MINISTERIO
DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL

Seguretat Social

Escut d'Espanya i logotip del Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social amb un enllaç amb la seua pàgina web. Enllaç en una nova finestra. Logotip de la Seguretat Social amb enllaç a la pàgina d'inici
Informació lingüística
Buscador avançat

Treballadors

Estàs en: Inici » Treballadors » Afiliació » Règims: Qui els integren? » Règim Especial de Treballadors de la Mar

Règim Especial de Treballadors de la Mar
DocumentDescàrrega del fitxerFormatDimensionsData
Nou marc legal per a la protecció social dels treballadors del mar Obrir el document:Nuevo marco legal para la protección social de los trabajadores del mar en Castellà. El document s'obrirà en una finestra nova. PDF 667 Kb 01/12/2015


VaixellTreballadors per compte d'altre.

Quedaran compreses en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors del Mar les següents persones treballadores per compte d'altres:

 1. Persones treballadores que exercisquen la seua activitat marítima i pesquera a bord de les embarcacions, vaixells o plataformes següents, i que figuren en el Rol d'estos com a tècnics o tripulants:

  1. De marina mercant.
  2. De pesca marítima en qualsevol de les seues modalitats.
  3. De trànsit interior de ports.
  4. Esportives i de recreació.
  5. Plataformes fixes o artefactes o instal·lacions susceptibles de fer operacions d'exploració o explotació de recursos marins, sobre el llit del mar, ancorats o recolzats en ell.

  No tindran la consideració de tals instal·lacions els oleoductes, els gasoductes, els cables submarins, els emissaris submarins i qualsevol altre tipus de canonades o instal·lacions de caràcter industrial o de sanejament.
 2. Persones treballadores que exercisquen la seua activitat a bord d'embarcacions o vaixells de marina mercant o pesca marítima, enrolades com a personal d'investigació, observadors de pesca i personal de seguretat.
 3. Persones treballadores dedicades a l'extracció de productes del mar.
 4. Persones treballadores dedicades a l'aqüicultura desenrotllada en la zona marítima i maritimoterrestre, inclosa l'aqüicultura en arena i en làmina d'aigua, com ara bancs cultivats, parcs de cultius, muscleres i gàbies.

  Queden expressament excloses les persones treballadores per compte d'altres que presten els seus servicis per a empreses dedicades a l'aqüicultura en la zona terrestre, com ara vivers, granges marines i centres d'investigació de cultius marins. Així mateix, queden excloses les persones treballadores dedicades a l'aqüicultura en aigua dolça.
 5. Bussejadors extractors de recursos marins.
 6. Bussejadors amb titulació professional en activitats industrials, inclosa l'activitat docent per a l'obtenció d'eixa titulació.

  Queden exclosos els bussejadors amb titulacions esportives i recreatives.
 7. Teixidors i teixidores de xarxes.
 8. Estibadors portuaris.

  A l'efecte del seu enquadrament en este Règim Especial només es considerarà com a estibadors portuaris, amb independència de la naturalesa especial o comuna de la seua relació laboral, els qui desenrotllen directament les activitats de càrrega, estiba, desestiba, descàrrega i transbordament de mercaderies, objecte de tràfic marítim, que permeten la seua transferència entre vaixells, o entre estos i terra o altres mitjans de transport, que integren el servici portuari de manipulació de mercaderies relacionades en l'article 130 del text refós de la Llei de Ports de l'Estat i de la Marina Mercant, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2011, de 5 de setembre, i independentment del caràcter estatal o autonòmic del port.

  En tot cas, estos estibadors portuaris hauran de desenrotllar les activitats assenyalades en el paràgraf anterior com a personal d'una empresa titular de la corresponent llicència del servici portuari de manipulació de mercaderies o d'autoprestació, així com de les entitats de posada a disposició de persones treballadores a eixes empreses.
 9. Pràctics de port.
 10. Persones treballadores que desenrotllen activitats de caràcter administratiu, tècnic i subaltern en empreses marítimes i pesqueres i d'estiba portuària, així com en les entitats de posada a disposició de persones treballadores a empreses titulars de llicències del servici portuari de manipulació de mercaderies, sempre que desenrotllen la seua activitat exclusivament en l'àmbit portuari, independentment del caràcter estatal o autonòmic del port.

  També estaran incloses les persones treballadores que desenrotllen estes activitats al servici de les confraries de pescadors i les seues federacions, de les cooperatives del mar i de les organitzacions sindicals del sector marítim i pesquer i associacions d'armadors.

