MINISTERIO
DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL

Seguretat Social

Escut d'Espanya i logotip del Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social amb un enllaç amb la seua pàgina web. Enllaç en una nova finestra. Logotip de la Seguretat Social amb enllaç a la pàgina d'inici
Informació lingüística
Buscador avançat

Glossari

Estàs en: Inici » Glossari


 • Abandonats (fills)
  Els menors de 18 anys, o majors amb una discapacitat igual o superior al 65%, i que hagen sigut abandonats pels seus pares, sempre que no es troben en règim d'acolliment familiar, poden ser beneficiaris de l'assignació econòmica per fill o menor acollit a càrrec.
 • Accident de Treball (AT)
  S'entén per accident laboral qualsevol lesió que patisca el treballador amb ocasió o com a conseqüència del treball que execute per compte d'altri. Al treball per compte propi dels Règims Especials de treballadors autònoms  i de treballadors del Mar, s'entén per accident de treball l'ocorregut com a conseqüència directa i immediata del treball que realitza pel seu propi compte i que determina la seua inclusió en el camp d'aplicació del règim especial. La llei establix, a més, diverses consideracions i presumpcions per tal de determinar el concepte d'accident laboral.
 • Accident no laboral
  Lesió o alteració de la salut derivada d'un accident sempre que no siga conseqüència del treball realitzat. Li correspon l'acció protectora de la mateixa manera que en el cas de malaltia comuna, sense exigència de període previ de cotització, excepte per a accedir a pensions d'incapacitat permanent absoluta o gran invalidesa, o de mort i supervivència, des de situacions de no-alta.
 • Acció civil

  Possibilitat d'exercici d'un dret subjectiu públic, anterior al procés, a una tutela jurisdiccional específica, i amb relació a un interés jurídic concret, que concedixen les lleis per a demanar la intervenció dels òrgans competents del Poder Judicial.

 • Acció positiva
  Per al Dret comunitari, mesures dirigides a un grup determinat, amb les quals es pretén suprimir i prevenir una discriminació o compensar els desavantatges resultants d'actituds, comportaments i estructures existents (denominades, de vegades, "discriminació positiva"). (La Sentència del Tribunal Constitucional 28/1992, intenta delimitar les accions positives de les mesures protectores, amb l'afirmació que "la prohibició de la discriminació per raó de sexe admet l'existència de mesures singulars a favor de la dona, que tracten de corregir una situació desigual de partida, com són les mesures d'acció positiva o similars, però, alhora, exigix l'eliminació, en principi, de les normes protectores del treball femení, i que poden suposar un obstacle per a l'accés real de la dona a l'ocupació en igualtat de condicions de treball amb els valors". D'aquesta manera, es dona entrada a una concepció de la igualtat que permet tractaments raonablement desiguals per a aconseguir la igualtat efectiva, i es considera que la formal ja s'ha aconseguit).
 • Acció protectora
  Comprén el conjunt de prestacions, en diner o en espècie, que el Sistema de la Seguretat Social establix per preveure, reparar o superar els estats de necessitat provinents o derivats de les contingències o situacions sofrides pels subjectes protegits i determinades a la Llei.
 • Acolliment

  Institució que té com a finalitat la protecció necessària per a la guarda dels menors en situació de desemparament, o per sol·licitud de pares i tutors, en circumstàncies greus. És una de les situacions protegides, mitjançant els subsidis per maternitat i paternitat, durant els períodes de descans dels quals gaudisquen els treballadors amb motiu de l'acolliment i s'abona l'equivalent al 100% de la base reguladora. Es protegix tant la guarda amb finalitats d'adopció com l'acolliment familiar i permanent i, en alguns casos, el temporal, sempre que, en este últim cas, la seua durada no siga inferior a un any i encara que eixos acolliments siguen provisionals.

 • Acta de liquidació
  Document pel qual la Inspecció de Treball i Seguretat Social inicia la tramitació d'expedients liquidatoris per deutes a la Seguretat Social en els supòsits en què legalment són procedents. Les Actes de liquidació tenen la presumpció de legalitat, per la qual cosa qui s'hi oposa ho ha de provar, ja que s'invertix la càrrega de la prova.
 • Acta d'infracció
  Document pel qual la Inspecció de Treball i Seguretat Social inicia el procediment sancionador en el qual es constaten els fets i fonaments de dret en què es basa la sanció, l'import de la qual també s'indica, derivada de l'incompliment de normes laborals o de seguretat social. Les Actes d'Infracció tenen la presumpció de legalitat, per la qual cosa qui s'hi oposa ho ha de provar, ja que s'invertix la càrrega de la prova.
 • Acte judicial

  Resolució dels Jutges o Tribunals que decidix l'admissió o la inadmissió dels recursos contra providències, qüestions incidentals, pressupostos processals, nul·litat del procediment o quan les lleis processals ho establisquen. Serà sempre fundat i contindrà, en paràgrafs separats i numerats, els fets i fonaments de dret i la part dispositiva, i haura de firmar-lo el Jutge o el Magistrat o Magistrats que el dicten.

