MINISTERIO
DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL

Seguretat Social

Escut d'Espanya i logotip del Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social amb un enllaç amb la seua pàgina web. Enllaç en una nova finestra. Logotip de la Seguretat Social amb enllaç a la pàgina d'inici
Informació lingüística
Buscador avançat

Glossari

Estàs en: Inici » Glossari


 • Deformitats
  (Vegeu "Indemnitzacions per lesions")
 • Defunció (Subsidi per)
  (Vegeu “Auxili per defunció”)
 • Demanda judicial
  Escrit pel qual es sol·licita la tutela judicial, amb la formulació d'una petició concreta davant d'un òrgan jurisdiccional, i el posterior inici del procediment corresponent.
 • Demora en la qualificació de la incapacitat permanent
  Retardament de la qualificació de la incapacitat permanent en cas que la situació clínica del treballador ho fera aconsellable, quan continue la necessitat de tractament mèdic per l'expectativa de recuperació o per la millora de l'estat del treballador, amb vistes a la seua incorporació laboral. Eixa demora no podrà superar els 24 mesos següents a la data en què s'inicie la incapacitat temporal.
 • Dependència
  Estat on es troben les persones que, per raons lligades a la falta o a la pèrdua d'autonomia física, psíquica o intel·lectual, tenen necessitat d'assistència i/o ajudes importants amb la finalitat de realitzar els actes corrents de la vida diària (Consell d'Europa). En general, situació de necessitat assistencial per part d'una altra persona, per als actes essencials de la vida i comunicació amb els altres.
 • Desapareguts
  Els treballadors que hagen desaparegut en ocasió d'un accident, siga o no laboral  en circumstàncies que facen presumible la seua mort, i sense que s'hagen tingut notícies durant els 90 dies naturals posteriors al de l'accident, podran causar pensions de mort i supervivència, llevat de l'auxili per  defunció, amb efectes retroactius a la data de l'accident.
 • Descans per maternitat

  Permís laboral (compte d'altri) o d'inactivitat en el treball (compte propi) que dóna lloc a la situació protegida per causa de part o guarda amb finalitats d'adopció i acolliment, sempre que en este últim cas la durada no siga inferior a un any, de durada taxada per la llei, que atribuïx el dret a una prestació equivalent al 100% de la base reguladora o a un subsidi de caràcter no contributiu equivalent al 100% de l'IPREM, llevat que la base reguladora siga inferior, en eixe cas es prendrà esta. El pare pot gaudir, simultàniament o successivament, d'aquest descans, en les condicions que s'establixen reglamentàriament.