  A l'efecte de l'enquadrament en este Règim Especial de les persones treballadores d'empreses d'estiba portuària, l'empresa haurà de ser titular de la corresponent llicència del servici portuari de manipulació de mercaderies o llicència d'autoprestació, independentment del caràcter estatal o autonòmic del port.

 11. Qualsevol altre col·lectiu de persones treballadores que desenrotlle una activitat marítima i pesquera i la inclusió del qual en este Règim siga determinada pel Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social.

Treballadors per compte propi.

 1. Quedaran compresos en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors del Mar, com a treballadors per compte propi o autònoms, els que facen de manera habitual, personal i directa, fora de l'àmbit de direcció i organització d'una altra persona i a títol lucratiu alguna de les activitats següents:
  1. Activitats marítimes i pesqueres a bord de les embarcacions o els vaixells que es relacionen a continuació, figurant les persones treballadores o els armadors en el Rol d'estos com a tècnics o tripulants:

   1. De marina mercant.
   2. De pesca marítima en qualsevol de les seues modalitats.
   3. De trànsit interior de ports
   4. Esportives i de recreació.

  2. Aqüicultura desenrotllada en zona marítima o maritimaterrestre.
  3. Els mariscadors, percebeiros, recollidors d'algues i anàlegs.
  4. Bussejadors extractors de recursos marins.
  5. Bussejadors amb titulació professional en activitats industrials, inclosa l'activitat docent per a l'obtenció d'eixa titulació.
   Queden exclosos els bussejadors amb titulacions esportives i recreatives.
  6. Teixidors i teixidores de xarxes.
  7. Pràctics de port.

 2. Tindran la consideració de familiars col·laboradors de la persona treballadora per compte propi, i per tant, estaran incloses com a persones treballadores per compte propi en el Règim Especial, el cònjuge i els parents per consanguinitat o afinitat fins al segon grau inclusivament, de qualsevol de les persones treballadores per compte propi a què es referix este article, que treballen amb elles en les seues explotacions de manera habitual, convisquen amb el cap de família i en depenguen econòmicament, excepte que es demostre la seua condició d'assalariats.

  No obstant tot el que s'ha dit anteriorment, per a ser considerat com a familiar col·laborador en els grups segon i tercer de cotització, serà requisit imprescindible que faça una activitat idèntica a la del titular de l'explotació.

Assimilats a persones treballadores per compte d'altres.

 1. S'assimilaran a persones treballadores per compte d'altres, amb exclusió de la protecció per desocupació i del Fons de Garantia Salarial, els consellers i administradors de societats mercantils capitalistes, sempre que no tinguen el control d'estes en els termes que establix l'apartat 1 de la disposició addicional vint-i-setena del text refós de la Llei General de la Seguretat Social, quan l'acompliment del seu càrrec comporte la realització de les funcions de direcció i gerència de la societat i siguen retribuïts per això o per la seua condició de persones treballadores per compte d'esta.
 2. Així mateix, s'assimilaran a persones treballadores per compte d'altres els pràctics de port que, per a la realització de la seua activitat de practicatge, es constituïsquen en empreses titulars de llicència del servici portuari de practicatge en un port, a excepció del dret a les prestacions per desocupació i Fons de Garantia Salarial, de les quals queden exclosos. Eixes entitats tindran la consideració d'empresaris a l'efecte d'este Règim Especial respecte dels pràctics de port inclosos en estes i de la resta del personal al seu servici


Els treballadors del mar que causen baixa en el Règim Especial del Mar i no queden inclosos en d'altres, poden subscriure amb l'Institut Social de la Marina el corresponent "Conveni Especial". Este cobrirà les contingències d'invalidesa permanent, mort i supervivència, per malaltia comuna i accident no laboral, jubilació, servicis socials i assistència sanitària, si és el cas. La sol·licitud es podrà formular en qualsevol moment i s'han de reunir els requisits i les condicions establides amb caràcter general per a la resta dels treballadors.

Els marins emigrants i els fills d'aquests que posseïsquen la nacionalitat espanyola, amb independència que amb anterioritat hagen estat o no afiliats a la Seguretat Social espanyola, i independentment del país en què treballen i que aquest país tinga o no subscrit amb Espanya acord o conveni en matèria de Seguretat Social, podran subscriure Conveni Especial en els termes establits en el Reial Decret 996/1986, de 25 d'abril.

Condicions i requisits generals: igual que en el Règim General.

Tramitació: Adreces provincials i locals de l'ISM.

Normativa bàsica.
Informació sobre documents PDF:

Per a poder visualitzar correctament els arxius PDF és necessari que tinga instal lat el programa Acrobat Reader Adobe


Copyright © Seguridad Social 2018. Tots els drets reservats. Avis lega