MINISTERIO
DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL

Seguretat Social

Escut d'Espanya i logotip del Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social amb un enllaç amb la seua pàgina web. Enllaç en una nova finestra. Logotip de la Seguretat Social amb enllaç a la pàgina d'inici
Informació lingüística
Buscador avançat

Glossari

Estàs en: Inici » Glossari


 • Jubilació
  Pensió vitalícia reconeguda al treballador que, quan haja arribat a l'edat legal, cessa (o ja havia cessat) en el treball havent complit els requisits exigits.  Hi ha diferents classes o tipus de jubilació.
 • Jubilació anticipada
  Té este caràcter la que es concedix en certs casos abans de complir l'edat legal que en cada cas siga aplicable, amb o sense aplicació de percentatges de reducció de la seua quantia. Així,  l'edat  de jubilació  es pot rebaixar o anticipar en els grups o activitats professionals, les faenes dels quals siguen de naturalesa excepcionalment penosa, perillosa, tòxica i insalubre, i així ho reconega la normativa aplicable. L'edat mínima també es pot reduir en el cas de persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 65%. Així mateix, poden optar a la pensió de jubilació, en virtut de les normes de dret transitori, a partir dels 60 anys, amb aplicació de coeficients reductors, els treballadors que l'1-1-67 (o en una data equivalent) o abans tenien la condició mutualista. Finalment, es pot reconéixer la pensió, amb aplicació de coeficients reductors, als treballadors per compte d'altri que anticipen la seua jubilació un màxim de quatre anys respecte de l'edat que en cada cas siga aplicable, sempre que acrediten, com a mínim, 33 anys de cotització, haver estat inscrits 6 mesos com a demandants de faena i haver cessat en el treball per causa no imputable a ells. També es podrà anticipar voluntàriament fins a un màxim de dos anys, amb aplicació de coeficients, en el cas de treballadors majors de 63 anys que acrediten un mínim de 35 anys de cotització efectiva.
 • Jubilació gradual i flexible
  Pensió de jubilació que, una vegada causada, es compatibilitza amb un treball a temps parcial, amb la conseqüent minoració de l'altre en proporció inversa a la reducció aplicable al a jornada de treball del pensionista.
 • Jubilació parcial
  La iniciada després del compliment de l'edat exigida segons els períodes cotitzats en el moment del fet causant, o després dels 60 anys, si es tracta de treballadors mutualistes abans de l'1 de gener del 1967, simultània amb un contracte de treball a temps parcial i vinculada amb un contracte de relleu concertat amb un treballador en situació de desocupació o que tinga concertat amb l'empresa un contracte de durada determinada. A més, s'exigixen 6 anys d'antiguitat en l'empresa, un mínim de 33 anys de cotització i que la reducció de la jornada de treball estiga entre el 25% i el 75%. El contracte de relleu no és necessari quan el jubilat haja complit l'edat que en cada cas siga aplicable, i en este cas la reducció és d'entre un 25% i un 50% de la jornada de treball.
 • Jubilació per a persones que superen l'edat ordinària
  Quan s'accedisca a la pensió després de l'edat que en cada cas siga aplicable, el treballador podrà percebre un percentatge addicional del 2% de la quantia resultant per cada any complet cotitzat entre la data en què va complir l'edat esmentada i la del fet causant si reunix fins a 25 anys de cotització. Eixe percentatge s'elevarà al 2,75% quan l'interessat haja acreditat entre 25 i 37 anys i al 4% a partir de 37 anys de cotització.
 • Jurisdicció social
  Orde jurisdiccional a qui la Llei Orgànica del Poder Judicial atribuïx les competències per conéixer les pretensions suscitades i que té com a fonament material les normes del Dret del Treball i de la Seguretat Social.
 • Jutjat social
  Òrgan jurisdiccional per a conéixer en primera i única instància les matèries atribuïdes a la jurisdicció social que no estiguen assignades a òrgans superiors (que són les que s'atribuïxen en primera instància als Tribunals Superiors de Justícia i a l'Audència Nacional). En els Jutjats del Social es tractarà tant la instància com la seua execució.

Copyright © Seguridad Social 2018. Tots els drets reservats. Avis lega