acolliment múltiple s'abonarà en un únic pagament al terme de les 6 setmanes posteriors al part o a la decisió administrativa o judicial d'acolliment o a la resolució judicial per la qual es constituïsca l'adopció, respectivament.
 • En el moment de fer efectiu el subsidi, es deduirà de l'import del mateix:
  • La quantia a què ascendix la suma de les aportacions del treballador relatives a les cotitzacions a la Seguretat Social, desocupació i formació professional que procedisquen, si escau, per a l'ingrés en la TGSS . L'empresari estarà obligat a ingressar únicament les aportacions a càrrec seu corresponents a la cotització a la Seguretat Social i pels altres conceptes de recaptació conjunta que, si fora el cas, procedisquen.
  • La retenció per IRPF


A la cotització dels treballadors o dels socis treballadors o socis de treball de les societats cooperatives, o treballadors per compte propi o autònoms, substituïts durant els períodes de descans per maternitat, adopció, acolliment, paternitat, risc durant l'embaràs o risc durant la lactància natural, mitjançant els contractes d'interinitat bonificats fets amb desocupats, als quals es refereix el Reial Decret Llei 11/1998, de 4 de setembre, s'els aplicarà:

 • Una bonificació del 100% en les quotes empresarials de la Seguretat Social, incloses les d'accidents de treball i malalties professionals i en les aportacions empresarials de les quotes de recaptació conjunta per al cas dels treballadors enquadrats en un règim de Seguretat Social propi dels treballadors per compte d'altri.
 • Una bonificació del 100% de la quota que resulte d'aplicar sobre la base mínima o fixa que corresponga el tipus de cotització establit com a obligatori per a treballadors inclosos en un règim de Seguretat Social propi dels treballadors autònoms.

Aquesta bonificació només s'aplicarà mentre coincidisquen en el temps la suspensió de l'activitat per aquestes causes i el contracte d'interinitat del substitut i, en tot cas, amb el límit màxim del període de suspensió.Sol·licitud de la prestació:
 • El procediment per al reconeixement del dret s'inicia a instància de l'interessat, mitjançant sol·licitud dirigida a la direcció provincial de l'entitat gestora, segons el règim d'enquadrament.
  • La sol·licitud es formularà en els models normalitzats i hauran de contindre les dades i circumstàncies que estableix l'Iart.  70 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, acompanyada dels documents necessaris, excepte dels que ja s'hagen aportat per a la tramitació d'un subsidi de paternitat pels mateixos fills o menors acollits.
  • Expressament, haurà de contenir el motiu d'aquesta, la data d'inici i la distribució prevista del període de descans de cada un dels beneficiaris, així com les dades relatives a l'empresa/es, si es tractara de treballadors per compte d'altri.
  • La sol·licitud d'interrupció del subsidi en els casos de part prematur i en aquells que el nounat s'haja de quedar hospitalitzat a continuació del part, correspon efectuar-la la mare o l'altre progenitor,  segons qui siga o serà el beneficiari, havent d'acreditar la interrupció de la suspensió del contracte de treball o el cessament de l'activitat, així com l'existència d'hospitalització del menor, mitjançant el document corresponent del centre hospitalari.
 • L'entitat gestora podrà iniciar d'ofici el procediment per al reconeixement del subsidi, quan dispose de les dades suficients per a fer-ho, i haurà de comunicar a l'interessat eixa circumstància en el termini de 15 dies comptats des del dia següent al del fet causant.
Resolució i notificació:

El director provincial de l' entitat gestora on s'haja presentat la sol·licitud dictarà resolució expressa i la notificarà a l'interessat en el termini de 30 dies, comptats des de la recepció de la sol·licitut de l'interessat.

Malgrat tot, el subsidi podrà reconèixer-se mitjançant resolució provisional amb l'última base de cotització que conste en les bases de dades corporatives del sistema. Si la base de cotització del mes immediatament anterior a l'inici del descans fora diferent a la utilitzada a la resolució provisional, es tornarà a calcular la prestació i s'emetrà resolució definitiva. Si la base no haguera variat, la resolució provisional esdevindrà definitiva en un termini de 3 mesos des de la seua emissió.

Excepcionalment, en els casos en què s'ha iniciat l'activitat en l'empresa en el mes anterior al del fet causant, caldrà presentar un certificat de l'empresa en què hi conste la corresponent base de cotització, que serà la que es considere a efectes del càlcul. S'hi actuarà de la mateixa manera, quan el treballador estiga contractat a temps parcial i no siga possible determinar la base reguladora, o en els casos en què les empreses hagen sigut autoritzades per la TGSS  a diferir l'ingrés de les quotes amb posterioritat al mes següent.

