MINISTERIO
DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL

Seguretat Social

Escut d'Espanya i logotip del Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social amb un enllaç amb la seua pàgina web. Enllaç en una nova finestra. Logotip de la Seguretat Social amb enllaç a la pàgina d'inici
Informació lingüística
Buscador avançat

FAQ

Estàs en: Inici » FAQ » Subsidis i altres Prestacions » Maternitat » Beneficiaris / Requisits

Beneficiaris / Requisits
  • S'exigixen els requisits previstos amb caràcter general i que la mare figure donada d'alta en el Sistema de la Seguretat Social.

  • A més, la mare, en iniciar-se el període de descans, ha d'optar perquè l'altre progenitor gaudisca d'una part determinada i ininterrompuda del període de descans posterior al part, de manera simultània o successiva amb el seu, i que es podrà continuar gaudint, encara que en la data d'incorporació de la mare es trobe en situació d'incapacitat temporal. La mare podrà revocar l'opció esmentada mitjançant un escrit presentat davant la Direcció Provincial de l'INSS  si tenen lloc fets que en facen inviable l'aplicació, com ara absència, malaltia o accident del pare, abandó de família, separació o altres causes anàlogues.

  • La prestació es concedirà a cada un en la quantia que corresponga.


Quan la mare no treballa, i no està inclosa en un règim del sistema de la Seguretat Social , no pot traslladar a l'altre progenitor el dret a una part del descans per maternitat.

No obstant això, si es produïx la defunció de la mare, independentment del fet que treballara o no, l'altre progenitor tindrà dret a la prestació econòmica per maternitat durant tot el període de descans, sempre que reunisca els requisits exigits.Sí. Quan  la mare treballadora no reunix el període mínim de cotització requerit i se li reconeix el subsidi de naturalesa no contributiva, l'altre progenitor, a opció de la mare, podrà percebre el subsidi de naturalesa contributiva durant el període de descans que corresponga, i es descomptaran la durada i l'increment del subsidi de naturalesa no contributiva que, si escau, haja correspost a la mare, i sempre que acredite els  requisits exigits.

La mare haurà d'optar pel gaudi del permís a favor de l'altre progenitor a l'inici del descans.En cas de defunció de la mare, durant el part o posteriorment, l'altre progenitor podrà ser beneficiari de la prestació per tot el període de descans, o per la part que quedava per gaudir, computat des de la data del part, i sense que es descompte la part que la mare va percebre abans,  sempre que acredite els requisits exigits i encara que la mare no haja estat inclosa al sistema de la Seguretat Social.En este cas, com que es tracta d'un dret individual, no està condicionat el gaudi a l'opció per part de la mare. Per tant, seran beneficiaris del subsidi per maternitat, per adopció o acolliment, els treballadors, independentment del seu sexe, que gaudisquen dels descansos corresponents i sempre que acrediten els requisits establits.Seran  menors de 6 anys  o  menors d'edat que siguen majors de 6 anys quan es tracte de menors afectats per un grau de discapacitat igual o superior al 33% o que,  per les seues circumstàncies i experiències personals o pel fet de provindre de l'estranger, tinguen especials dificultats d'inserció social i familiar. Estes circumstàncies hauran de ser acreditades pels servicis socials competents de la respectiva comunitat autònoma.Els treballadors per compte d'altri que gaudisquen dels períodes de descans per maternitat, ho podran fer en règim de jornada completa o a temps parcial. El dret pot ser exercit per qualsevol dels progenitors, adoptants o acollidors i en qualsevol dels supòsits de gaudi simultani o successiu del període de descans.

Serà imprescindible l'acord previ entre l'empresari i el treballador. Este acord es podrà concertar tant a l'inici del descans corresponent com en un moment posterior i es podrà estendre a tot el període de descans o a una part. Una vegada acordat, només es podrà modificar el règim pactat mitjançant un acord nou entre l'empresari i el treballador afectat, per iniciativa del treballador esmentat i per causes relacionades amb la seua salut o la del menor.

Els treballadors per compte propi podran, així mateix, gaudir dels descansos per maternitat a temps parcial, a l'efecte dels quals, la percepció dels subsidis i la reducció de l'activitat només es podrà efectuar en el percentatge del 50%. Per al reconeixement d'esta modalitat els interessats hauran de comunicar a l'entitat gestora, en sol·licitar la prestació corresponent, el règim en què es portarà a efecte el període de descans.

No obstant això, en cas de part, la mare no podrà fer ús d'esta modalitat de permís durant les 6 setmanes immediates posteriors, ja que seran de descans obligatori.Copyright © Seguridad Social 2018. Tots els drets reservats. Avis lega