MINISTERIO
DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL

Seguretat Social

Escut d'Espanya i logotip del Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social amb un enllaç amb la seua pàgina web. Enllaç en una nova finestra. Logotip de la Seguretat Social amb enllaç a la pàgina d'inici
Informació lingüística
Buscador avançat

Treballadors

Sistema Especial per a Empleats de Llar
Segons la disposició addicional trenta-nou de la Llei 27/2011, d'1 d'agost (BOE del 2 d'agost), i amb efectes d'1 de gener de 2012, el Règim Especial de la Seguretat Social dels Empleats de Llar queda integrat en el Règim General de la Seguretat Social, mitjançant l'establiment d'un Sistema Especial per a Empleats de Llar..

DocumentDescàrrega del fitxerFormatDimensionsData
Tríptic Sistema Especial d'Empleats de la Llar Obrir el document: Tríptico Sistema Especial de Empleados de Hogar. Servicios electrónicos. enCastellà. El document s'obrirà en una finestra nova. | Obrir el document: Tríptico Sistema Especial de Empleados de Hogar. Servicios electrónicos. enCatalà. El document s'obrirà en una finestra nova. | Obrir el document: Tríptico Sistema Especial de Empleados de Hogar. Servicios electrónicos. enGalego. El document s'obrirà en una finestra nova. | Obrir el document: Tríptico Sistema Especial de Empleados de Hogar. Servicios electrónicos. enBasc. El document s'obrirà en una finestra nova. | Obrir el document: Tríptico Sistema Especial de Empleados de Hogar. Servicios electrónicos. enValencià. El document s'obrirà en una finestra nova. PDF 498 Kb 28/06/2017


Les bases de cotització per contingències comunes durant l'any 2017 seran les que es determinen en l'escala següent, d'acord amb la retribució mensual percebuda pels empleats de llar per cada relació laboral.


Tram

Retribució mensual

euros/mes

Base de cotització

euros/mes

1r Fins a 188,61 161,29
2n Des de 188,62 fins a 294,60 266,84
3r Des de 294,61 fins a 400,80 372,39
4t Des de 400,81 fins a 506,80 477,96
Des de 506,81 fins a 612,90 583,52
Des de 612,91 fins a 718,20 689,09
Des de 718,21 fins a 825,65 825,60
Des de 825,66 862,44


Per a determinar la retribució mensual de l'empleat de la llar, l'import percebut mensualment s'haurà d'incrementar, d'acord amb el que establix l'article 147.1 del text refós de la Llei General de la Seguretat Social, amb la part proporcional de les pagues extraordinàries a què tinga dret a percebre l'empleat. 


 • Contingències comunes

Durant l'any 2017, el tipus de cotització sobre la base de cotització que corresponga segons l'escala anterior serà el 26,50%, de manera que el 22,10% serà a càrrec de l'ocupador i el 4,40% serà a càrrec de l'empleat.

 • Contingències professionals

Sobre la base de cotització que corresponga s'aplicarà el tipus de cotització previst en la tarifa de primes aprovada per la disposició addicional quarta de la Llei 42/2006, de 28 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2007, en la redacció donada per la disposició final huitena de la Llei 48/2015, de 29 d'octubre, de Pressupostos Generals de l'Estat per al 2016, i les primes resultants seran a càrrec exclusiu de l'ocupador.D'acord amb el que establix la disposició transitòria única de la Llei 27/2011, d'1 d'agost, sobre actualització i modernització del sistema de la Seguretat Social, els efectes de la qual han sigut prorratejats per la disposició huitanta-setena de la Llei 48/2015, de 29 d'octubre, durant l'any 2017 serà aplicable una reducció del 20% en l'aportació empresarial a la cotització a la Seguretat Social per contingències comunes en este Sistema Especial.

Seran beneficiaris de la reducció esmentada els ocupadors que hagen contractat, davall qualsevol modalitat contractual, i donat d'alta al Règim General a un empleat de llar a partir de l'1 de gener de 2012, sempre que l'empleat no haguera figurat en alta en el Règim Especial d'Empleats de Llar a temps complet, per al mateix ocupador, dins del període comprés entre el 2 d'agost i el 31 de desembre de 2011.

Esta reducció de quotes s'ampliarà amb una bonificació fins que arribe al 45 per 100 per a famílies nombroses, en els termes de les reduccions i bonificacions que ja s'apliquen en este Règim Especial.

Els beneficis en la cotització consistents tant en reduccions en la cotització a la Seguretat Social a càrrec de l'ocupador com en bonificacions de quotes a càrrec d'este no seran aplicables en els supòsits en què els empleats de la llar que presten els seus servicis durant menys de 60 hores mensuals per ocupador assumisquen el compliment de les obligacions en matèria d'enquadrament, cotització i recaptació en eixe sistema especial, d'acord amb el que establix la disposició addicional vint-i-quatrena de la Llei General de la Seguretat Social.
Responsable

El responsable de l’ingrés de les quotes és l’ocupador, de conformitat amb la normativa establida en el Règim General de la Seguretat Social. El procediment d’ingrés de quotes s’efectuarà mitjançant domiciliació bancària o càrrec en compte.

A partir de l'1-4-2013 es podrà acordar amb l'empleat que este assumisca les obligacions en matèria d'enquadrament, cotització i recaptació, sempre que el nombre d'hores de treball mensuals siga inferior a 60, d'acord amb l'article 43.2 del Reial Decret 84/1996, de 26 de gener, pel qual s'aprova el Reglament General sobre Inscripció d'Empreses i Afiliació, Altes, Baixes i Variacions de dades de Treballadors a la Seguretat Social (BOE 27-2-96).

Termini

L'ingrés de les quotes de cada mes es farà durant el mes següent. 

Recàrrecs i interessos de demora

Transcorregut el termini reglamentari establit per al pagament de les quotes a la Seguretat Social sense ingrés d'estes i sense perjuí de les especialitats previstes per als ajornaments, es meritaran els recàrrecs següents:

 • Recàrrecs:

  Recàrrec del 20% del deute si s'abonen les quotes degudes després del venciment del termini reglamentari.
 • Interessos de demora:

  Els interessos de demora es reportaran a partir de l'endemà del venciment del termini reglamentari d'ingrés de les quotes, si bé seran exigibles una vegada transcorreguts quinze dies des de la notificació de la providència de constrenyiment o comunicació de l'inici del procediment de deducció, sense que s'haja abonat el deute.

  Així mateix, eixos interessos són exigibles si no s'abona l'import del deute en el termini fixat en les resolucions desestimatòries dels recursos presentats contra les reclamacions de deute o actes de liquidació, si l'execució de les resolucions se suspén en els tràmits del recurs contenciós administratiu imposat contra estes.

  Els interessos de demora exigibles són els que haja meritat el principal del deute des del venciment del termini reglamentari d'ingrés i els que haja meritat, a més, el recàrrec aplicable en el moment del pagament des de la data en què, segons l'apartat anterior, siguen exigibles.

  El tipus d'interés de demora és l'interés legal del diner vigent en cada moment del període de meritació incrementat en un 25 per cent, llevat que la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat n'establisca un de diferent. Per a l'any 2017, el 3,75 per cent.Informació sobre documents PDF:

Per a poder visualitzar correctament els arxius PDF és necessari que tinga instal lat el programa Acrobat Reader Adobe


Copyright © Seguridad Social 2018. Tots els drets reservats. Avis lega