 • Descans per paternitat
  Permís laboral (compte d'altri) o d'inactivitat en el treball (compte propi) que dóna lloc a la situació protegida per causa de part o guarda amb finalitats d'adopció i acolliment, sempre que en este últim cas la durada no siga inferior a un any, de durada taxada per la llei, que atribuïx el dret a un subsidi equivalent al 100% de la base reguladora.
 • Desocupació
  Situació protegida d'aquelles persones que, tot i que poden i volen treballar, perden la seua ocupació, o veuen reduïda la seua jornada de treball, i que atribuïx un possible dret a prestacions econòmiques, ja siga com a prestació o com a subsidi.
 • Determinació de contingència
  Qualificació de la causa de la incapacitat o la mort que dona lloc a una prestació, en ordre al seu reconeixement, amb les conseqüències que deriven de la mateixa sobre l'abast, contingut i règim de gestió de la protecció dispensada. Aquesta competència correspon a l'Entitat Gestora, qualsevol que siga l'entitat que cobrix la contingència.
 • Devolució d'ingressos indeguts
  El subjecte responsable del pagament de qualsevol dels recursos que són objecte de gestió recaptatòria per la Tresoreria General de la Seguretat Social, siga quin siga el moment en què s'haja efectuat l'ingrés i la causa que l'haja originat, tindrà dret a la devolució total o parcial de l'import dels ingressos que haja fet per error, llevat que en el moment de la seua realització siga deutor a la Seguretat Social o tinga concedit un ajornament o una moratòria; en este cas, l'import de l'ingrés erroni s'aplicarà al deute pendent d'ingrés o d'amortització, excepte en el cas de deute exigible garantit mitjançant l'aval genèric. Les devolucions d'ingressos indeguts han d'incloure l'interés de demora previst, fins a la proposta de pagament. No serà procedent la devolució de quotes o altres recursos ingressats maliciosament. Si els ingressos es consideren indeguts mitjançant resolució judicial ferma seran objecte de devolució en els termes fixats en la resolució judicial esmentada.
 • Dies hàbils
  En els procediments administratius, quan els terminis s'assenyalen per dies, s'entén que estos són hàbils, excloent del còmput els diumenges i els festius declarats. En els processos judicials són, a més, inhàbils tots els dies del mes d'agost, excepte per a actuacions judicials que es declaren urgents per les lleis processals.
 • Dies quota
  Dies que corresponen a dues gratificacions extraordinàries obligatòries, que es computen com cotitzats per completar el període mínim de cotització exigit per accedir al dret a diferents prestacions, excepte de la jubilació.
 • Direcció General d'Ordenació de la Seguretat Social (DGOSS)
  La Direcció General d'Ordenació de la Seguretat Social (DGOSS) és un òrgan directiu dependent de la Secretaria d'Estat de la Seguretat Social al qual correspon, entre d'altres, el desenrotllament de les funcions d'ordenació jurídica i economicofinanceres de la Seguretat Social, la planificació i realització d'estudis economicofinancers i demogràfics, l'elaboració de l'avantprojecte de pressupostos de la Seguretat Social, el seguiment econòmic i pressupostari de les Entitats Gestores i els Servicis Comuns i el coneixement i l'avaluació de la gestió i situació economicofinancera de les Mútues Col·laboradores amb la Seguretat Social.
 • Directiva comunitària
  Acte motivat, emanat del Parlament europeu i el Consell conjuntament, del Consell o de la Comissió, que obliga l'Estat membre destinatari quant al resultat que cal aconseguir i deixa a les autoritats nacionals l'elecció de la forma i dels mitjans.
 • Discapacitat
  Qualsevol alteració en la condició de la salut d'un individu que pot generar dolor, sofriment o interferència amb les activitats diàries. La discapacitat no només suposa un minvament de les condicions físiques de la persona, sinó que els factors ambientals externs influeixen i condicionen la qualitat de vida en existir una relació directa entre l'individu i el seu entorn.
 • Discriminació indirecta
  A efectes del principi d'igualtat de tracte, existirà discriminació indirecta quan una disposició, criteri o pràctica aparentment neutral perjudique una proporció considerablement més important de persones d'un sexe, especialment amb relació a la situació matrimonial o familiar, llevat que l'objectiu perseguit mitjançant l'aplicació d'esta disposició, criteri o pràctica estiga objectivament justificat i que els medis per aconseguir-lo siguen apropiats i necessaris.
 • Divorci
  Extinció del matrimoni que, a l'efecte de la Seguretat Social, no extingix el dret a pensió de viudetat en els supòsits en què el cònjuge supervivent siga creditor de pensió compensatòria i esta quede extingida en morir el causant. Si, havent existit divorci, es produïx concurrència de beneficiaris amb dret, és procedent el prorrateig de la prestació de viudetat en funció del temps de convivència i es garantix, en tot cas, el 40% a favor del cònjuge o parella de fet supervivent.
 • Document d'afiliació
  El fet que la Tresoreria General de la Seguretat Social facilita a cada subjecte protegit en el moment dela seua afiliació al Sistema de la Seguretat Social i que acredita la condició d'afiliat. Té eficàcia en totes les Entitats Gestores i caràcter permanent. A més de les dades personals de l'afiliat, conté el número del seu Document Nacional d'Identitat i el Número d'Afiliació que la Tresoreria General de la Seguretat Social li assigna amb caràcter vitalici i únic per al Sistema de la Seguretat Social en tot el territori nacional.
 • Documents de cotització
  Impresos editats per la Tresoreria General de la Seguretat Social que serveixen per a la determinació i ingrés del deute per quotes de la Seguretat Social, i que han de complimentar-se de conformitat amb les instruccions establertes sobre este tema.
 • Drogodependents
  Les persones que han conclòs un tractament de deshabituació de la seua drogodependència i no tenen dret a la prestació per desocupació poden ser beneficiàries del subsidi per desocupació en els casos que determina la Llei General de Seguretat Social.

Copyright © Seguridad Social 2018. Tots els drets reservats. Avis lega