MINISTERIO
DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL

Seguretat Social

Escut d'Espanya i logotip del Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social amb un enllaç amb la seua pàgina web. Enllaç en una nova finestra. Logotip de la Seguretat Social amb enllaç a la pàgina d'inici
Informació lingüística
Buscador avançat

Glossari

Estàs en: Inici » Glossari


 • Malaltia comuna
  Alteració de la salut que no tinga la condició d'accident no laboral, accident laboral o malaltia professional.
 • Malaltia professional (MP)
  La que es contrau com a conseqüència del treball realitzat per compte d'altri en les activitats especificades com a causants de malaltia en el quadre de Malalties Professionals aprovat pel Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social, i que s'ha originat per l'acció d'elements o substàncies detallades en el quadre per a cada malaltia professional. En el treball per compte propi dels Règims Especials d' Autònoms i de treballadors del Mar, es considerarà que una malaltia professional és la que es contrau com a conseqüència directa i immediata del treball que es realitza i que determina la inclusió al règim especial. La malaltia professional, en moltes ocasions, està provocada per l'acció d'un agent nociu determinat, que actua al lloc laboral on el treballador desenvolupa la seua activitat i que està sotmesa a un llarg període d'incubació, de manera que la manifestació i els efectes incapacitants poden tindre lloc molt de temps després d'haver-se contret, podent també haver cessat en l'activitat que la va generar.
 • Maternitat
  (Vegeu ”Descans per maternitat”)
 • Millores voluntàries
  Augment voluntari de les cotitzacions o de les prestacions socials segons la forma i les condicions que autoritzen les normes reglamentàries del Règim General i dels règims especials de la Seguretat Social.
 • Mineria del Carbó
  Activitat d'explotacions mineres de carbó regulada, en certs aspectes específics, pel Règim Especial de la Seguretat Social per a la Mineria del Carbó.
 • Modalitat contributiva i no contributiva

  S'apliquen generalment aquestes termes als tipus de prestacions segons es calcule o no el seu import sobre les cotitzacions efectuades al Sistema de la Seguretat Social. La modalitat contributiva té un caràcter eminentement professional, destinada a la protecció dels treballadors cotitzants, mentres que la modalitat no contributiva es dirigeix a la protecció dels qui, després d'acreditar una situació de carència o insuficiència de recursos, no han cotitzat mai al Sistema de la Seguretat Social, o no han cotitzat prou com per a accedir a prestacions de nivell contributiu. La quantia de les pensions i assignacions de la modalitat no contributiva es fixen anualment a la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat.

  La protecció dispensada pel Sistema de la Seguretat Social té dos nivells, el contributiu o professional i el no contributiu o assistencial, per a donar compliment al principi d'universalitat que consagra l'art. 41 de la CE de 1978.

 • Mort i supervivència
  Els treballadors en situació d'alta i, en certs casos de no alta, els subsidiaris i els pensionistes poden tindre dret, després de la seua mort, a les següents prestacions a favor dels familiars que tenien al seu càrrec:  a) un auxili per defunció; b) una pensió vitalícia de viudetat; c) una prestació temporal de viudetat; d) pensions d'orfandat; e) indemnització especial a un tant alçat si la defunció ha tingut lloc per accident de treball o malaltia professional; f) una pensió vitalícia o, en el seu cas, subsidi temporal a favor de familiars.  
 • Mutualitats de previsió social

  Són entitats asseguradores que exercixen una modalitat asseguradora de caràcter voluntari complementària al sistema de la Seguretat Social obligatòria, mitjançant aportacions de prima fixa o variable dels mutualistes, persones físiques o jurídiques, o d'altres entitats o persones protectores. Algunes poden ser optatives al RETA, com la Mutualitat de Previsió de l'Advocacia.

  Respecte a l'àmbit d'actuació, en la previsió de riscos sobre les persones, les contingències que es poden cobrir són les de mort, viudetat, orfandat i jubilació, garantint prestacions econòmiques en forma de capital o renda. Així doncs, es podran atorgar prestacions per matrimoni, per maternitat, per fills i per defunció. I es podran efectuar operacions d'assegurança d'accidents i invalidesa per al treball, malaltia, defensa jurídica i assitència, així com oferir ajudes familiars per a subvenir a necessitats motivades per fets o actes jurídics que impedixen temporalment exercir la professió.

 • Mútues col·laboradores amb la Seguretat Social

  Són associacions privades d'empresaris constituïdes mitjançant autorització del Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social i inscripció al Registre especial dependent d'este ministeri que tenen per finalitat col·laborar en la gestió de la Seguretat Social davall la direcció i tutela del ministeri esmentat, sense ànim de lucre i assumint els seus associats responsabilitat mancomunada en els supòsits i amb l'abast establits en la llei que les regula.

  Les Mútues Col·laboradores amb la Seguretat Social, una vegada constituïdes, adquirixen personalitat jurídica i capacitat d'obrar per al compliment de les seues finalitats. L'àmbit d'actuació d'estes mútues s'estén a tot el territori de l'Estat.

  La col·laboració en la gestió de la Seguretat Social comprendrà les activitats següents: la gestió de prestacions econòmiques i d'assistència sanitària compreses en la protecció de les contingències d'accidents laborals i malalties professionals, així com les activitats de prevenció d'estes contingències; la gestió de la prestació econòmica d'incapacitat temporal derivada de contingències comunes i de les prestacions de risc durant l'embaràs i risc durant la lactància; gestió de les prestacions econòmiques per cessació en l'activitat dels treballadors autònoms; gestió de la prestació per cura de menors afectats per càncer o una altra malaltia greu, així com les altres activitats de la Seguretat Social que els siguen atribuïdes legalment.

Copyright © Seguridad Social 2018. Tots els drets reservats. Avis lega