Prescripció:

El dret al reconeixement de la prestació prescriu al cap de cinc anys, comptats des del dia següent al dia en què es produïsca el fet causant, sense el perjuí que els efectes d'este reconeixement es produïsquen a partir dels tres mesos anteriors a la data en què es presente la sol·licitud corresponent.  • El facultatiu del Servici Públic de Salut que atenga la treballadora embarassada expedirà un informe de maternitat en els casos següents:
  • Quan la treballadora inicie el descans abans de la data del part.
  • Quan es produïsca la defunció del fill, després de la permanència al si durant cent huitanta dies com a mínim.
 • L'informe de maternitat constarà d'un original i  tres còpies:
  • L'original s'entregarà a la treballadora juntament amb una còpia perquè la presente a l'empresa en el termini de 7 dies (si es tracta de treballadores per compte d'altri).
  • Una altra còpia es tramitarà a la Inspecció de Servicis Sanitaris o òrgan equivalent del Servici Públic de Salut corresponent.
  • L' altra còpia quedarà en poder del facultatiu.
 • Quan la treballadora es trobe en situació d'incapacitat temporal iniciada abans del part, el facultatiu haurà d'estendre-li, simultàniament, un comunicat d'alta mèdica per inici de la situació de maternitat.

 • El Servici Públic de Salut remetrà a l'Entitat gestora l'informe de maternitat i el comunicat d'alta mèdica en el termini dels 5 dies naturals següents al de la seua expedició.


 

DOCUMENTS NECESSARIS PER AL TRÀMIT DE MATERNITAT-PATERNITAT

(Original acompanyat de còpia per a la seua compulsa o fotocòpia ja compulsada, excepte per als documents d'identitat, en què serà suficient l'exhibició de l'original)

 

 1. EN TOTS ELS CASOS:

  • Acreditació d'identitat dels sol·licitants, i del representant legal si n'hi ha, mitjançant la documentació següent en vigor:

   • Espanyols: Document nacional d'identitat (DNI).
   • Estrangers: Passaport o, si escau, document identificatiu vigent al seu país i NIE (Número d'Identitat d'Estrangers) exigit per l'AEAT pel pagament.
  • Documentació acreditativa de la representació legal, si escau.
  • Treballadors per compte d'altri: certificat de l'empresa en què conste la data de l'inici de la suspensió laboral per maternitat/paternitat si l'empresa no ha enviat este certificat a través del Sistema RED.
 2. EN CAS DE MATERNITAT

  1. Per naixement:

   • L'informe de maternitat expedit pel corresponent Servici Públic de Salut, en els casos següents:
    • Quan la treballadora inicie el descans abans de la data del part.
    • Quan es produïsca la defunció del fill, després de la permanència al si durant cent huitanta dies com a mínim.
   • Llibre de família o, si escau, la certificació de la inscripció del fill, quan estes dades no consten automatitzades al Registre Civil. Si el descans s'ha iniciat abans del part, es presentarà una vegada practicada la inscripció registral del fill.
   • Si la mare cedix part del descans a l'altre progenitor, s'haurà de presentar omplit el full núm. 5 de la sol·licitud. A més, si és funcionària i no està inclosa al Règim General de la Seguretat Social, haurà d'aportar un certificat expedit per la unitat de personal del seu centre de treball en què s'indique la situació administrativa en què es troba i el període de llicència per maternitat que li correspon.
   • Si la mare exercix una activitat professional que no done lloc a l'alta en el sistema de la Seguretat Social i pertany a una mutualitat o a un col·legi professional, haurà de presentar un certificat en què conste que, amb motiu del part, no ha percebut una prestació o indemnització, independentment de la durada, la quantia, la configuració o el règim.
  2. Per adopció, acolliment o tutela:

   • La resolució judicial per la qual es constituïx l'adopció o tutela, o bé la resolució administrativa o judicial per la qual es concedix l'acolliment familiar, tant preadoptiu com permanent o simple, sempre que, en este últim cas, la durada no siga inferior a un any i encara que estos acolliments siguen provisionals. En el cas de l'acolliment simple, es considerarà vàlida la comunicació de l'organisme de les comunitats autònomes que el regulen.
   • Quan es tracte d'adopció o acolliment de menors, o majors de sis anys si els menors tenen discapacitat, hauran de presentar un certificat de l'Institut de Gent Gran i Servicis Socials (Imserso) o de l'òrgan competent de la comunitat autònoma respectiva que acredite que l'adoptat o acollit presenta un grau de discapacitat igual o superior al 33% o un certificat de l'entitat pública competent en matèria de protecció de menors que acredite que l'adoptat o acollit, per les seues circumstàncies personals o perquè prové de l'estranger, té especials dificultats d'inserció social o familiar.
   • Si escau, el llibre de família o, quan no se'n tinga, el certificat de la inscripció del fill o fills, quan estes dades no consten automatitzades en el Registre Civil.
   • Si els dos progenitors treballen, el període de suspensió es distribuirà a opció dels interessats, els quals podran disfrutar-lo de manera simultània o successiva, sempre amb períodes ininterromputs. Per a això s'haurà d'omplir el full núm. 5 de la sol·licitud.