 • Activitats bàsiques de la vida diària (Llei 39/2006)
  Tasques elementals de la persona que li permet moure's amb un mínim d'autonomia i independència, tals com l'atenció personal, les activitats domèstiques bàsiques, etc.
 • Adopció
  Acte jurídic pel qual es concedix la pàtria potestat sobre un menor, creant vincles jurídics de parentiu anàlegs a la filiació.
 • Afiliació
  Acte administratiu de la Tresoreria General de la Seguretat Social pel qual es realitza la incorporació al Sistema de la Seguretat Social d'un subjecte protegit, el que el convertix en titular de drets i obligacions amb el mateix. En general, el sol·licita l'empleador per als treballadors per compte d'altri i per el treballador si és treballador per compte propi. Dona lloc a l'assignació del Número d'Afiliació, de caràcter vitalici i únic per a tot el Sistema.
 • Agreujament de la Incapacitat Permanent
  Fins que la persona incapacitada permanent no complisca els 65 anys, (excepte quan la causa de la incapacitat provinga de malaltia professional), l'Administració, la persona interessada, les entitats col·laboradores o els empresaris responsables de les prestacions, poden promoure la revisió per agreujament de l'estat incapacitant, de conformitat amb el procediment establit.
 • Ajuda per defunció
  És una de les prestacions per mort i supervivència, que consisteix en una quantitat a preu fet que per a l'any 2012 ascendeix a 45,10 euros, actualitzant-se a partir d'este any d'acord amb l'índex de preus al consum (IPC), per fer front a les despeses de sepeli a qui els haja suportat. Es presumix, excepte que es demostre el contrari, que aquestes despeses s'han satisfet en este orde: per el cònjuge supervivent, el supervivent d'una parella de fet, fills i parents del difunt que convivien amb ell habitualment.
 • Ajudes assistencials
  Auxilis econòmics en consideració a estats o situacions de necessitat.
 • Alta (a la Seguretat Social)
  Comunicació a la Tresoreria General de la Seguretat Social  de la incorporació d'un treballador a una activitat que el convertix en un subjecte protegit del Sistema  de Seguretat Social.
 • Alta de ple dret
  Els treballadors per compte d'altri i assimilats, inclosos en el camp d'aplicació dels règims del Sistema de la Seguretat Social, es consideraran de ple dret en situació d'alta en els mateixos, a efectes d'accidents de treball i malalties professionals i desocupació, encara que l'empresari haja incomplits les seues obligacions. Igualment s'aplica a l'efecte exclusiu de l'assistència sanitària per malaltia comuna, maternitat, risc durant l'embaràs i accident no laboral. Aquesta classe d'alta també es denomina "alta presumpta".
 • Alta d'ofici
  Alta que es produïx quan la TGSS s'assabenta de l'existència d'una persona que, tot i haver de figurar en alta en el sistema pel fet de complir els requisits, no ho està.
 • Alta especial
  La que té lloc en casos de vaga, locaut i altres situacions que es puguen determinar i té els efectes que fixa la norma que establix eixa classe d'alta.
 • Alta inicial
  És la que establix la primera relació del treballador amb el Sistema de la Seguretat Social.
 • Alta mèdica

  Declaració mèdica, mitjançant el comunicat mèdic d'alta, en les situacions d'incapacitat temporal, després del reconeixement del treballador, que establix la plena aptitud per al treball o l'alta amb proposta d'invalidesa. El part mèdic d'alta l'expedix el facultatiu del Servici Públic de Salut de l'INSS o de la Mútua col·laboradora amb la Seguretat Social (en cas de contingències professionals). Fins al compliment de la durada màxima de 365 dies dels processos d'incapacitat temporal, tant l'INSS com l'ISM podran emetre una alta mèdica amb caràcter general. Una vegada exhaurit el termini màxim de durada de la incapacitat temporal (365 dies), l'INSS i l'ISM són els únics competents per a emetre l'alta mèdica, reconéixer la situació de pròrroga amb un límit de 180 dies més o determinar la iniciació d'un expedient d'Incapacitat Permanent.

