MINISTERIO
DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL

Seguretat Social

Escut d'Espanya i logotip del Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social amb un enllaç amb la seua pàgina web. Enllaç en una nova finestra. Logotip de la Seguretat Social amb enllaç a la pàgina d'inici
Informació lingüística
Buscador avançat

FAQ

Estàs en: Inici » FAQ » Pensionistes i Pensions Nacionals » Incapacitat permanent » Compatibilitats / Incompatibilitats

Compatibilitats / Incompatibilitats
Ambdues pensions són compatibles amb l'exercici de les activitats, siguen o no lucratives, compatibles amb l'estat de l'invàlid, sempre que no representen un canvi en la capacitat de treball del pensionista que puga donar lloc a revisió per part de l'entitat gestora. Si les activitats realitzades excedeixen les condicions establertes, seran incompatibles i es pot suspendre la pensió.

Si es realitzen treballs susceptibles d'inclusió en algun Règim de la Seguretat Social, hi ha obligació d'alta i cotització, i ha de comunicar a l'Institut Nacional de la Seguretat Social l'inici de qualsevol treball per compte d'altre o propi, llevat del cas que derive de malaltia professional, en què serà necessària l'autorització prèvia.La percepció d'una pensió d'incapacitat permanent total és incompatible amb l'exercici d'un lloc de la mateixa categoria o grup professional, sent compatible amb un altre tipus d'activitat laboral en la mateixa empresa o en una altra distinta.

Ara bé, la percepció de l'increment del 20% de la base reguladora de la incapacitat permanent total és incompatible amb la realització de treballs per compte d'altri o propi, així com amb les prestacions de Seguretat Social que puguen derivar-se d'estos treballs, com són el subsidi d'incapacitat temporal o de maternitat que persisteix més enllà de la relació laboral o l'activitat professional, o les prestacions de desocupació que pogueren correspondre.

La realització de qualsevol treball pel pensionista ha de ser comunicada a l'Institut Nacional de la Seguretat Social, excepte en el cas que derive de malaltia professional, que serà necessària l'autorització prèvia.En els supòsits en què estant incapacitat, el perceptor d'una incapacitat permanent total perda o se li suspenga un treball compatible amb la seua situació de pensionista, tindrà dret a percebre la prestació o subsidi per desocupació que li corresponga, a més de la pensió. • És incompatible amb la pensió de jubilació del mateix règim, havent d'optar per una d'elles.

 • La pensió d'incapacitat permanent pot ser compatible amb una pensió de jubilació d'un altre règim distint, excepte que, per a acreditar el dret, o per al perfeccionament d'este s'haja d'acudir al règim que reconega la jubilació (situació d'alta o assimilada, acreditació de la carència, import de la base reguladora), i en este cas, cal  optar per una d'estes.

  No obstant això, si les cotitzacions del règim pel qual es reconeix la jubilació van servir únicament per a quantificar l'import de la incapacitat permanent, podent prescindir d'elles per a generar el dret, és possible el reconeixement de dues pensions compatibles entre si i calcular cada una d'elles amb les cotitzacions de cada un dels règims. Per a això, seria necessari recalcular la pensió d'incapacitat, sense tenir en compte les cotitzacions del règim que reconeix la jubilació. 

 • En el cas que es tractara d'una pensió d'incapacitat derivada d'AT  concedida a l'empara de l'antic Reglament d'Accidents de Treball de 22-06-1956, seria compatible amb qualsevol altra pensió.


 • És incompatible amb les prestacions econòmiques establides per a la incapacitat permanent, llevat que les lesions, mutilacions o deformitats siguen totalment independents de les preses en consideració per a declarar la incapacitat permanent i el seu grau.

 • És compatible amb el treball en la mateixa empresa.


  Amb independència de la compatibilitat o incompatibilitat que, si és el cas, puga produir l'exercici d'una activitat, només es requereix, en principi, la comunicació de l'activitat laboral a l'entitat gestora competent.

  No obstant això, els pensionistes d'incapacitat permanent derivada de malaltia professional, només podran realitzar treballs per compte d'altri si han obtingut, prèviament, l'autorització de l'INSS.  Copyright © Seguridad Social 2018. Tots els drets reservats. Avis lega