MINISTERIO
DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL

Seguretat Social

Escut d'Espanya i logotip del Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social amb un enllaç amb la seua pàgina web. Enllaç en una nova finestra. Logotip de la Seguretat Social amb enllaç a la pàgina d'inici
Informació lingüística
Buscador avançat

Pensionistes

Estàs en: Inici » Pensionistes » Revaloració » Revaloració de pensions

Revaloració de pensions


D'acord amb les previsions que conté la Llei 3/2017, de 27 de juny, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2017, s'establix una revaloració de les pensions del sistema de la Seguretat Social per a l'exercici 2017 del 0,25%, inclòs el límit màxim de percepció de pensions públiques.

Igualment, es fixa una revaloració del 0,25% de les quanties mínimes de les pensions del sistema de la Seguretat Social en la modalitat contributiva, de les pensions no contributives d'este sistema, així com de les pensions no concurrents de l'extingit SOVI.

Així mateix, s'actualitzen les quanties de les assignacions a favor de fills amb discapacitat amb 18 anys o més

Import de la revaloració:

 1. Les pensions d'incapacitat permanent, jubilació, viudetat, orfandat i a favor de familiars del sistema de la Seguretat Social en la seua modalitat contributiva, obtingudes abans de l'1 de gener del 2017 i no concurrents amb d'altres, es revaloraran al 0,25%.
 2. L'import de la pensió, una vegada revalorada, estarà limitat a la quantitat de 2.573,70 euros, i esta quantitat s'entén referida a l'import d'una mensualitat ordinària, sense perjuí de les pagues extraordinàries que puguen correspondre. Este límit mensual serà objecte d'adequació en els supòsits en què el pensionista tinga dret o no a percebre 14 pagues a l'any, compreses en qualsevol cas, les pagues extraordinàries, a l'efecte que la quantia no supere o puga arribar, respectivament, a 36.031,80 euros en còmput anual.
 3. Les pensions que ultrapassen els 2.573,70 euros mensuals no es revaloraran, tret del que assenyala l'apartat 2.
 4. La revaloració de les pensions de gran invalidesa s'efectuarà aplicant les regles previstes en l'apartat 1 de manera separada a la pensió i al complement. A l'efecte del límit màxim assenyalat en l'apartat 2, es computarà únicament la pensió sense complement.

En els supòsits de revaloració de pensions concurrents del sistema de la Seguretat Social o amb altres pensions públiques, cal tindre en compte el que disposa l'article únic del Reial Decret 746/2016, de 30 de desembre.

Aplicació de la revaloració:

La revaloració s'aplicarà a l'import mensual que tenia la pensió de què es tracta el dissabte, 31 de desembre del 2016, exclosos els conceptes que s'enumeren a continuació:

 1. Els complements reconeguts per a arribar als mínims establits amb anterioritat.
 2. El recàrrec de prestacions econòmiques per falta de mesures de seguretat i higiene en el treball.
 3. Les percepcions de rendes temporals per càrregues familiars i la indemnització suplementària per a la provisió i renovació d'aparells de pròtesi i ortopèdia, en el supòsit de pensions de l'extingida assegurança d'accidents laborals i malalties professionals.

Pensions del SOVI:

 1. La revaloració de les pensions de l'extingit SOVI no concurrents amb altres pensions públiques, independentment de la data del fet causant, consistirà en la diferència entre l'import de la pensió el 31 de desembre de 2016 i la quantia de 5.713,40 euros, en còmput anual.

  A l'efecte del que preveu el paràgraf anterior, no es consideraran pensions concurrents les prestacions econòmiques reconegudes a l'empara de la Llei 3/2005, de 18 de març, per la qual es reconeix una prestació econòmica als ciutadans d'origen espanyol desplaçats a l'estranger, durant la minoria d'edat, com a conseqüència de la Guerra Civil i que van desenrotllar la major part de la seua vida fora del territori nacional, ni les pensions percebudes pels mutilats útils o incapacitats de primer grau a causa de la passada guerra civil espanyola, independentment de la legislació aplicable, ni les pensions extraordinàries derivades d'actes de terrorisme, ni el subsidi d'ajuda per tercera persona a què es referix la disposició transitòria única del text refós de la Llei General de drets de les persones amb discapacitat i de la seua inclusió social.

  Quan, per al reconeixement d'una pensió de l'extingit SOVI, s'hagen totalitzat períodes d'assegurança o de residència complits en altres països vinculats a Espanya per norma internacional de Seguretat Social que preveja esta totalització, l'import de la pensió prorratejada a càrrec d'Espanya no podrà ser inferior a 2.856,70 euros en còmput anual.

  Esta mateixa garantia s'aplicarà en relació amb els titulars d'altres pensions diferents de les de l'extingida Assegurança Obligatòria de Vellesa i Invalidesa que opten per alguna d'estes pensions, sempre que en la data del fet causant de la pensió que es percep es compliren tots els requisits exigits per eixa assegurança.
 2. La revaloració establida en l'apartat anterior no té caràcter consolidable.

En els supòsits de revaloració de les pensions de l'extingit SOVI concurrents amb altres pensions, es tindrà en compte el que disposa l'article únic del R.D. 746/2016, de 30 de desembre.

                              Copyright © Seguridad Social 2018. Tots els drets reservats. Avis lega