 • Alta successiva
  És la que es produïx cada vegada que el treballador reprén la seua activitat laboral en una ocupació que l'obliga a la inclusió en el Sistema de la Seguretat Social.
 • Aplaçament o fraccionament en el pagament de les quotes
  Resolució administrativa de caràcter discrecional instada per un subjecte responsable per la qual la Tresoreria General de la Seguretat Social pot concedir l'aplaçament o fraccionament en el pagament de qualsevol classe de deutes amb les Entitats Gestores o Servicis Comuns de la Seguretat Social, llevat les de quotes d'Accidents de Treball i Malalties Professionals, en tot cas, i les aportades pels treballadors quan el subjecte responsable de l'ingrés siga l'empresari. És aplaçament ordinari el que es sol·licita dins dels vint primers dies naturals del termini reglamentari i el subjecte responsable no pot realitzar l'ingrés en eixe termini. És extraordinari en qualsevol altra circumstància.
 • Aportació de l'Estat
  Recursos econòmics aportats per l'Estat previstos en la llei i inclosos en els pressupostos generals de cada exercici per a finançar els gastos que legalment s'haja establit així.
 • Aportacions per al Sosteniment dels Servicis Comuns Socials
  Les que cada Mútua col·laboradora amb la Seguretat Social efectua per al manteniment dels Servicis Comuns i Socials de la Seguretat Social i que la Tresoreria General de la Seguretat Social deduïx en transferir a cada Mútua la recaptació de les quotes mensuals que li corresponen. Es determina mitjançant l'aplicació a estes quotes d'un coeficient que fixa el Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social amb caràcter anual.
  Les empreses col·laboradores ingressen estes aportacions juntament amb les quotes.
 • Asistència Sanitària (AS)
     Es garantirà l'assistència sanitària a càrrec de fons públics a través del Sistema Nacional de Salut a les persones que tinguin la condició d'assegurat o beneficiari. Es consideren assegurats les persones que es troben en algun dels casos:

  - Ser treballadors per compte propi o d'altre, afiliats a la Seguretat Social i en situació d'alta o assimilada a la d'alta

  - Ostentar la condició de pensionistes del sistema de la Seguretat Social

  - Ser perceptors de prestacions periòdiques, inclosa la prestació i el subsidi de desocupació

  - Haver esgotat la prestació o el subsidi per desocupació i trobar-se en situació de  desocupació, i no acreditar la condició d'assegurat per qualsevol altre títol.

     Encara que no es complisca cap d'estos supòsits, les persones de nacionalitat espanyola o d'algun Estat membre de la Unió Europea, de l'Espai Econòmic Europeu o Suïssa que residisquen a Espanya i els estrangers titulars d'una autorització per residir en territori espanyol, podran tindre la condició d'assegurat sempre que acrediten que no tinguen ingressos superiors a 100.000 € en còmput anual.    D'altra banda, tindran la condició de beneficiaris d'un assegurat, sempre que residisquen a Espanya, el cònjuge o persona amb la mateixa relació d'afectivitat, que haurà d'acreditar la inscripció oficial corresponent, l'ex cònjuge a càrrec de l'assegurat, així com els descendents i persones assimilades a càrrec d'este que siguen menors de 26 anys o que tinguen una discapacitat en grau igual o superior al 65%.    A més, els estrangers no registrats ni autoritzats com a residents a Espanya rebran assistència sanitària a les següents modalitats:

  a) D'urgència per malaltia greu o accident, siga quina siga la causa, fins a la situació d'alta mèdica.

  b) D'assistència a l'embaràs, part i postpart.

     En tot cas, els estrangers menors de divuit anys rebran assistència sanitària en les mateixes condicions que els espanyols.

 • Assegurança escolar
  Creada per Llei en 1953 i prevista a la Llei General de la Seguretat Social com a Règim Especial per als estudiants, la qual, no obstant, no ha arribat a desenrotllar-se del tot. Arriba als matriculats en centres oficials des de l'ensenyança secundària fins a l'universitaria i, com a màxim, fins als 28 anys. L'exigua quota s'abona juntament amb la matrícula i comprén prestacions sanitàries i econòmiques d'escassa quantia.
 • Assegurança obligatòria de vellesa i invalidesa (SOVI)
  L'any 1939, el Retir Obrer es va transformar en subsidi de vellesa, huit anys després (1947), este subsidi es convertix en Assegurança de Vellesa i Invalidesa (SOVI) i, finalment, el 1955 s'afegix la protecció de la viudetat. Manté pervivència actualment, en virtut de norma transitòria, per a aquells que l'1 de gener de 1967, qualsevol que fora la seua edat en esta data, hagueren tingut cobert el període de cotització exigit per la Assegurança esmentada o que, si de cas hi manca, hagueren figurat afiliats a l'extingit Règim de Retir Obrer Obligatori, conservant el dret a causar les prestacions del primer de les Assegurances esmentades, d'acord amb les condicions exigides per la legislació d'este, i sempre que els interessats no tinguen dret a cap pensió a càrrec dels Règims que integren el Sistema de la Seguretat Social; entre estes pensions s'inclouen les corresponents a les entitats substitutòries integrades en el Sistema esmentat.
 • Assignació econòmica per fill o menor acollit a càrrec

  Prestació familiar, de modalitat no contributiva, de caràcter econòmic, que es reconeix en determinades condicions per cada fill menor de 18 anys o major d'edat afectat per una discapacitat, en un grau igual o superior al 65%, a càrrec del beneficiari, independentment de la naturalesa legal de la seua filiació, així com pels menors al seu càrrec en règim d'acolliment familiar permanent o guarda amb finalitats d'adopció.

