MINISTERIO
DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL

Seguretat Social

Escut d'Espanya i logotip del Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social amb un enllaç amb la seua pàgina web. Enllaç en una nova finestra. Logotip de la Seguretat Social amb enllaç a la pàgina d'inici
Informació lingüística
Buscador avançat

FAQ

Estàs en: Inici » FAQ » Subsidis i altres Prestacions » Maternitat » Prestació econòmica / Quantia

Prestació econòmica / Quantia
La prestació econòmica consistix en un subsidi equivalent al 100% d'una base reguladora que serà equivalent a la que estiga establida per a la prestació per incapacitat temporal derivada de contingències comunes, i es prendrà com a referència la data d'inici del període de descans.

No obstant això, durant el gaudi dels períodes de descans en règim de jornada a temps parcial, la base reguladora del subsidi es reduirà en proporció inversa a la reducció que haja experimentat la jornada laboral.

En el cas de treballadors contractats a temps parcial, la base reguladora diària del subsidi serà el resultat de dividir la suma de les bases de cotització acreditades a l'empresa durant els 12 mesos immediatament anteriors a la data d'inici de la suspensió laboral entre 365. Si l'antiguitat del treballador a l'empresa és menor, la base reguladora de la prestació serà el resultat de dividir la suma de les bases de cotització  acreditades entre el nombre de dies naturals a què corresponguen.

Quan el treballador es troba en pluriocupació, es computaran les bases de cotització de les diferents empreses, amb aplicació del límit màxim vigent a l'efecte de cotització.En cas de part múltiple i d'adopció o acolliment de més d'un menor, fets de manera simultània, es concedirà un subsidi especial per cada fill o menor acollit, a partir del segon, igual al que corresponga percebre pel primer, durant el període de 6 setmanes immediatament posteriors al part o, quan es tracte d'adopció o acolliment, a partir de la decisió administrativa o judicial d'acolliment o de la resolució judicial per la qual es constituïsca l'adopció.

S'abona el 100% de la base reguladora durant els períodes efectivament gaudits pels dos progenitors, per períodes vençuts. El subsidi especial s'abonarà en un sol pagament en acabar el període de 6 setmanes posteriors al part i, en els supòsits d'adopció o acolliment múltiples, en acabar les 6 setmanes immediatament posteriors a la decisió administrativa o judicial d'acolliment o a la resolució judicial per la qual es constituïx l'adopció.

Només un dels progenitors o acollidors podrà percebre el subsidi esmentat i, en cas de part, es determinarà per opció de la mare, i en cas d'adopció o acolliment, per acord dels interessats.Continuarà percebent la prestació de maternitat fins que s'extingisca esta situació, i després passarà a la situació legal de desocupació i a percebre, si reunix els requisits necessaris, la prestació corresponent.

En este cas, no es descomptarà del període de percepció de la prestació per desocupació de nivell contributiu el temps que haja romàs en situació de maternitat.Es suspendrà la prestació per desocupació i la cotització a la Seguretat Social i passarà a percebre la prestació per maternitat en la quantia que hi corresponga, que serà gestionada directament per la seua Entitat Gestora (INSS o ISM ).

Una vegada extingida la prestació de maternitat, es reprendrà la de prestació per desocupació per la durada que restava a percebre i la quantia que corresponia en el moment de la suspensió.Els processos d'incapacitat temporal iniciats abans del part, i sense que la interessada haja optat pel descans maternal, es mantindran en els seus propis termes fins al moment del part, i es deixarà sempre la possibilitat d'opció de la interessada per eixe descans. A partir de la data del part haurà de començar el gaudi del descans per maternitat. Si transcorregut este, l'anterior situació d'incapacitat temporal persistix, es reprendrà el còmput interromput, encara que s'haja extingit el contracte de treball.Copyright © Seguridad Social 2018. Tots els drets reservats. Avis lega