    1. Adopció o acolliment internacional:

     • Quan siga necessari el desplaçament previ dels progenitors al país d'origen de l'adoptat, s'haurà d'aportar la documentació emesa per l'òrgan competent de la comunitat autònoma en què es justifique l'inici dels tràmits per a l'adopció o l'acolliment.
     • Adopció constituïda a un estat estranger i inscrita a l'oficina consular espanyola: Justificant de la inscripció registral o el document en què s'acredite la constitució de l'adopció i el seu registre.
     • Adopció i tutela amb la finalitat d'adopció constituïda a un estat estranger no inscrita a Espanya:
      • Resolució administrativa o judicial que acredite la constitució de l'adopció o la tutela.
      • Visat a favor del menor expedit per l'oficina consular espanyola.
      • Certificat, resolució o declaració d'idoneïtat de l'adoptand, expedit per l'autoritat competent espanyola.
      • Document on s'acredite que el sol·licitant ha iniciat els tràmits conduents a la constitució a Espanya de l'adopció o, si escau, a la inscripció de l'adopció en el Registre Civil.
  3. EN CAS DE PATERNITAT

   1. Per naixement:

    • Llibre de família o, quan no se'n tinga, el certificat de la inscripció del fill o fills, quan estes dades no consten automatitzades en el Registre Civil.
   2. Per adopció o acolliment:

    • La resolució judicial per la qual es constituïx l'adopció o tutela, o bé la resolució administrativa o judicial per la qual es concedix l'acolliment familiar, tant preadoptiu com permanent o simple, sempre que, en este últim cas, la durada no siga inferior a un any i encara que eixos acolliments siguen provisionals. En el cas de l'acolliment simple, es considerarà vàlida la comunicació de l'organisme de les comunitats autònomes que el regulen.
  4. ALTRA DOCUMENTACIÓ

   1. En cas de discapacitat/dependència dels sol·licitants i els fills: Certificat de discapacitat, amb reconeixement del grau igual o superior al 33% (excepte per a l'ampliació de la maternitat no contributiva que serà en un grau igual o superior al 65%) emés per l'Imserso o l'òrgan competent de la comunitat autònoma.

    En els supòsits de discapacitat dels fills o menors acollits, menors de tres anys, s'haurà de presentar un certificat de l'Imserso o l'òrgan de la comunitat autònoma respectiva, acreditatiu que la discapacitat és igual o superior al 33%, o que la valoració del grau i nivell de dependència és, almenys, del grau I moderat, d'acord amb l'escala de valoració específica per a menors de tres anys. Si el grau de discapacitat no s'ha determinat, en el cas de nounats, n'hi haurà prou amb un informe del Servici Públic de Salut o un informe mèdic d'un hospital públic o privat, en este últim cas avalat pel Servici Públic de Salut, en què es faça constar la discapacitat o la seua possible existència.
   2. En cas de famílies nombroses: Títol de família nombrosa o justificant d'haver-lo sol·licitat.
   3. La família monoparental quedarà acreditada si consta en el llibre de família un sol progenitor. Si hi consten dos progenitors, s'haurà d'aportar el certificat de defunció o la resolució judicial en què es declare l'abandonament de la família per part de l'altre progenitor.
   4. En cas d'internament hospitalari del nounat després del part, que done lloc a l'ampliació del període de descans, un document expedit pel centre hospitalari que acredite esta hospitalització i en què s'especifiquen les circumstàncies que, afectant el nounat, determinen eixe internament, així com les dates de l'inici i de l'acabament.
   5. En cas de gaudi del descans en règim de jornada a temps parcial:

    • Per a treballadors per compte d'altri, un document que acredite l'acord empresari-treballador sobre gaudi del descans per maternitat/paternitat en règim de jornada parcial.
    • Per a treballadors per compte propi, un document acreditatiu de l'interessat en què es recullen els termes en què es farà el règim de parcialitat de l'activitat.
   6. Els treballadors fixos discontinus que no perceben prestacions per desocupació de nivell contributiu: Document pel qual s'acredite esta condició per als naixements, les adopcions o els acolliments produïts en el període entre campanyes, sense perjuí de la meritació de la prestació quan es produïsca la represa de l'activitat.
   7. Si està percebent la prestació d'incapacitat temporal en pagament directe d'una Mútua col·laboradora amb la Seguretat Social, haurà d'aportar un certificat d'esta entitat, amb indicació del càlcul de la base reguladora i la data d'acabament del subsidi.
   8. Si està percebent prestació per desocupació: Certificat del Servici Públic d'Ocupació Estatal amb la data de suspensió de la prestació.
   9. Els treballadors del Règim Especial de Treballadors Autònoms (a excepció dels inclosos en el Sistema Especial per a Treballadors per Compte Propi Agraris i dels treballadors econòmicament dependents) presentaran una declaració de situació d'activitat si així els ho sol·licita l'entitat gestora.

 

 

Esta documentació es pot presentar a qualsevol dels Centres d'Atenció i Informació de la Seguretat Social o, si es disposa d'un certificat digital, a través del Servici: Maternitat i paternitat.

Copyright © Seguridad Social 2018. Tots els drets reservats. Avis lega