 • Assimilació a situació d'alta
  (Consulteu "Situació assimilada a l'alta)
 • Assimilació de categories professionals
  Resolució inclosa a l'Orde de 25-6-63 per la qual es van assimilar les categories professionals existents en aquella data a les diferents Reglamentacions de Treball als Grups de Cotització establits al Decret 56/1963, de 17 de gener (BOE  |Nº.  17). Quan per conveni col·lectiu o per norma es crea una categoria professional, es sol·licita i s'obté d'esta Tresoreria General l'assimilació adequada.
 • Assistència jurídica gratuïta
  Dret de participar gratuïtament als pleits laborals i de Seguretat Social per part dels treballadors, beneficiaris, Entitats Gestores i altres persones, en els termes reconeguts per les lleis.
 • Assistència personal (Llei 39/2006)
  Servici prestat per un assistent personal que realitza o col·labora en tasques de la vida quotidiana d'una persona en situació de dependència, per a fomentar-ne l'autonomia personal.
 • Assistència Sanitària concertada
  Assistència Sanitària prestada per entitats públiques o privades en virtut de concert amb els Organismes de l'Administració de Seguretat Social i aprovats pels Departaments Ministerials competents.
 • Atenció de menors afectats per càncer o altra malaltia greu
    Prestació econòmica per als progenitors, adoptants, guardadors amb finalitats d'adopció o acollidors amb caràcter permanent, en aquells casos en què ambdós treballen, per a la cura d'un menor al seu càrrec afectat per càncer o una altra malaltia greu que requerisca ingrés hospitalari de llarga durada. Exigix una reducció de jornada d'almenys un 50% per a dedicar-se a la cura directa, contínua i permanent del menor. La prestació consisteix en el 100 per 100 de la base reguladora de la incapacitat temporal derivada de contingències professionals, en proporció a la reducció de la jornada de treball.
 • Atencions no professionals
  Atenció prestada a persones en situació de dependència en el seu domicili, per persones de la família o del seu entorn, no vinculades a un servici d'atenció professionalitzada.
 • Atencions professionals
  Els prestats per una institució pública o entitat, amb i sense ànim de lucre, o professional entre les finalitats del qual es trobe la prestació de servicis a persones en situació de dependència, ja siguen en la seua llar o en un centre.
 • Audiència de la persona interessada

  Obligació de l'Administració de permetre a l'interessat que puga efectuar al·legacions en la seua defensa.Una vegada s'ha instruït el procediment, i immediatament abans de redactar la proposta de resolució, es posa l'expedient en coneixement de la persona interessada perquè puga efectuar les al·legacions i presentar els documents i justificants que considere pertinents, en un termini no inferior a deu dies ni superior a quinze. En alguns casos, el dret de rebre determinades informacions o dades contingudes a l'expedient no es pot exercir. Es dóna per realitzat el tràmit si, abans del venciment del termini, la persona interessada manifesta la seua decisió de no efectuar al·legacions ni aportar nous documents o justificacions i, igualment, es podrà prescindir del tràmit d'audiència quan no figuren al procediment ni es tinguen en compte a la resolució altres fets ni altres al·legacions i proves que les presentades per la persona interessada.

 • Autònoms
  Treballador per compte propi, major de 18 anys, que realitza de manera habitual, personal i directa, una activitat econòmica a títol lucratiu, en territori nacional, sense subjecció a contracte de treball i encara que utilitze el servici remunerat d'altres persones, siga o no titular de l'empresa, activitat que li obliga a la inclusió en el Sistema de Seguretat Social en el Règim Especial de Treballadors per Compte Propi o Autònoms.
 • Autònoms econòmicament dependents
  Treballadors que realitzen una activitat econòmica o professional a títol lucratiu i de manera habitual, personal, directa i predominant per a una persona física o jurídica, denominada client, del qual depenen econòmicament per percebre'n, al menys, el 75% dels seus ingressos per rendiment de treball i d'activitats econòmiques o professionals.
 • Autoritat competent

  Designa qualsevol persona o òrgan a qui la llei li atribuïx competència en una matèria determinada, per a cada Estat membre, el ministre, els ministres o qualsevol altra autoritat corresponent de la qual depenguen els règims de Seguretat Social, per al conjunt del territori de l'Estat que es tracte.

Copyright © Seguridad Social 2018. Tots els drets reservats. Avis lega