MINISTERIO
DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL

Seguretat Social

Escut d'Espanya i logotip del Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social amb un enllaç amb la seua pàgina web. Enllaç en una nova finestra. Logotip de la Seguretat Social amb enllaç a la pàgina d'inici
Informació lingüística
Buscador avançat

FAQ

Estàs en: Inici » FAQ » Subsidis i altres Prestacions » Maternitat » Naixement del dret / Duració del Període de Descans

Naixement del dret / Duració del Període de Descans
A partir de la data del part o la de l'inici del descans, si esta data és anterior  (la mare podrà avançar el descans fins en 10 setmanes a la data prevista per al part que conste en l'informe  de maternitat del Servici Públic de Salut).Com a norma general, s'inicia a partir de la resolució judicial per la qual es constituïx l'adopció o bé a partir de la decisió administrativa o judicial d'acolliment, provisional o definitiu, sense que en cap cas un mateix menor puga donar dret a diversos períodes de suspensió.

En els supòsits d'adopció internacional, quan siga necessari el desplaçament previ dels progenitors al país d'origen de l'adoptat, el període de suspensió es podrà iniciar fins a quatre setmanes abans de la resolució per la qual es constituïx l'adopció. Si transcorregut el període esmentat no ha recaigut la resolució judicial o administrativa corresponent, l'entitat gestora podrà suspendre cautelarment la percepció de la prestació fins al moment en què es produïsca.

No obstant això, en els casos en què s'haja reconegut el subsidi i no culmine l'adopció o l'acolliment internacional, els interessats no estaran obligats a tornar les prestacions percebudes fins al moment de la denegació o, si escau, fins al moment en què se n'haja suspés l'abonament.Amb caràcter general, el subsidi per maternitat tindrà una durada de 16 setmanes ininterrompudes que, en els casos de part múltiple, s'ampliarà en 2 setmanes per cada fill a partir del segon.

A la durada prevista s'acumularà, si escau, la durada addicional de 2 setmanes per discapacitat de cada fill, així com el període d'ampliació que corresponga, fins a un màxim de 13 setmanes, en casos d'hospitalització del nounat després del part. No obstant això, en supòsits de part múltiple, no serà procedent acumular els períodes d'hospitalització de cada un dels fills quan estos períodes hagen sigut simultanis.

En els casos de part prematur i en els casos en què, per qualsevol altra causa, el nounat haja de romandre hospitalitzat després del part per un període superior a 7 dies, el període de descans es podrà computar, a instàncies de la mare o, quan no se'n tinga, de l'altre progenitor, a partir de la data de l'alta hospitalària, i s'exclouran d'este còmput les 6 setmanes immediatament posteriors al part que són de descans obligatori per a la mare.

En el supòsit de defunció del fill, la durada de la prestació econòmica no es vorà reduïda, llevat que, una vegada finalitzades les 6 setmanes posteriors al part, la mare sol·licite reincorporar-se al seu lloc de treball. En este últim cas, quedarà sense efecte l'opció exercida per la mare en favor de l'altre progenitor.

Si els dos progenitors treballen i reunixen els requisits per a això, a opció de la mare, podran compartir, de manera simultània o successiva, el període de descans.
Amb caràcter general, el subsidi per maternitat tindrà una durada de 16 setmanes ininterrompudes que, en els casos d'acolliment o adopció múltiple, s'ampliarà en 2 setmanes per cada fill a partir del segon.

A la durada prevista s'acumularà, si escau, la durada addicional de 2 setmanes per discapacitat de cada fill.

En el cas de defunció dels fills adoptats o dels menors acollits, tampoc no es vorà reduïda la durada de la prestació econòmica, llevat que els adoptants o acollidors sol·liciten reincorporar-se al seu lloc de treball.

Si els dos progenitors treballen, el període de suspensió es distribuirà a opció dels interessats, els quals podran gaudir d'este període de manera simultània o successiva, sempre amb períodes ininterromputs i amb els límits assenyalats.En el supòsit de defunció del fill, la durada de la prestació econòmica no es vorà reduïda, llevat que, una vegada finalitzades les 6 setmanes posteriors al part, la mare sol·licite reincorporar-se al seu lloc de treball. En este últim cas, quedarà sense efecte l'opció exercida per la mare en favor de l'altre progenitor.

Serà aplicable el que disposa el paràgraf anterior encara que el fetus no reunisca les condicions establides en l'article 30 del Codi Civil per a adquirir la personalitat, sempre que haja romàs en el si durant almenys 180 dies.Copyright © Seguridad Social 2018. Tots els drets reservats. Avis lega