MINISTERIO
DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL

Seguretat Social

Escut d'Espanya i logotip del Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social amb un enllaç amb la seua pàgina web. Enllaç en una nova finestra. Logotip de la Seguretat Social amb enllaç a la pàgina d'inici
Informació lingüística
Buscador avançat

Glossari

Estàs en: Inici » Glossari


 • Baixa a la Seguretat Social
  Comunicació obligatòria que ha de fer l'empresari quan un treballador cessa a l'empresa o el treballador per compte propi quan aquest treballador cessa la seua activitat professional.
 • Baixa mèdica

  Declaració mèdica, mitjançant el part mèdic de baixa, expedit pel facultatiu del Servici Públic de Salut o de la Mútua col·laboradora amb la Seguretat Social, que determina la baixa en la faena i, si escau, el dret a la prestació econòmica per incapacitat temporal. És l'acte que origina la iniciació d'actuacions conduents a la declaració o denegació del dret al subsidi.

 • Barem d'indemnitzacions
  Quadre que arreplega tant les lesions, mutilacions i deformitats de caràcter definitiu, causades per accident laboral o malaltia professional que, sense arribar a constituir una incapacitat permanent, comporten una disminució o alteració de la integritat física del treballador, com les indemnitzacions a un tant alçat que corresponen a cadascuna d'elles.
 • Barem per a determinar el grau de discapacitat o malaltia crònica
  Quadre de valoracions de factors físics, psíquics o sensorials per a determinar els graus de  discapacitat o malaltia crònica, a efectes de la pensió d'invalidesa (modalitat no contributiva), de l'assignació econòmica per fill o menor a càrrec i d'altres mesures de protecció.
 • Base de cotització
  Són les quantitats sobre les que s'apliquen els tipus de cotització per a l'obtenció de les quotes de la Seguretat Social, que els subjectes responsables ingressen en el Sistema i que constituixen el seu principal recurs econòmic.
 • Base reguladora
  És un dels factors que intervenen en el càlcul de les prestacions econòmiques de la Seguretat Social i consistix a fixar un import o obtindre un resultat a través d'una fórmula de càlcul, -determinada en funció de les bases amb què s'hagen efectuat les cotitzacions durant els períodes que s'indiquen per a cada prestació,- a la qual s'apliquen els percentatges assenyalats per a cadascuna de les prestacions econòmiques, i d'esta manera s'obté l'import final que ha de percebre el beneficiari.
 • Bases mínimes i màxima de cotització
  Imports mínim i màxim entre els quals han d'estar, en qualsevol cas, les bases de cotització per a Contingències Comunes, en funció del grup de cotització al qual corresponga la categoria professional del treballador.
 • Beneficiaris de prestacions
  treballadors, familiars de treballadors, o altres persones determinades per la Llei o a les normes reglamentàries, a qui correspon una prestació de la Seguretat Social.
 • Beneficis per tindre cura de fills o menors
  Este benefici, recollit en la disposició addicional seixantena de la Llei General de la Seguretat Social, consistix en el fet que, amb caràcter general, excepte per al compliment del període mínim de cotització exigit, es computarà com a cotitzat el període d'interrupció de la cotització derivat de l'extinció de la relació laboral o de la finalització del cobrament de prestacions per desocupació produïdes entre els nou mesos anteriors al naixement o els tres mesos anteriors a l'adopció o a l'acolliment permanent i la finalització del sisé any posterior a la situació esmentada. La durada d'este còmput serà de 112 dies per cada fill o menor adoptat o acollit. El període esmentat s'incrementarà anualment fins que arribe a 270 dies per fill l'any 2019. Només es reconeixerà un dels progenitors
 • Bestreta de prestacions

  Les Entitats gestores, les Mútues col·laboradores amb la Seguretat Social o els Servicis comuns procediran, d'acord amb les seues respectives competències, al pagament de les prestacions als beneficiaris en els casos d'incompliment en matèria d'afiliació, altes, baixes i cotització determinats reglamentàriament, amb la consegüent subrogació en els drets i les accions d'eixos beneficiaris; este pagament serà procedent, encara que es tracte d'empreses desaparegudes o d'aquelles que per la seua especial naturalesa no puguen ser objecte de procediment de constrenyiment. Igualment, les Entitats, Mútues i Servicis mencionats assumixen el pagament de les prestacions, en la mesura que s'atenue l'abast de la responsabilitat dels empresaris amb relació a tal pagament.

  L'avançament de les prestacions en cap cas no podrà ultrapassar la quantitat equivalent a dos vegades i mitja l'import de l'indicador públic de renda d'efectes múltiples vigent en el moment del fet causant o de l'import del capital-cost necessari per al pagament anticipat, amb el límit indicat per les Entitats gestores, les Mútues o els Servicis.

 • Bona fe
  Principi general del dret que ha de regir l'actuació de l'Administració Pública i les relacions laborals d'empresaris i treballadors. En general, els drets han d'exercitar-se d'acord amb les exigències de la bona fe.
 • Bonificacions d'edat
  L'edat de jubilació es rebaixa en un període equivalent al què resulte d'aplicar al període de temps efectivament treballar en determinades categories i especialitats professionals (per la seua perillositat, toxicitat, insalubritat, discapacitat, Ietc.), uns coeficients conforme a escales establides. (per exemple, 10 anys de picador de mineria del carbó permetrien rebaixar 5 anys, -coeficient de 0,50-, l'edat de 65 per poder jubilar-se i, per tant, el treballador causaria la pensió als 60 anys reals o 65 ficticis). A més, el període de temps en què resulte rebaixada l'edat de jubilació del treballador, es computa com a cotitzat a efectes de determinar el percentatge aplicable a la base reguladora de la pensió.
 • Bonificacions i reduccions en les quotes
  Són deduccions en les aportacions per cotitzacions socials que resulten de l'aplicació de determinats percentatges, per a la correcció a la baixa (minoracions) tant de bases com de tipus o de quotes. Es diferencien en:
  Reduccions: són mesures que pretenen la universalització efectiva, la unificació progressiva, o establir incentius que afavorisquen la sostenibilitat i les finalitats del Sistema de Seguretat Social. Quant al finançament, les reduccions suposen un ingrés menor per al Sistema de Seguretat Social, sense que hi haja cap aplicació pressupostària que les reculla o les compense.
  Bonificacions: són mesures de foment de l'ocupació que pretenen incentivar o fomentar l'activitat econòmica i l'ocupació amb caràcter general o en sectors determinats, o la contractació de determinats col·lectius (p. ex. discapacitats) amb independència de les funcions i finalitats de la Seguretat Social. Respecte al finançament, les bonificacions de quotes tenen la seua contrapartida en una partida corresponent en el Pressupost de Gastos del Servici Públic d'Ocupació Estatal o en altres partides dels Pressupostos Generals de l'Estat

Copyright © Seguridad Social 2018. Tots els drets reservats. Avis lega